Strategiplanen: PBL skal jobbe for mulighet for digital deltakelse på neste landsmøte

Etter gode diskusjoner og noen justeringer ble PBLs strategiplan for landsmøteperioden 2021-2023 vedtatt av et enstemmig landsmøte.

Strategiplanen: PBL skal jobbe for mulighet for digital deltakelse på neste landsmøte

Et enstemmig landsmøte i PBL vedtok tirsdag strategiplanen for kommende landsmøteperiode. En av justeringene som ble gjort under behandlingen, var at styret og administrasjonen skal jobbe for at flere medlemsbarnehager er representert ved neste landsmøte.

Publisert:

Omtrent halvparten av medlemsbarnehagene i PBL var representert – enten direkte eller gjennom fullmakter – under landsmøtet som ble arrangert på Gardermoen mandag og tirsdag.

– Sammenlignet med mange andre organisasjoner er deltakelsen ganske bra. Men som demokratisk organisasjon ønsker vi at flest mulig skal ha muligheten til å bidra, både i debattene og i voteringene, sier styreleder Eirik Husby.

Viktig med stort fysisk landsmøte

Han påpeker at det er helt grunnleggende for PBL å verne om det fysiske landsmøtet som arena for gode formelle og uformelle diskusjoner. Direkte kontakt ansikt til ansikt er viktig for PBLs evne til fortsatt å utvikle et fellesskap på tvers av geografi, pedagogiske retninger, eierskap og organisering.

– Likevel skal vi ha respekt for at det for en del barnehager kan være svært krevende å sette av tid og penger til å reise til Gardermoen. Og økonomiske ressurser bør i minst mulig grad stå i veien for demokratisk deltakelse, sier den gjenvalgte styrelederen.

Styret la på landsmøtet derfor frem følgende forslag til tillegg i strategiplanen:

«Styret og administrasjonen i PBL skal jobbe for å øke andelen medlemsbarnehager som er representert ved neste landsmøte, blant annet ved å arbeide for muligheten til digital deltakelse og stemmegiving.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Høyere digital kompetanse

Eirik Husby sier at pandemien har gitt de fleste av oss høyere digital kompetanse. PBL gjennomførte i mars et ekstraordinært, digitalt landsmøte for å få godkjent utsettelsen av det ordinære landsmøtet fra mai til november 2021.

Et fysisk landsmøte med mulighet for digital deltakelse vil ha andre utfordringer enn et rent digitalt landsmøte, men styrelederen mener PBL bør strekke seg langt for å få det til.

– Vi vet at teknologien finnes. Da må vi også kunne være fremoverlente og forsøke å utnytte de mulighetene som teknologien gir oss, til medlemsbarnehagenes beste, sier han.

Styreleder Eirik Husby i PBL understreker betydningen av et stort, fysisk landsmøte. Samtidig påpeker han betydningen av at alle medlemsbarnehagene skal ha muligheten til å delta i debatter og voteringer.

Konstruktive debatter

På landsmøtet ble styrets forslag til strategiplan tatt opp til debatt. På bakgrunn av forslag fra landsmøtets talerstol ble det foretatt en del justeringer i dokumentet.

Den endelige strategiplanen ble deretter enstemmig vedtatt av landsmøtedelegatene.

– Vi hadde mange gode og konstruktive debatter og opplever at vi nå står igjen med en enda bedre strategiplan enn den styret opprinnelig hadde lagt frem, og en strategiplan som alle stiller seg bak. Det viser at, selv om vi ikke alltid er enige om alt, så står vi sammen, og så får vi til mer sammen enn hver for oss, sier Eirik Husby.

Finansiering, kvalitet og miljø

Av strategiplanen går det frem at PBL i kommende landsmøteperiode skal fortsette arbeidet for en bærekraftig finansiering av medlemsbarnehagene. Problemstillinger på dette feltet er den siste tiden ytterligere aktualisert gjennom Storberget-rapporten og Solberg-regjeringens forslag om kutt i pensjonspåslagene.

PBL skal ytterligere styrke arbeidet for å være en aktiv støttespiller for medlemsbarnehagene, slik at barnehagene kan utvikle enda høyere kvalitet på tilbudene, være trygge og gode arbeidsgivere, ha sunn økonomi og muligheter til å drive langsiktig kvalitetsarbeid, uavhengig av kommune, eierskap, størrelse og organisasjonsform.

I strategiplanen er PBL dessuten tydelig på at organisasjonen skal være en viktig bidragsyter i arbeidet for økt kvalitet i sektoren som helhet, og en pådriver for en helhetlig tankegang rundt miljø og bærekraft i barnehagesektoren.

Strategiplanen inneholder følgende hovedtemaer:

  • Finansiering og tilskudd
  • Rettferdig og oppdatert regelverk
  • Kvalitet og kompetanse
  • Medlemsrådgiving og tariffarbeid
  • Miljø og bærekraft
  • Kommunikasjon og omdømme

Les strategiplanen her!