Her er vedtakene fra PBLs landsmøte

Styret som ble valgt på landsmøtet i 2019 satt på første rad under landsmøtet 1. og 2. november. Fra venstre: Ragnhild Finden, Torstein Johannessen, Kjetil Hopen, Harald Berge Breistein og Marit Lambrechts.

Her er vedtakene fra PBLs landsmøte

1. og 2. november avholdt PBL landsmøte på Clarion Hotel and Congress Oslo Airport på Gardermoen. Her er en oversikt over alle vedtakene som ble fattet

Publisert:

I henhold til vedtektene ble landsmøtepapirene med dagsorden og saksdokumenter sendt ut til medlemsbarnehagene 14 dager før landsmøtet.

Les også: PBL Landsmøtebok 2021
Les også: Melding for landsmøteperioden 2019-2021

Disse dokumentene dannet utgangspunkt for behandlingen av landsmøtesakene, og de vedtatte endringene bør leses i sammenheng med disse.

Her er en oversikt over vedtakene som ble fattet:

LM-sak 1/21 Styrets årsberetning og årsregnskap

Styrets melding for landsmøteperioden 2019-2021 vedtatt.

Styrets årsberetninger og forbundets årsregnskap tatt til orientering.

LM-sak 2/21 Forslag fremmet av styret og medlemmer

Innkommet forslag om endringer i vedtektenes § 3 om landsmøtet falt.

Vedtaket innebærer at PBLs vedtekter er uendret.

LM-sak 3/21 Styrets forslag til strategiplan

Styrets forslag til strategiplan for 2021-2023 ble vedtatt med følgende endringer:

Endringsforslag fra Merete Bøhn-Flatås, Kårstua barnehage:

Linje 39-43 foreslås endret til og utvidet til:

«For PBL er det en grunnleggende kvalitet med norsk barnehagesektor at den har et stort mangfold av tilbud, organisasjonsformer og eiere. Det vil være et tap – både for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig – om dette mangfoldet svekkes. Det er derfor viktig at alle typer medlemsbarnehager blir godt ivaretatt, både internt i PBL og i politiske prosesser som berører medlemsbarnehagene. PBL ønsker å legge til rette for at alle barnehager har forutsetning for å levere barnehagetjenester av høy kvalitet.»

Endringsforslag fra PBL styret, ved Kjetil Hopen:

Linje 96-99 utvidet til:

«En grundig og helhetlig gjennomgang av tilskuddsordningen med alle dens elementer, med sikte på at finansieringen av godkjente barnehager skal være likeverdig, gi bærekraftig økonomi for alle aktører og gi grunnlag for å innfri alle kvalitetskrav.

At godkjente private barnehager ikke skal kunne forskjellsbehandles på bakgrunn av organisasjonsform, eierskap eller eventuell konserntilknytning.»

Endringsforslag fra Merete Bøhn-Flatås, Kårstua barnehage:

Linje 116-118 foreslås utvidet og endret til:

«Dette er en utvikling som, både på kort og lang sikt, vil kunne svekke medlemsbarnehagenes rettssikkerhet, foreldrenes valgmuligheter som er forankret i regelverket om samordnet opptak, og på sikt kvaliteten og mangfoldet i tilbudet til barna i barnehagen.»

Endringsforslag fra Mats Stokke Presterud, Kidsa Barnehage AS:

Linje 170-172 foreslås endret til:

«PBL vil i landsmøteperioden 2021-2023 ha som en prioritert oppgave å jobbe målrettet med å skape høykvalitetsbarnehager for å øke kvalitet og kompetanse i alle medlemsbarnehagene, og gjennom samarbeid med andre aktører være en viktig bidragsyter i arbeidet for økt kvalitet i sektoren som helhet»

Endringsforslag fra Mats Stokke Presterud, Kidsa Barnehage AS:

Forslag generelt i ordlyd

«Endrer begrep fra der det står ''god barnehage'' til ''høykvalitetsbarnehage'' i strategiplan.»

