Høringsfrist 13. oktober: Barnehager frykter konsekvensene av nye forskrifter

Høringsfrist 13. oktober: Barnehager frykter konsekvensene av nye forskrifter

Barnehager og privatpersoner frykter konsekvensene dersom kommunene får økte muligheter til å holde utvalgte kommunale barnehager utenom tilskuddsberegningen, slik regjeringen foreslår. – Det er viktig at så mange barnehager som mulig engasjerer seg i denne saken før høringsfristen går ut, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL. 

Publisert:

Forslaget til ny økonomiforskrift og endringer i forskrift om tilskudd til private barnehager er på høring, med høringsfrist 13. oktober 2022. 

PBL oppfordrer alle medlemsbarnehagene til å svare på høringen, og da særlig de to punktene i kapittel 3. 

– Disse punktene gir kommunene verktøy til å kunne forskjellsbehandle kommunale og private barnehager. Det er et alvorlig angrep på et av de viktigste prinsippene bak den suksessen norsk barnehagesektor har vært siden barnehageforliket. Går forslagene igjennom, vil likebehandlingen av barn og barnehager svekkes – bit for bit, sier Jørn-Tommy Schjelderup. 

Høringsfristen i saken går ut torsdag 13. oktober. 

Betydelige tilskuddskutt 

Forslagene i kapittel 3 i høringen vil enkelt forklart gi kommunene muligheter til å holde kommunale barnehager utenom tilskuddsgrunnlaget dersom de enten har driftskostnader som ligger mer enn 20 prosent over gjennomsnittet i kommunen, eller dersom de har kostnader som private barnehager i kommunen ikke har. 

Departementet har ikke utredet konsekvensene disse forslagene vil få for private barnehager. 

PBL har imidlertid gjort undersøkelser av effekten i noen av kommunene hvor satsgrunnlaget har gjort dette mulig. Der ser vi at driftstilskuddene vil gå ned med fra én til ni prosent. 

– Det er uforståelig at departementet, i en situasjon der mange private barnehager allerede har en krevende økonomi, legger frem forslag som vil svekke rammevilkårene ytterligere. Kommunene trenger insentiver til å satse mer på barnehager, ikke mindre, sier PBL-direktøren. 

149 svar så langt 

Per 4. oktober var det kommet inn 149 svar i høringen. 125 av dem kommer fra barnehager og privatpersoner. Blant disse er det en nærmest unison motstand mot de to nevnte punktene. 

Flere peker på at ytterligere kutt i tilskudd kan ha alvorlige konsekvenser for deres barnehage. Noen ytrer manglende tillit til at kommunene vil ønske å ivareta de private barnehagene på lik linje med de kommunale. Det stilles også spørsmål ved at departementet legger frem forslagene uten først å undersøke konsekvensene for de private barnehagene. 

Men også blant de 13 kommunene som så langt har svart, er det noen som er uenig i forslagene og som ytrer seg kritisk. Arendal kommune støtter ikke forslagene. Tromsø kommune peker på utfordringene ved å tolke og administrere regelverket på en måte som ivaretar likebehandlingen. Trysil kommune vil heller kunne kostnadsføre ekstraordinære prosjekter på en måte som gjør at det faller utenfor ordinær barnehagedrift.   

Viktig med tydelig tilbakemelding 

26. september sendte PBL inn sitt høringssvar. Flere av barnehagene som har svart i høringen, har i større eller mindre grad latt seg inspirere av PBLs høringssvar.

PBL-direktøren oppfordrer enda flere medlemsbarnehager til å engasjere seg i denne saken. Han understreker at et høringssvar i sin aller enkleste form vil ta mindre enn et kvarter å levere og at dette kan være vel anvendt tid. 

– Det er viktig at myndighetene får en tydelig tilbakemelding fra sektoren. Men den tilbakemeldingen må de få nå. Etter 13. oktober kan det være for sent, sier Jørn-Tommy Schjelderup.