Her er PBLs høringssvar om barnehagers plikt til å vurdere norskkunnskaper

Her er PBLs høringssvar om barnehagers plikt til å vurdere norskkunnskaper

Regjeringen har foreslått endringer i barnehageloven, om plikt til å vurdere alle barns norskkunnskaper før skolestart. PBL er positiv til intensjonene bak forslaget, men støtter likevel ikke forslaget fra regjeringen.

Publisert:

Saken ble sendt på høring i slutten av november og fristen for å svare på høringen er fredag 26. februar.

I PBLs høringssvar heter det blant annet at:

«PBL er positiv til intensjonen og ambisjonene om å fange opp og hjelpe barn som trenger støtte i sin språkutvikling på et så tidlig tidspunkt som mulig, men har etter en grundig gjennomgang av forslaget landet på ikke å støtte forslaget om endringer i barnehageloven, om plikt til å vurdere barns norskkunnskaper.»

Dette begrunner PBL blant annet med følgende:

  • Barnehagenes forpliktelser er tilstrekkelig regulert i dagens regelverk.
  • Det legges ikke frem konsekvensanalyser som gir holdepunkter for at forslaget vil føre til noen bedring for barna
  • Formålet med vurderingen oppleves som uklar.
  • Tiltak som støtter språkutvikling må settes inn mens barna er i barnehagen slik at barn kan ta del i den viktige læringen og utvikling som skjer gjennom lek og samspill i barnehagehverdagen.

Last ned PBLs høringssvar om endringer i barnehageloven, plikt til å vurdere norskkunnskaper.