Strategiplan

Strategiplan

Strategiplan for perioden 2023-2025

Vedtatt på PBLs landsmøte 9. mai 2023

Mandat og formål

Strategiplanen er mandatet fra PBLs Landsmøte 2023 til styret og administrasjonen i PBL for perioden 2023-2025. Strategiplanen er utarbeidet i tråd med PBLs formål:

«PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.»

PBLs formålsparagraf er førende for alt arbeid i PBL, også strategiplanen. PBLs styre og administrasjon skal gjennom strategiplanen ivareta alle medlemsbarnehager, uavhengig av størrelse, profil, geografi og eierskap.

Overordnede målsettinger

PBL skal være den foretrukne interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for alle typer private barnehager.

PBL jobber for et seriøst arbeidsliv og en sektor med høyere og jevnere kvalitet, og PBLs medlemsbarnehager skal være foretrukne barnehager både for familier og arbeidstakere i sitt lokalmiljø.

PBL skal være en transparent organisasjon som viser samfunnsansvar. 

PBL skal være en konstruktiv samarbeidspartner for sentrale myndigheter, kommuner, arbeidstakerorganisasjoner og andre det er naturlig å ha kontakt med.

PBL skal i landsmøteperioden jobbe aktivt for å skape bredest mulig allianser og samarbeide med andre aktører som ønsker å bidra til høyere og jevnere kvalitet i sektoren.

PBLs medlemsbarnehager skal ha muligheter til å drive langsiktig kvalitetsarbeid, uavhengig av kommune, eierskap, størrelse og organisasjonsform. PBL skal jobbe interessepolitisk for et lov- og regelverk, reguleringer og finansiering som ivaretar dette behovet.

For PBL er det en grunnleggende kvalitet med norsk barnehagesektor at den har et stort mangfold av tilbud, organisasjonsformer og eiere. Det vil være en styrke – både for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig – om dette mangfoldet opprettholdes. Det er derfor viktig at alle typer medlemsbarnehager blir godt ivaretatt, både internt i PBL og i politiske prosesser som berører medlemsbarnehagene. 

Utfordrende tider

Barnehagesektoren etter barnehageforliket har vært en suksesshistorie av de sjeldne innenfor offentlig finansiert velferd. Men mye står nå på spill for den private delen av sektoren.

Landsmøteperioden fra 2023 til 2025 kan bli helt avgjørende for fremtiden til private barnehager og for disse barnehagenes mulighet til fortsatt å kunne tilby gode barnehager for barna og være trygge arbeidsplasser for de ansatte. Utfordringsbildet inneholder blant annet følgende elementer:

 • Regjeringen tar i sin nye barnehagestrategi til orde for kommunal styringsrett av opptak i barnehager. Det innebærer en svekkelse av foreldrenes valg av barnehage. Og det innebærer at private barnehageplasser med nok søkere kan bli nedlagt for å holde liv i kommunale barnehageplasser uten søkere.
 • Regjeringen har varslet at den vil ta opp til vurdering om private barnehager skal ha en tidsavgrenset rett til tilskudd. Det kan blant annet medføre at PBLs medlemsbarnehager vil få store utfordringer med å tiltrekke seg gode pedagoger og søkere til barnehageplasser. Tidsavgrenset tilskudd vil også utfordre medlemsbarnehagenes muligheter til å få lån i bank til oppgradering og vedlikehold.
 • Regjeringen har foreslått at kommunene skal kunne holde utvalgte kommunale barnehager utenfor beregningsgrunnlaget for tilskudd til private barnehager. Blir dette vedtatt, vil det innebære en ytterligere uthuling av likebehandlingen i sektoren.
 • Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet har sådd tvil om hvorvidt barnehager med PBLs pensjonsordning har krav på å få dekket pensjonskostnader ut over sjablongen på 10 prosent.
 • Flere politiske aktører, blant dem flertallet i Storberget-utvalget, har tatt til orde for å frita kommunene fra de nasjonale reglene for finansiering av private barnehager og i stedet etablere lokale forskrifter. Dette vil føre til økt forskjellsbehandling av barn og barnehager.
 • Det har i flere år på rad vært en markant nedgang i antall private barnehager. I 2022 ble det 106 færre barnehager i Norge. Private sto for det meste av nedgangen, og de som ble borte var i all hovedsak barnehager med færre enn 50 barn.
 • En rekke kommuner har gjort politiske vedtak om å øke andelen kommunale barnehageplasser. Dette skaper et negativt press på private barnehager, og utfordrer samarbeidet mellom kommunen og barnehagene lokalt.
 • Regjeringen har varslet at de vil foreslå endringer i regulering og finansiering av private barnehager innen utgangen av 2023. Det synes åpenbart at både kvaliteten og mangfoldet i barnehagesektoren er i fare dersom ikke politikerne fatter kloke beslutninger med tanke på fremtidig finansiering og regulering.

I landsmøteperioden skal PBL jobbe målrettet for å sikre medlemmene bærekraftige rammevilkår som muliggjør fremtidig satsing på kvalitet og innhold. I dette arbeidet er det avgjørende at PBL lykkes med å synliggjøre – både for beslutningstakerne og opinionen – at en svekkelse av likebehandling, forutsigbarhet og foreldrenes valgfrihet vil ha store negative konsekvenser. Dette vil ikke bare ramme alle typer private barnehager, men også barn og familier, ansatte og samfunnet som helhet.