Endringsforslag fra PBL styret, ved Torstein Johannessen:

Linje 197-204 legge til:

«Å ytterligere forankre satsingen på barnas verneombud politisk.»

Endringsforslag fra Inger Lise Wølner, Kattekleiv barnehage:

Linje 209 og 210 endring til ny setning:

«Barnehagetjenester av høy kvalitet. Dette skal gjøres gjennom både egne aktiviteter i samarbeid med andre, og i samarbeid og samhandling også med barnehager.»

Endringsforslag fra PBL styret, ved Torstein Johannessen:

Linje 223-224 foreslås utvidet til:

«Å fremme praksisnær og relevant barnehageforskning, og å formidle denne til barnehagesektoren. Det skal særlig legges til rette for at medlemsbarnehagene får presentert ny forskningsbasert kunnskap innenfor kontingentsatsen.»

Endringsforslag fra PBL styret, ved Kjetil Hopen:

Linje 271, nytt punkt:

«Styret og administrasjonen i PBL skal jobbe for å øke andelen medlemsbarnehager som er representert ved neste landsmøte, blant annet ved å arbeide for muligheten til digital deltakelse og stemmegivning.»

Endringsforslag fra Inger Marie Einan Guddal, Kidsa barnehager:

Linje 340 endres til:

«Informere og spre kunnskap om medlemsbarnehagenes bidrag til mangfold og kvalitet, og kvalitetsutvikling i barnehagesektoren.»

Les også: Strategiplanen: PBL skal jobbe for mulighet for digital deltakelse på neste landsmøte

LM-sak 4/21 Styrets forslag til økonomiplan

Økonomiplan 2021-2023 for PBL er vedtatt.

LM-sak 5/21 Styrets forslag til kontingent

Styrets forslag til kontingent i PBL er vedtatt.

LM-sak 6/17 Godtgjørelse til styret og valgkomiteen

Valgkomiteen forslag til godtgjørelse for styret og styrets forslag til godtgjørelse for valgkomiteen er vedtatt.

LM-sak 7/21 Valg av styre

Landsmøtet har valgt følgende styremedlemmer for perioden 2021-2023:

Leder: Eirik Husby, Borg barnehager, Viken/Oslo
Nestleder: Ragnhild Finden, Kausvol gardsbarnehage, Stange
Styremedlem: Hans Jacob Sundby, Læringsverkstedet, hele landet
Styremedlem: Anne Irene Bøe Hilden, Bjerkås barnehage, Asker
Styremedlem: Torstein Johannessen, Bergheim barnehage, Trondheim         
Styremedlem: Kjetil Hopen, Eventus barnehage, Bergen
Styremedlem: Therese Børke, Mormors have, Kongsberg     

1.vara: Irene Thorvaldsen, Kippermoen friluftsbarnehage, Vefsn
2.vara: Per Christian Voss, Kattekleiv barnehage, Notodden
3.vara: Venke Sørlie, Norlandia Skyttelveien barnehage, Drammen
4.vara: Nina Olufsen, Lyngheia barnehage, Fauske   
5.vara: Mette Bakken, Samvirkebarnehagene, Fredrikstad

Les også: Landsmøtet 2021: Her er det nye PBL-styret

LM-sak 8/21 Valg av valgkomité

Landsmøtet har valgt følgende valgkomite for landsmøtet 2023:

Leder: Anita Gaustad, Solbakken Barnehager, Trondheim
Nestleder: Harald Berge Breistein, NLM-barnehagene, Bergen/hele landet
Medlem: Kirsten Dyve Samuelsen, Natvigheia barnehage, Arendal
Medlem: Tommy Larsen, Stenrød Barnehage, Halden
Medlem: Hjørdis Kindem Tyholt, Medbroen Drift, Stjørdal

1. vara: Inger Marie Guddal Einan, Kidsa barnehager, Bergen
2. vara: Jennie Furulund, Lundgaardsløkka barnehage, Lillehammer

LM-sak 9/21 - Valg av revisor

KPMG AS er gjenvalgt som revisor.