Høringssvar fra PBL: Støtter krav om regnskapsmessig skille

Høringssvar fra PBL: Støtter krav om regnskapsmessig skille

PBL støtter regjeringens forslag om å innføre krav om regnskapsmessig skille mellom private barnehager som drives i samme rettssubjekt. Det er blant konklusjonene i høringssvaret som PBL har levert om denne saken.  

Publisert:

I begynnelsen av juli sendte Kunnskapsdepartementet på høring nye forslag om krav om regnskapsmessig skille for private barnehager med flere barnehager i samme virksomhet, samt forslag om forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehage.

Høringsfristen er 1. oktober, og styret i PBL har nylig behandlet saken og PBLs høringssvar i styremøte.

NB! Dette er en annen høring enn høringen om Storberget-utvalgets rapport, som både PBL og svært mange av våre medlemmer for tiden er engasjert i.

PBL er opptatt av åpenhet og at det må være god kontroll med at offentlige tilskudd og foreldrebetaling brukes i tråd med formålet. Men PBL har vært kritisk til forslaget om at hver enkelt privat barnehage skal være organisert i eget rettssubjekt, fordi det finnes bedre og langt rimeligere måter å nå målene om åpenhet og kontroll på.

PBL har tidligere pekt på muligheten for å løse dette med utvidet BASIL-rapportering fra barnehagene.

PBL mener det nye forslaget fra regjeringen, som nå er ute på høring, er et langt skritt i riktig retning og velger derfor å støtte hovedinnretningen på forslaget.

Videre støtter PBL at det som hovedregel er forbud mot å eie eller drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehager. PBL mener imidlertid det er viktig at det gjøres unntak for relevant virksomhet og virksomhet som kan bidra til bedre ressursutnyttelse i barnehagene.

 

PBL er opptatt av at offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode, og at midlene ikke utsettes for unødvendig tapsrisiko. PBL støtter derfor intensjonen til regjeringen om regulering av overskuddslikviditet, men mener at den foreslåtte reguleringen er for restriktiv og vil ramme barnehagenes mulighet til å forvalte barnehagens midler på en rasjonell måte.

Forbudet mot å eie eller drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehager, vil som et utgangspunkt legge en naturlig begrensning på hvilke disponeringer en barnehage kan foreta.

Les hele høringssvaret fra PBL nedenfor.