Strategiplan

Strategiplan

Strategiplan for perioden 2017-2019

Formål

PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Barnehagene er en suksesshistorie i norsk offentlig sektor. Full utbygging, maksimalpris, gjennomgående høy kvalitet, stort mangfold og høy brukertilfredshet. For å ta vare på og sikre at suksessen fortsetter, må kvaliteten bevares og videreutvikles.

Kvalitetshevingen er det som danner grunnlaget for økt verdiskaping i våre medlemsbarnehager. Barnehagesektorens største verdier er de ansatte og deres kompetanse- og kunnskapsnivå.

Strategiplanens overordnede mål er å bidra til økt kvalitet i PBLs medlemsbarnehager. Dette arbeidet skal skje med utgangspunkt i barnehagens samfunnsoppdrag og mandat gitt gjennom barnehagelov og rammeplan.

Prioriterte mål for interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen PBL


1. Rammevilkår som legger til rette for å sikre kvalitet


PBL skal arbeide for stabile og forutsigbare rammevilkår som sikrer at medlemmene kan bevare og videreutvikle kvaliteten på sitt barnehagetilbud.

Beste langsiktige løsning

En mest mulig forutsigbar finansiering sikres best med en gjeninnføring av statlige øremerkede driftstilskudd til barn, med offentlige tilskudd som følger barnet til den barnehagen foreldrene selv velger.

Inntil nytt finansieringssystem er på plass, skal PBL aktivt bidra til forbedringer i dagens system.

For å sikre stabile og forutsigbare rammevilkår, skal PBL i perioden 2017 til 2019: 

• Arbeide for å erstatte dagens finansieringssystem med et system som belønner og stimulerer kvalitet, er etterprøvbart og som sikrer reell økonomisk likebehandling av barn i alle barnehager.

Et nytt finansieringssystem må gi alle offentlig godkjente private barnehager tilskudd som:

 • Gir ansatte ordnede lønns- og arbeidsvilkår, inkludert en god pensjonsordning
 • Dekker kostnadene med lokale eller nasjonale normer for pedagog- og bemanningstetthet, fra den dagen slike normer innføres eller endres

Lovverk og finansiering av spesiell tilrettelegging for barn med særskilte behov må sikre at:

 • Barnehagene har mulighet til å gi et tilrettelagt og godt tilbud for det enkelte barn
 • Barnehagene har ressurser til å gjennomføre spesialpedagogiske opplegg i tråd med sakkyndiges vurderinger

• Arbeide for et fritt og uavhengig tilsyn som har legitimitet i hele barnehagesektoren. Tilsynet må sikre at alle barnehager drifter i henhold til de lover og forskrifter som gjelder. Dette vil sikre at offentlige midler og foreldrebetaling kommer barna til gode.

2. Satsing på kvalitet og mangfold


PBL skal bidra til å sikre og videreutvikle kvaliteten på barnehagetilbudet i medlemsbarnehagene. PBL skal verne om det unike mangfoldet som er bygget opp i den norske barnehagesektoren.

• PBL skal vurdere konkrete tiltak for å sikre det unike mangfoldet blant private barnehager i perioden 2017 til 2019.

For å nå dette målet, skal PBL i perioden 2017 til 2019 sikre et basistilbud med høy kvalitet og kompetanseheving i barnehagene, gjennom å arbeide for:

• Regelverk om pedagog- og bemanningsnormer som gir barnehagene rom for god organisering til barns beste.

 • Sektoren har en ensartet metode for beregning av totalbemanningen
 • Bemanningen beregnes på barnehagenivå
 • Det er avklart hvordan bruk av vikar ved fravær skal praktiseres og finansieres
 • Skillet mellom ordinær drift og spesiell tilrettelegging er avklart

• At PBLs medlemmer innen 2020 skal ha minst 50 prosent barnehagelærere.

 • Fleksibel ordning for planleggingstid

• At det etableres egen fagarbeiderutdanning for barnehager, med mulighet for spesialisering om barn fra 0-3 år og 3-6 år for både nye barnehagefagarbeidere og dagens fagarbeidere.

• Kvaliteten på tilbudet til barn med behov for spesiell tilrettelegging er god.

• Endring av dagens regelverk slik at barns rettigheter blir ivaretatt

• Full frihet til å velge barnehage også for foreldre med barn med behov for spesiell tilrettelegging

• Tiltak som forebygger mobbing i barnehagen, blant annet gjennom deltakelse i Partnerskap mot mobbing.

PBL skal utvikle Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager til å bli den ledende aktøren innen utvikling og tilrettelegging av kvalitetstiltak for barnehagene. Dette skal skje i samarbeid med myndigheter, universiteter, høyskoler, forskningsinstitusjoner og nasjonale sentre.

• For å få dette til, skal senteret bidra til:

 • forskning og utredninger om alle sider av innholdet i barnehagen, samt verdien og effekten av gode barnehager
 • at barnehagene får enkel tilgang til resultater fra forskning og utredninger
 • at barnehagene får tilgang til kompetansehevning med utgangspunkt i forskningsresultater
 • at barnehagene får større påvirkning på hvilke etter- og videreutdanningstiltak som igangsettes

3. Daglig hjelp til drift av barnehage


PBL skal hjelpe medlemsbarnehagene i den daglige driften gjennom: 

• Å arbeide for at medlemmene har konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår regulert gjennom PBLs hoved- og hovedtariffavtale. Fortsette arbeidet for å få på plass en ny pensjonsordning som er forutsigbar for ansatte og eiere, og er bærekraftig over tid.

• Drift og opprettelse av lokale PBL-lag

• Samarbeid med etablerte interessenettverk

• Å etablere og drifte ledernettverk for ledere og eiere av barnehager

• Å gi råd og bistand til medlemmer om alle typer spørsmål om barnehagedrift, herunder:

 • Gi svar samme dag som henvendelsen kommer, eller samme dag gi tilbakemelding om når svar kan forventes
 • Gi svar i alle spørsmål som berører forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker for medlemmer bundet av PBLs hoved- og hovedtariffavtale
 • Bistå medlemsbarnehagene med kontroll og beregning av tilskudd for å sikre at barn i medlemsbarnehagene får riktig offentlig driftstilskudd, kapitaltilskudd, pensjonstilskudd og andre støtteordninger
 • Tilby alle medlemmer besøk fra PBL innen utgangen av 2018

4.   Være den foretrukne interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager i Norge


PBL skal i perioden 2017 til 2019 bevare og styrke medlemmenes, barnehagesektorens og PBLs omdømme. I tillegg til det arbeidet som er beskrevet i strategiplanen for øvrig, skal PBL befeste rollen som den foretrukne interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen gjennom:

• Å gi ut årlig rapport om utvikling og status i sektoren

• Å arrangere årlig konferanse om utvikling og status i sektoren

• Å informere om medlemmenes bidrag til å følge opp barnehagens samfunnsoppdrag og mandat

• Et kommunikasjons- og informasjonsarbeid som baserer seg på PBLs etiske regler

• At alle innkjøp og innkjøpsavtaler PBL har og formidler skal bygge på etiske standarder som er utarbeidet etter råd fra Initiativ for etisk handel

• At alle aktiviteter, innkjøp og innkjøpsavtaler skal ha som mål ikke å forurense miljøet, eller å begrense forurensingen til et minimum

• Å tilrettelegge for at barnehagene kan være gift- og plastfrie 

Les mer om PBL

Bli medlem i PBL