Strategiplan

Strategiplan

Strategiplan for perioden 2021-2023

Vedtatt på PBLs landsmøte 2. november 2021

Mandat og formål

Strategiplanen er mandatet fra PBLs Landsmøte 2021 til styret og administrasjonen i PBL for perioden 2021-2023. PBLs formål er et viktig utgangspunkt for denne strategiplanen:

«PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.»

PBLs formålsparagraf er førende for alt arbeid i PBL, også strategiplanen. PBLs styre og administrasjon skal gjennom strategiplanen ivareta alle medlemsbarnehager, uavhengig av størrelse, profil, geografi og eierskap.

Det følger av PBLs formålsparagraf at PBL-barnehagene skal levere et godt tilbud hvor foreldre/foresatte, ansatte og samfunnet for øvrig kan være trygge på at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Overordnede målsettinger

PBL skal være den foretrukne interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for alle typer private barnehager.

PBL er en transparent organisasjon som viser samfunnsansvar. PBL er en konstruktiv samarbeidspartner for sentrale myndigheter, kommuner, arbeidstakerorganisasjoner og andre det er naturlig å ha kontakt med i arbeidet for å nå viktige mål i samfunnet. PBL skal i landsmøteperioden i enda større grad søke samarbeid med andre aktører som ønsker å bidra til høyere og jevnere kvalitet i sektoren.

PBL-barnehager skal også være foretrukne barnehager både for familier og arbeidstakere i sitt lokalmiljø. PBL skal være en aktiv støttespiller for medlemsbarnehagene, slik at barnehagene kan:

 • Utvikle enda høyere faglig kvalitet på tilbudet til barn og familier.
 • Være trygge og gode arbeidsgivere for sine ansatte.
 • Ha en sunn økonomi og muligheter til å drive langsiktig kvalitetsarbeid, uavhengig av kommune, eierskap, størrelse og organisasjonsform.
 • Bidra til et likeverdig, mangfoldig og godt tilbud i tråd med familienes og samfunnets ønsker og forventninger.
 • Ha et solid omdømme.

PBL skal jobbe interessepolitisk for at lov- og regelverk, reguleringer og finansiering skal gi barnehagene muligheter til å jobbe langsiktig med utvikling av tjenestene.

For PBL er det en grunnleggende kvalitet med norsk barnehagesektor at den har et stort mangfold av tilbud, organisasjonsformer og eiere. Det vil være et tap – både for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig – om dette mangfoldet svekkes. Det er derfor viktig at alle typer medlemsbarnehager blir godt ivaretatt, både internt i PBL og i politiske prosesser som berører medlemsbarnehagene.

PBL ønsker å legge til rette for at alle barnehager har forutsetning for å levere barnehagetjenester av høy kvalitet

For sektorens evne til å utvikle høyere kvalitet, og til å gi mer velferd for skattepengene i en fremtid med økt press på offentlige budsjetter, er det avgjørende at barnehagene blir målt på det tilbudet de faktisk leverer, uavhengig av eierskap og organisering.

Finansiering og tilskudd

Barn fortjener et like godt barnehagetilbud uavhengig av hvor de bor i landet og uavhengig av hvem som eier barnehagen deres. Alle barnehager er forpliktet til å levere et tilbud i tråd med barnehageloven, rammeplanen og andre forskrifter. Likevel varierer nivåene på offentlige tilskudd så mye at det utfordrer barnehagenes forutsetninger for å gi barn likeverdige tilbud.

Til tross for PBLs omfattende arbeid med å dokumentere svakhetene ved dagens finansieringssystem, og til tross for at en nasjonal bemanningsnorm i teorien skulle jevne ut nivåene på tilskudd, er det fortsatt store forskjeller i barnehagenes forutsetninger for å kunne levere tjenester av høy kvalitet.

