Foreslår nye regnskapskrav – høring med frist 1. oktober

Foreslår nye regnskapskrav – høring med frist 1. oktober

Regjeringen foreslår krav om regnskapsmessig skille for private barnehager med flere barnehager i samme virksomhet, samt forslag om forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehage. Departementet har nå sendt forslagene på offentlig høring.

Publisert:

Høringsfristen er 1. oktober, samme frist som i den viktige høringen om Storberg-utvalgets rapport om fremtidig regulering og finansiering av private barnehager.

Kunnskapsdepartementet sendte de nye forslagene til endringer i barnehageloven og forslag til ny økonomiforskrift til barnehageloven på høring den 5. juli.

Krav om regnskapsmessig skille

I 2019 ble det sendt på høring et forslag om at alle private barnehager skal være et selvstendig rettssubjekt. Etter nærmere vurderinger har regjeringen nå gått bort fra dette og lagt frem et nytt forslag som de ønsker innspill på. Det som nå foreslås er:

  • Nye krav til regnskap, rapportering mv. for alle private barnehager, samt et krav om regnskapsmessig skille for barnehager som organiserer flere barnehager i samme virksomhet.
  • Et forbud mot å drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som driver godkjent barnehage.
  • En hjemmel til å regulere de private barnehagenes bruk av overskuddslikviditet.

PBL vil sette seg inn i alle detaljene i det nye forslaget og levere høringssvar innen fristen. Administrerende direktør Anne Lindboe sier at PBL er positiv til hovedlinjene i det nye forslaget fra regjeringen.

Ivaretar behovet for kontroll og transparens

– Vi vil komme tilbake til detaljene, men er positive til hovedretningen på dette. Andre, som flertallet i Storberget-utvalget, har tatt til orde for annen måte å regulere dette på som ville flyttet betydelig mer midler ut av sektoren og vekk fra barna, uten at det ville gitt noe mer åpenhet og kontroll. Det har vi vært svært kritiske til. Dette forslaget ivaretar behovet for transparens og kontroll med offentlige midler, samtidig som man unngår mye unødvendig og fordyrende byråkrati som ville blitt resultatet med forslaget fra flertallet i Storberget-utvalget, sier Lindboe.

Anne 151220 6.jpg

PBL er opptatt av åpenhet og at det må være god kontroll med at offentlige tilskudd og foreldrebetaling brukes i tråd med formålet. Men PBL har vært kritiske til forslaget om at hver enkelt privat barnehage skal være organisert i eget rettssubjekt, fordi det finnes bedre og langt rimeligere måter å nå målene om åpenhet og kontroll på.

PBL har pekt på muligheten for å løse dette med utvidet Basil-rapportering fra barnehagene, men synes det nye forslaget fra regjeringen er et langt skritt i riktig retning.

Støtter hovedregel om forbud mot å drive annen virksomhet

I 2019 kommenterte PBL forslagene som den gang lå på bordet i dette høringssvaret (se kapittel 7).

– Private barnehager bidrar i dag med veldig mye positivt i sektoren: Et stort mangfold av ulike tilbud, gjennomgående høy kvalitet og store samfunnsmessige besparelser. For å kunne utvikle dette videre – og skape enda bedre tilbud til barna og foreldrene – er de private barnehagene avhengige av forutsigbare rammebetingelser og tilstrekkelig legitimitet i befolkningen. Derfor støtter vi forslag som kan gi enda mer åpenhet og imøtekomme samfunnets behov for kontroll, samtidig som vi er opptatt av at det skal være minst mulig byråkrati og merkostnader for barnehagene, sier Lindboe – og legger til:

– PBL støtter at det som hovedregel er forbud mot å eie eller drive annen virksomhet i samme rettssubjekt som barnehager, men mener det er viktig at det gjøres unntak for relevant virksomhet og virksomhet som kan bidra til bedre ressursutnyttelse i barnehagene. Det er bra at regjeringen åpner for dette og vi vil gi ytterligere innspill om dette i høringen.

Les mer om høringen her.