Fersk rapport: Private barnehager gir mer mangfold, like god kvalitet og store offentlige besparelser

Simen Pedersen og Erika Karttinen fra analysebyrået Menon Economics la frem rapporten sin på PBLs landsmøte mandag.

Fersk rapport: Private barnehager gir mer mangfold, like god kvalitet og store offentlige besparelser

Like god kvalitet som i kommunale barnehager. Mye større mangfold. Avgjørende for full barnehagedekning. Og betydelig større samfunnsøkonomiske besparelser enn tidligere beregnet. Det er sentrale funn i en fersk rapport som konsulentselskapet Menon Economics har laget om private barnehager, på oppdrag fra PBL.

Publisert:

I oppsummeringen skriver Menon:

«Oppsummert finner vi at kvaliteten er like god og mangfoldet er større, men at kostnaden for samfunnet er lavere».

Menon finner at private barnehager har bidratt til store besparelser for samfunnet, både historisk og i dag.

I rapporten advares det mot å bygge ned private plasser, eller gjøre innstramminger som gjør at rammevilkårene blir mer uforutsigbare enn de allerede er i dag.

Lønnsomt for samfunnet

I rapporten Den samfunnsøkonomiske verdien av private barnehager – for barna, foreldrene og samfunnet kommer blant annet følgende frem:

  • Private barnehager drives mer kostnadseffektivt enn kommunale barnehager, og private barnehagers tilstedeværelse bidrar til at barnehagesektoren totalt sett drives mer effektivt.
  • Private barnehager bidro i 2022 til en samlet offentlig besparelse på 3,9 milliarder kroner.
  • Det er ikke noen markant forskjell i gjennomsnittlig lønn per årsverk i kommunale og private barnehager, når det er tatt høyde for ansattes ansiennitet og utdanningsnivå.
  • Private barnehager bidrar til å øke mangfoldet i tilbudet ved at foreldre i mange kommuner har mulighet til å velge mellom et eller flere kommunale og private tilbud. Mangfoldet bidrar også til at arbeidstakere har flere typer arbeidsgivere, karriereveier og organisasjonskulturer å velge mellom.
  • Sykefraværet er signifikant lavere i private enn i kommunale barnehager i alle år Menon har hatt data for. På det meste er forskjellen på 1,6 prosentpoeng.
  • Det kan ikke observeres kvalitetsforskjeller mellom kommunale og private barnehager, men foreldre er mer fornøyde med private barnehager.
  • Foreldre som har hatt barn i både kommunale og private barnehager er i gjennomsnitt mer fornøyde med private barnehager.
  • Foreldre vektlegger relasjon mellom ansatte og barn, samt barnets trivsel, som de viktigste kjennetegnene ved private barnehager. I Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse scorer private barnehager best på begge disse indikatorene.
  • Full barnehagedekning uten barnehageforliket, i et middels scenario, ville vært oppnådd i 2014, åtte år etter at full barnehagedekning ble innfridd på nasjonalt nivå.
  • Resultatet av barnehageforliket i form av økt dekningsgrad, og derigjennom mer effektivt barnepass har, i et middels scenario, en samlet verdi på 36,4 milliarder kroner i dag.

Viktig kunnskapsgrunnlag

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL sier rapporten bli et viktig bakteppe for den lokale valgkampen, og at den bør inngå som et element i kunnskapsgrunnlaget i regjeringens arbeid med nye reguleringer for de private barnehager.

- Private barnehager er et kinderegg til politikere lokalt og nasjonalt som vil bevare gode, mangfoldige tjenester til innbyggerne i en fremtid der en lavere andel skattebetalere må bære velferdsstatens kostnader. Rapporten bør i tillegg være helt grunnleggende beslutningsgrunnlag for regjeringen og Stortinget som i nær fremtid skal legge frem og behandle et nytt regelverk for styring og finansiering av private barnehager, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.