Forskjellene i tilskuddsnivå kan ha flere forklaringer, for eksempel:

 • Strukturelle forskjeller som gir ulikt kostnadsnivå i ulike kommuner.
 • Reelle forskjeller i kommunenes prioriteringer av drift og vedlikehold av barnehager.
 • Ulik praksis for hvordan kommunene beregner tilskudd.

Realiteten er uansett at mange private barnehager i dag mottar et offentlig tilskudd som ikke dekker kostnadene til å kunne levere et likeverdig tilbud til barn i tråd med gjeldende kvalitetskrav. Andelen barnehager som går med underskudd har økt de siste årene. Og politisk har viljen til å stramme inn på finansieringen av private barnehager syntes større enn ønsket om å styrke den.

Dagens finansieringsmodell, og enkelte fremlagte forslag om endringer av finansieringen, truer etter PBLs syn mangfoldet av tilbud i barnehagesektoren.

Foreldrenes rettigheter i forbindelse med opptak i barnehage er tenkt ivaretatt gjennom «Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehager». Likevel oppfatter vi at foreldres muligheter til å velge det barnehagetilbudet som passer deres barn best, er satt under press.

En svak finansiering kan også true ansattes lønns- og pensjonsvilkår. Dette har PBL hatt et godt samarbeid med de ansattes organisasjoner for å synliggjøre, og dette samarbeidet ønsker PBL å bygge videre på.

PBL skal jobbe for at dagens finansieringsordning, som systematisk forskjellsbehandler barn og barnehager, skal erstattes av en mer rettferdig og bærekraftig finansieringsordning. Dette er et langsiktig arbeid som PBL fortsetter, men som vil kunne ta lenger tid enn det våre mest utsatte medlemsbarnehager kan vente på.

Derfor skal PBL parallelt intensivere arbeidet med enklere justeringer i finansieringsordningen som det er større sjanser for å få politisk aksept for.

I forbindelse med arbeidet i Storberget-utvalget har PBL lansert Kvalitets- og mangfoldsmodellen som vi mener vil kunne løse mange av de store utfordringene ved dagens finansieringssystem. 

I landsmøteperioden skal PBL jobbe for:

 • Å sikre alle høykvalitetsbarnehager, uavhengig av størrelse, organisasjonsform og eventuell konserntilknytning, forutsetninger for bærekraftig drift.
 • Å få etablert et minimumsnivå på tilskudd, slik at medlemsbarnehagene i alle kommuner har likest mulig forutsetninger for å oppfylle gjeldende lovpålagte krav til bemanning og kvalitet.
 • En grundig og helhetlig gjennomgang av tilskuddsordningen med alle dens elementer, med sikte på at finansieringen av godkjente barnehager skal være likeverdig, gi bærekraftig økonomi for alle aktører og gi grunnlag for å innfri alle kvalitetskrav.
 • At godkjente private barnehager ikke skal kunne forskjellsbehandles på bakgrunn av organisasjonsform, eierskap eller eventuell konserntilknytning.
 • Å få på plass mer entydige og forutsigbare retningslinjer for beregning av tilskuddssatser som sikrer at tilskudd beregnes likt i alle kommuner.
 • Å få etablert et offentlig tilsyn med kommunenes tilskuddsberegninger.
 • Å sikre samtidig finansiering til kommunale og private barnehager ved innføring av eventuelle nye nasjonale eller lokale normer.
 • Å fortsette det langsiktige arbeidet for en helt ny, rettferdig og økonomisk bærekraftig finansiering av private barnehager.
 • Å ivareta den lovfestede retten til økonomisk likeverdig behandling.

Rettferdig og oppdatert regelverk

I dag går det om lag 10.000 færre barn i barnehager enn det gjorde i 2013. I mange kommuner er det overkapasitet på barnehageplasser.

PBL registrerer med uro at enkelte politiske aktører, i debatten om fremtidig finansiering av barnehagene, vil gå langt i å la kommuner bruke sine mange roller til å styrke kommunens egne barnehagers posisjon på bekostning av private barnehager.

