Tok affære for likebehandling av barn – nå får alle i Rælingen penger til å innfri norm

Vant frem. Takket være et initiativ fra styrer Linda Y. Rosenborg i Blåbærgrenda barnehage vil de private barnehagene i kommunen likevel settes i stand til å oppfylle normen uten å måtte kutte grovt i annen kvalitet til barna.

Tok affære for likebehandling av barn – nå får alle i Rælingen penger til å innfri norm

Barnehagestyrer Linda Y. Rosenborgs kamp for likebehandling av barn er kronet med seier: Rælingen kommune gir ekstra tilskudd til alle private barnehager for å oppfylle bemanningsnormen innen fristen 1. august.

Publisert:

Rælingen er en av drøyt 100 kommuner der de kommunale barnehagene ikke oppfylte bemanningsnormen i 2017, og der bemanningsnormen ved inngangen til 2019 ikke var finansiert i de private barnehagene.

Takket være et initiativ fra styrer Linda Y. Rosenborg i Blåbærgrenda barnehage vil de private barnehagene i kommunen likevel settes i stand til å oppfylle normen uten å måtte kutte grovt i annen kvalitet til barna.

– Ja, selvfølgelig er vi glade. De ekstra tilskuddene vi nå får kommer veldig godt med. Men for mitt vedkommende er gleden over å ha nådd i gjennom med en sak, og blitt hørt, like viktig. Vi føler at vi er tatt på alvor, og det gjør noe med selvtilliten, sier styrer Linda Y. Rosenborg i Blåbærgrenda barnehage.

Innbyggerforslag

Etter Rosenborgs initiativ sendte de private barnehagene i starten av desember inn et innbyggerforslag på minsak.no for å be kommunen vurdere tilskuddssatsene opp mot normen. Torsdag 24. april vedtok et enstemmig kommunestyre å gi ekstra tilskudd på 5.601,- kroner for små barn og 3.112,- kroner for store barn fra og med 1. august.

Samlet for 2019 og 2010 vil Rælingen kommune bruke 1,9 millioner kroner ekstra på å gi de private barnehagene de nødvendige rammevilkårene for å oppfylle bemanningsnormen.

– Ideen kom etter at jeg hadde vært på medlemsmøte i PBL på Gardermoen. Der fikk vi høre at vi kunne opprette et opprop på minsak.no, og på den måten få kommunen til å måtte vurdere saken vår. Da begynte tankene å surre litt hos meg. Vi har pratet lenge om at vi måtte prøve å rette oppmerksomhet på denne saken og viktigheten av tilfredsstillende driftsvilkår. Men nå så jeg en måte å få det ut på, sa barnehagestyrer Linda Y. Rosenborg til pbl.no i vinter.

Jobbet i flere retninger

For å få maksimal effekt av initiativet jobbet hun i flere retninger:

  • Først tok hun kontakt med de andre private barnehagene i kommunen for å få dem med seg i et felles opprop.
  • Parallelt kontaktet hun PBL for å få alt relevant tallmateriale som hun kunne bruke for å belyse saken.
  • Deretter skrev hun brev til alle politiske partiene der hun grundig dokumenterte og belyste problemstillingen.
  • Samtidig fikk hun, i samarbeid med PBL, formulert et opprop som kunne publiseres som en underskriftskampanje på minsak.no.
  • Til slutt kontaktet hun Romerikes Blad for å få offentlig oppmerksomhet på utfordringene som de private barnehagene i Rælingen sto overfor.

Politikerne ba rådmannen regne

Da Rælingen-budsjettet for 2019 skulle behandles i midten av desember, varslet en Frp-representant at han ville komme med et verbalforslag om de private barnehagene. Enden på visa ble at Frp og Ap formulerte et felles verbalforslag som fikk enstemmig tilslutning fra kommunestyret.

Forslaget innebar at rådmannen i løpet av våren skulle regne på hvor mye det vil koste å finansiere bemanningsnorm for de private barnehagene fra 1. august, og i tillegg sette opp en modell for hvordan dette eventuelt burde gjøres.

Enstemmig vedtak

I kommunestyret 24. april fikk forslaget om å finansiere bemanningsnormen i de private barnehagene enstemmig tilslutning. Dermed blir det ekstra tilskudd fra og med 1. august 2019 og ut 2020.

– Da du satte i gang arbeidet, hadde du tro på at det ville føre fram?

– Jeg hadde tro på det, men sterk tro vil jeg ikke påstå at jeg hadde. Det var ikke lagt noen føringer fra statlig hold om å finansiere normen i de private barnehagene. I tillegg vet jeg at i en kommune som vår, er det ofte en kamp om kronene der grupper gjerne blir satt opp mot hverandre. Men jeg visste også at barnehagene var blitt fredet i tidligere kuttrunder. Og så tenkte jeg at det verste som kunne skjer var at vi fikk «nei», sier Linda Y. Rosenborg.

– Konstruktiv, ikke «sutrete»

Da Blåbærgrenda-styreren satte i gang prosessen, var hun svært opptatt av å opptre redelig og ryddig overfor kommunens administrasjon og politikere.

Med hjelp av PBL fikk hun skaffet til veie nødvendig dokumentasjon om situasjonen til de private barnehagene i Rælingen. Samtidig som hun satte i gang underskriftsaksjonen på minsak.no, sendte hun e-post til alle partiene i kommunestyret for å melde fra om initiativet.

I tillegg har hun vært svært bevisst på å framstå som profesjonell og konstruktiv i stedet for «sutrete».

Om det en sammenheng her, eller om det skyldes tilfeldigheter, vites ikke. Men uansett ble Linda Y. Rosenborg sammen med to andre representanter for private barnehager invitert til komiteen for oppvekst for å informere om hvordan regelverket for finansiering av private barnehager slår ut og hvilke konsekvenser det ville hatt dersom bemanningsnormen ikke ville bli finansiert.

– Ikke så farlig

– Administrasjonen har hatt en veldig ryddig behandling av saken, og politikerne har vist vilje til å lytte, sier Rosenborg som også var involvert i et lokalt initiativ i forbindelse med at finansieringen av private barnehager ble endret fra øremerkede midler til å bli en del av rammefinansieringen.

– Jeg hadde erfaring om at det er ikke så farlig å stå opp for en sak man tror på så lenge man er ordentlig og redelig i måten man gjør det på. De folkevalgte er ikke annet enn mennesker som er valgt inn for å forvalte de ressursene de har på en best mulig måte. Når de gjør vedtak som ikke er gode, går det oftere på mangel på innsikt enn mangel på vilje, sier Linda Y. Rosenborg.

PS! I skrivende stund er det satt i gang lignende innbyggerinitiativ gjennom minsak.no for finansiering av bemanningsnorm i Sarpsborg, Sande og Ski kommuner. Hva utfallet blir i disse sakene, er foreløpig helt uvisst.