Høring: Regjeringen vil gi alle barnehager plikt til å vurdere barnas norskkunnskaper

Høring: Regjeringen vil gi alle barnehager plikt til å vurdere barnas norskkunnskaper

Regjeringen vil innføre en plikt til å vurdere alle barns norskkunnskaper før skolestart. For barn som går i barnehage legges denne plikten på barnehagen. Forslaget er nå lagt ut på høring.

Publisert:

I stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO» fremholder regjeringen at norsk språk er nøkkelen inn i store og små fellesskap i det norske samfunnet. En del barn starter på skolen uten å kunne godt nok norsk, og det gjør skolestarten ekstra vanskelig.

Regjeringen mener det er viktig at disse barna blir fanget opp tidlig, slik at de kan få den støtten de trenger.

«På den måten kan vi legge til rette for at barna kan delta i og ha utbytte av ordinær opplæring», heter det i høringsnotatet som regjeringen har publisert om forslaget.

Plikten til å vurdere norskkunnskaper hos barn som går i barnehage, legges på barnehagen. Dette omfatter både kommunale barnehager og private barnehager. Familiebarnehager omfattes av forslaget, mens åpne barnehager ikke gjør det.

Barn som ikke går i barnehage skal på samme måte vurderes av kommunen.

Ikke kartlegging

Formålet med vurderingen er å identifisere barn som har behov for nærmere kartlegging av sine norskkunnskaper, slik at barnet så tidlig som mulig, og ut fra sine egne behov, kan få den hjelpen det trenger.

Den foreslåtte plikten omfatter ikke plikt til å gjennomføre kartlegging og iverksette tiltak overfor enkeltbarn som blir vurdert å ha behov for støtte på grunnlag av vurderingen av norskkunnskaper. Departementet legger til grunn at oppfølgingen av enkeltbarn med behov for støtte i norskutviklingen er dekket av gjeldende regelverk.

Departementet presiserer at barnehagen ikke skal rapportere om innholdet i de vurderingene som er gjort eller om resultatet av dem, bare at norskkunnskapene til barna i barnehagen er vurdert. Departementet vurderer at slik rapportering kan gjøres elektronisk gjennom BASIL.

PBL: De aller fleste jobber godt

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, sier at PBL vil levere et høringssvar etter å ha satt seg grundig inn i alle sidene ved forslaget. Men hennes umiddelbare kommentar til forslaget er at hun er grunnleggende positiv til at barns rettigheter blir styrket.

I rammeplanen står det at barnehagene skal fange opp og støtte barn som har ulike former for kommunikasjonsvansker, som er lite språklig aktive eller som har sen språkutvikling. Og de aller fleste barnehagene jobber allerede veldig godt med disse tingene. Ettersom språk er så viktig for alle barn, er det alltid interessant å se på om dette arbeidet kan styrkes ytterligere. Men det er mange viktige problemstillinger knyttet til et slikt forslag, og hvordan dette eventuelt bør innrettes, skal vi komme tilbake til etter å ha satt oss nøye inn i forslaget fra regjeringen, sier Lindboe.

  • Høringsfristen er satt til 26. februar 2021. Her er listen over høringsinstanser, og her er høringsnotatet.