Dette er en utvikling som, både på kort og lang sikt, vil kunne svekke medlemsbarnehagenes rettssikkerhet, foreldrenes valgmuligheter som er forankret i regelverket om samordnet opptak, og på sikt kvaliteten og mangfoldet i tilbudet til barna i barnehagen.

PBL har imidlertid respekt for, og imøtekommer i vårt forslag til fremtidig finansieringssystem, at norske kommuner ønsker mer lokal styring over offentlig finansierte tjenester. PBL ser det som naturlig å søke samarbeid med blant andre KS for å finne ordninger som er gode for kommunene uten at det svekker likebehandlingen og foreldrenes rett til å velge de barnehagene de foretrekker.

Et viktig utviklingstrekk ved sektoren er at det etter en lang periode med utbygging av kapasitet, nå rettes mer søkelys mot kvaliteten på tilbudet i barnehagene, men uten at det er nærmere definert hvordan kvalitetsbegrepet skal forstås.

PBL skal i landsmøteperioden være en pådriver for et regelverk som styrker barnehagenes forutsetninger for kvalitetsmessig utvikling, bærekraftig økonomi og langsiktig drift, til barnas og familienes beste.

I landsmøteperioden skal PBL jobbe for:

 • Å få på plass et uavhengig tilsyn med innhold og kvalitet, i både kommunale og private barnehager.
 • At det nyopprettede organet for økonomisk tilsyn med private barnehager også skal ha som oppgave å føre tilsyn med kommunenes tilskuddsberegninger.
 • At eksisterende private barnehager har rett til etablering av flere plasser i forbindelse med utbygging/renovering av barnehagelokaler.
 • Å sikre likebehandling av barn og barnehager, og at private barnehageeiere fortsatt har rett til å forvalte egne verdier/investeringer på en hensiktsmessig måte.
 • Å få etablert systemer som sikrer at tilsyn med kvalitet i barnehagene styres av objektive kvalitetsindikatorer.
 • Å få etablert et bredt sammensatt offentlig utvalg som skal arbeide med å øke og systematisere kunnskapen om struktur- og prosesskvalitet i barnehagesektoren.

Kvalitet og kompetanse

PBL har mer enn 2.100 medlemsbarnehager som hver på sin måte bidrar til en svært mangfoldig og innholdsrik sektor med fornøyde brukere, og som gjennomgående leverer minst like gode tjenester som kommunale barnehager.

Undersøkelser om, og blant, ansatte viser at ansatte i barnehager jevnt over har høy trivsel i jobben sin. Barnehagelærere opplever seg mer anerkjent enn lærere i grunnskolen. Og de blir lengre i jobben enn før.

Likevel må vi ha ambisjoner om å få til enda mer. Alle barn har rett til en god oppvekst, og barnehageeiere skal hele tiden jobbe for å forbedre kvaliteten i sin barnehage.

Norges største barnehageforskningsprosjekt GoBaN peker på at det er stor variasjon i kvaliteten på norske barnehager.

Forskningsresultatene viser at gode barnehager blant annet kjennetegnes av høy voksentetthet og tilstedeværende pedagoger. Mindre gode barnehager kan blant annet bli bedre på hygiene, sikkerhet, tilgang til materiell/leker og samspill og språk, viser resultatene.

Utvikling av kvalitet og kompetanse er en kontinuerlig prosess som ikke kan avgrenses til en toårsperiode, en femårsperiode eller en tiårsperiode. Likevel er dette arbeidet så grunnleggende i barnehagenes samfunnsoppdrag, at det er naturlig å løfte det frem som et hovedsatsningsområde for den kommende perioden.

PBL vil i landsmøteperioden 2021-2023 ha som en prioritert oppgave å jobbe målrettet med å skape høykvalitetsbarnehager for å øke kvalitet og kompetanse i alle medlemsbarnehagene, og gjennom samarbeid med andre aktører være en viktig bidragsyter i arbeidet for økt kvalitet i sektoren som helhet.

I landsmøteperioden skal PBL jobbe for:

 • Å styrke den faglige kompetansen i sektoren. Forutsatt samtidig finansiering vil PBL jobbe politisk for 50 prosent pedagogdekning i alle private og kommunale barnehager.
 • Å, i samarbeid med de ansattes organisasjoner og andre aktører, arbeide for en offentlig finansiert satsing på masterkompetanse i barnehagene.

Barnas verneombud

Gode barnehager er viktig for alle barn, men kan være spesielt viktige for barn med ulike typer spesielle utfordringer. Siden nesten alle barn nå går i barnehage før de begynner på skolen, har barnehagene en unik mulighet til å hjelpe disse barna så tidlig som mulig.

PBL ønsker å legge til rette for at alle medlemsbarnehager er trygge for barn, med ansatte som fanger opp sårbare barn, og som sørger for at de får den hjelpen de trenger.

Barnas verneombud er en satsing fra PBL som skal gi barnehagens ansatte styrket handlingskompetanse for å se og hjelpe sårbare barn i barnehagen. Barnas verneombud består av tre kompetanseområder hvor PBL skal bidra til ekstra kompetanse og kunnskap i alle landets barnehager:

 • Vold og overgrep mot barn
 • Barnehagemiljø, mobbing og krenkelse
 • Barn med behov for spesiell tilrettelegging

I landsmøteperioden skal PBL jobbe for:

 • Å spre kunnskap til barnehagene om vold og overgrep av barn, i nært samarbeid med interne fagressurser og eksterne fagmiljø.
 • Å spre kunnskap til barnehagene om barnehagemiljø, mobbing og krenkelse, i nært samarbeid med interne fagressurser og eksterne fagmiljø.
 • Å spre kunnskap til barnehagene om barn med behov for spesiell tilrettelegging, i nært samarbeid med interne fagressurser og eksterne fagmiljø.
 • Å fullføre utviklingen av alle tre kompetanseområdene i Barnas verneombud og gjøre kunnskapen lett tilgjengelig digitalt.
 • Å ytterligere forankre satsingen på barnas verneombud politisk.

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB)

Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager er et datterselskap heleid av PBL. Kunnskapssenteret har som formål å engasjere seg i alle typer aktiviteter og tjenester som bidrar til barnehagetjenester av høy kvalitet. Dette skal gjøres gjennom både egne aktiviteter, i samarbeid med andre, og i samarbeid og samhandling også med barnehager. De mest sentrale oppgavene vil være kompetanseheving, utviklingsprogrammer og å fremme forskning innenfor barnehagesektoren.

Fra 2021 vil kunnskapssenterets ekspertise i enda større grad og mer direkte komme medlemmene i PBL til gode, ved at medlemsbarnehagene kan be om rådgiving og bistand om barnehagefaglige og pedagogiske problemstillinger, som en del av PBLs medlemsrådgiving.

I landsmøteperioden skal PBL jobbe for:

 • Å styrke kompetansen i medlemsbarnehagene ved å bistå barnehager i utviklingsprosesser, samt tilby personlig og skreddersydd barnehagefaglig rådgiving til medlemsbarnehagene.
 • Å tilby medlemsbarnehagene relevante kurs og andre tilbud om aktuelle barnehagefaglige temaer, både fysisk og digitalt.
 • Å bidra til å styrke den helhetlige kompetansen til eiere og daglige ledere i medlemsbarnehagene.
 • Å fremme praksisnær og relevant barnehageforskning, og å formidle denne til barnehagesektoren. Det skal særlig legges til rette for at medlemsbarnehagene får presentert ny forskningsbasert kunnskap innenfor kontingentsatsen.

Medlemsrådgiving og tariffarbeid

PBL skal være den foretrukne interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for alle typer private barnehager. Det skal lønne seg å være medlem i PBL. Organisasjonen skal til enhver tid skal ha svært høye ambisjoner både når det gjelder service, rådgivning og hjelp til medlemmene.

PBL skal også sikre at tariffbundne medlemmer har en hoved- og hovedtariffavtale som gir konkurransedyktige vilkår, til beste for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Medlemsrådgivingen er en helt sentral del av PBLs virksomhet. Organisasjonens ansatte søker alltid å ha en medlemsrådgiving som er Personlig, Bærekraftig og Løsningsorientert.

Områder medlemsbarnehagene kan søke råd er blant annet:

 • Spørsmål om drift.
 • Spørsmål om tariff og pensjon.
 • Juridiske spørsmål.
 • Spørsmål om forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Henvendelser fra eller til media.
 • Spørsmål om kommunikasjon og mediehåndtering.
 • Krisehåndtering.
 • Kontroll av beregninger av alle offentlige tilskudd:
 • Driftstilskudd – vedtak om sats og vedtak om tilskudd.
 • Pensjonstilskudd – bistand til å søke om å få dekket eventuelle ekstra pensjonskostnader.

PBL hjelper også medlemsbarnehagene gjennom:

 • Drift av eksisterende, og opprettelse av nye, lokallag for nettverksbygging og interessepolitisk arbeid i samarbeid med medlemmene.
 • Samarbeid med etablerte interessenettverk bestående av medlemsbarnehager.
 • Etablering og drift av ledernettverk og eiernettverk.
 • Forhandlinger om medlemspriser på en rekke produkter og tjenester som barnehagene og deres ansatte trenger.

PBL skal som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon levere tilbud ut fra medlemsbarnehagenes etterspørsel og forskjellige behov.

PBL skal i landsmøteperioden:

 • Styrke den digitale medlemsrådgivingen slik at det blir enda enklere for medlemmene å kommunisere med PBL på de plattformene medlemsbarnehagene foretrekker.
 • Gi medlemmene enda bedre muligheter for påfyll av kunnskap, gjennom fysiske og digitale kurs innenfor alle PBLs kompetanseområder.
 • I samarbeid med Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager (NKFB) styrke rådgivingen på barnehagefaglige og pedagogiske områder.
 • Styrke rådgivingen om økonomi og drift.
 • Bidra til kontinuerlig utvikling i datterselskapene PBL Mentor og PBL Regnskap slik at deres tjenester og produkter til enhver tid holder minst like høy kvalitet som det konkurrentene kan levere.
 • Styret og administrasjonen i PBL skal jobbe for å øke andelen medlemsbarnehager som er representert ved neste landsmøte, blant annet ved å arbeide for muligheten til digital deltakelse og stemmegiving.

Miljø og bærekraft

Barna er fremtiden. Barna er vårt håp. Derfor har barnehagene et særlig ansvar for å bevisstgjøre både seg selv, barn og foreldre om betydningen av miljø og bærekraft.

I rammeplan for barnehagen står det at barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de skal ta vare på naturen.

Et fremtidsrettet miljøperspektiv er ikke ukjent for PBL. For fire år siden vedtok vårt landsmøte å jobbe for at alle PBL-barnehager skal redusere mengden unødvendig plast- og giftstoffer så mye som mulig. Det ble derfor, i samarbeid med Naturvernforbundet, laget et veiledningshefte, skreddersydd for barnehagedrift. Siden da er mange tonn plast og miljøgifter enten håndtert på forsvarlig måte og blitt tatt ut av barnehagene og/eller unngått tatt inn i medlemsbarnehagene.

Vi kan på ingen måte hevde at vi er i mål. Ønsket om å redusere mengden plast- og giftstoffer i barnehagene er bare ett av flere punkter i PBLs satsing på miljø og bærekraft i årene som kommer.

I forlengelsen av det har PBL jobbet for å få organisasjonens virksomheter i Bodø, Oslo, Bergen og Stavanger sertifisert som miljøfyrtårn. Sertifiseringen kom på plass sommeren 2021, og den vil forplikte PBL til økt bevissthet om arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport i årene som kommer.

Som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for mer enn 2.100 barnehager har PBL en unik mulighet for å være en pådriver for en helhetlig tankegang rundt miljø og bærekraft i barnehagesektoren.

Denne muligheten gir også PBL et ansvar. Og det ansvaret ønsker PBL å ta.

PBL skal i landsmøteperioden:

 • Fullføre og følge opp arbeidet med å ha organisasjonens virksomheter i Bodø, Oslo, Bergen og Stavanger sertifisert som miljøfyrtårn. Dette innebærer at organisasjonen har kontinuerlig fokus på bærekraft og implementerer miljøledelse i sine internkontrollsystemer, og årlig rapporterer inn virksomhetenes klimaavtrykk.
 • Styrke medlemsbarnehagenes kunnskap om – og muligheter for å velge – bærekraftige produkter og tjenester.
 • Gjennom videreutvikling av PBL Campus styrke arbeidet med å arrangere digitale kurs og digitale møteplasser av høy kvalitet for medlemsbarnehagene.
 • Øke barnehagenes kjennskap til veiledningsheftet om plast- og giftfrie barnehager.
  Målsettingen er at heftet brukes aktivt i alle medlemsbarnehager.
 • Tilby rådgiving og øvrig bistand til medlemsbarnehager som ønsker å delta i noen av miljøsertifiseringsordningene som finnes.

Kommunikasjon og omdømme

Private barnehager har veldig mye å være stolte av. PBLs medlemsbarnehager var helt avgjørende i oppbyggingen til full barnehagedekning i årene etter barnehageforliket. Private barnehager leverer minst like gode tjenester og har minst like gode lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår som kommunale barnehager, men til en lavere kostnad for samfunnet.

Likevel skal offentlig finansierte private barnehager alltid ha respekt for at offentligheten viser stor interesse for hvordan barnehagene ivaretar sitt samfunnsoppdrag.

Derfor skal PBL og medlemsbarnehagene strebe etter å vise så stor åpenhet som mulig, både når det kommer hyggelige og kritiske henvendelser fra omgivelsene, enten det er foreldre, politiske aktører eller media.

En proaktiv tilnærming, tilgjengelighet, åpenhet, transparens og enkel tilgang på etterprøvbare fakta er våre beste verktøy i møte med offentligheten.

Veldig mye av omdømmebyggingen skjer i hver enkelt av våre medlemsbarnehager hver eneste dag. Men PBL skal alltid være tilgjengelig når en medlemsbarnehage ønsker rådgiving.

PBL skal i landsmøteperioden fortsette arbeidet med å bidra til å styrke medlemmenes, PBLs og barnehagesektorens omdømme.

I perioden fra 2021 til 2023 skal PBL:

 • Være en aktiv og synlig aktør i samfunnsdebatten om offentlig finansierte velferdstjenester.
 • Fremskaffe og spre informasjon og fakta om barnehagesektoren og om private barnehager spesielt, både til medlemsbarnehager, beslutningstakere og media.
 • Informere og spre kunnskap om medlemsbarnehagenes bidrag til mangfold og kvalitet, og kvalitetsutvikling i barnehagesektoren.
 • Drifte, videreutvikle og spre kjennskapen til Barnehagemonitor, PBLs nettsted for fakta om barnehagesektoren.
 • Jobbe for en mest mulig åpen og faktabasert debatt om barnehagesektoren og om private barnehager spesielt.
 • Samarbeide aktivt med lokallagene i arbeidet med kommunikasjon og omdømme.
 • Styrke PBLs informasjon til medlemsbarnehagene på digitale plattformer.
 • Ha et kommunikasjons- og omdømmearbeid som baserer seg på PBLs etiske retningslinjer.

Les mer om PBL

Bli medlem i PBL