Dette arbeidet vil ha høyeste prioritet for PBL i landsmøteperioden.

Likeverdig finansiering

Det burde være en selvfølge at barn fortjener et like godt barnehagetilbud, uavhengig av hvilken kommune de bor i og uavhengig av hvem som eier barnehagen deres.

Retten til økonomisk likeverdig behandling er lovfestet, og forståelsen av regelen er bekreftet av Høyesterett. Likevel blir barnehager forskjellsbehandlet, både utfra om de er private eller kommunale, og ikke minst gjennom store forskjeller i tilskudd fra kommune til kommune.

Dette gir vidt forskjellige forutsetninger for å oppfylle nasjonale kvalitetskrav, og for å sikre konkurransedyktige vilkår til de ansatte. 

Retten til økonomisk likeverdig behandling er nå under større press enn på svært lenge.

Regjeringen har varslet at et forslag til endringer i finansieringsordningen vil bli lagt frem i løpet av 2023. Men signalene som så langt er gitt i offentligheten, gir ingen indikasjoner på at forskjellsbehandlingssystemet vil bli endret til det bedre.

Tvert imot har regjeringen allerede hatt på høring enkeltforslag som ytterligere vil øke forskjellsbehandlingen i sektoren – dersom de skulle bli innført. PBL ser svært alvorlig på dette.

For PBL er likebehandling av barn og barnehager et grunnleggende prinsipp. PBL vil i landsmøteperioden jobbe for:

 • Å sikre alle medlemsbarnehager, uavhengig av størrelse, organisasjonsform og eventuell konserntilknytning, forutsetninger for bærekraftig drift.
 • Å få etablert et minimumsnivå på tilskudd, slik at medlemsbarnehagene i alle kommuner har likest mulig forutsetninger for å oppfylle gjeldende lovpålagte krav til bemanning, pedagogtetthet og kvalitet.
 • Å sikre at barnehager innenfor PBLs tariffområde inngår i søknadsordningen for pensjonskostnader ut over sjablong.
 • At regjeringens gjennomgang av tilskuddsordningen blir så helhetlig og faktabasert som mulig, og at endringer gir reell økonomisk likebehandling av barn og barnehager.
 • Å sikre samtidig finansiering til alle kommunale og private barnehager ved innføring av eventuelle nye nasjonale eller lokale normer.
 • At private barnehager får tilskudd fra det tidspunktet en plass fylles, slik at ledig kapasitet kan utnyttes til å gi plass til barn også utenom de faste opptakene.

Et rettferdig regelverk

Barnehagesektoren skiller seg fra annen offentlig finansiert velferd ved at sektoren har et høyt innslag av private aktører, som samlet står bak om lag halvparten av tilbudet. Sektoren er også spesiell ved at finansieringen er basert på godkjenning og at foresatte velger å bruke private barnehager, noe som skiller den fra andre tjenesteområder der bruk av mer kortvarige anbudsperioder dominerer.

Dette har gitt et unikt mangfold av ulike tilbud, svært fornøyde foreldre og en sunn konkurranse som tvinger alle aktører til å utvikle kvaliteten i takt med brukernes behov og forventninger.

Skal barnehagesektoren fortsette denne utviklingen, og i fremtiden kunne utvikle enda høyere og jevnere kvalitet i tilbudet til barna, må den være rammet inn av et regelverk som ivaretar alle barn og alle barnehager.

PBL registrerer med stor uro at sterke krefter tar til orde for å la kommunen overkjøre foreldre i deres valg av barnehage og å svekke private barnehagers rett til likebehandling.

Dette vil PBL jobbe konstruktivt for at ikke blir omsatt i politiske vedtak. Samtidig vil PBL vurdere rettslige skritt i saker der regelverket utfordrer medlemsbarnehagenes opparbeidede rett til forutsigbarhet og likebehandling.

PBL skal være en pådriver for et rettferdig regelverk som styrker medlemsbarnehagenes forutsetninger for kvalitetsmessig utvikling, bærekraftig økonomi og langsiktig drift – til barnas, familienes, de ansattes og samfunnets beste.

PBL vil i landsmøteperioden jobbe for:

 • Å sikre foreldrenes rett til å velge barnehage for sine barn.
 • At kommunene ikke skal få økt mulighet til å forskjellsbehandle kommunale og private barnehager.
 • At sektoren fortsatt skal preges av langsiktig eierskap og kvalitetsutvikling, noe som vil svekkes for eksempel ved innføring av tidsavgrensede tilskudd.
 • At retten til finansiering ved etablering av nye barnehageplasser må gjeninnføres. Særlig viktig er det at eksisterende private barnehager skal ha rett til finansiering ved renovering av barnehagelokaler og etablering av flere plasser i forbindelse med utbygging.
 • Å sikre at barnehageeiere fortsatt skal ha rett til å bevare, forvalte, utvikle og realisere egne verdier og investeringer på en hensiktsmessig måte.
 • At tilsyn med kvalitet i barnehagene styres av objektive kvalitetsindikatorer.
 • At staten skal innføre tilsyn med kommunenes tilskuddsberegning.
 • At finansiering og regulering følger nøytrale, etterprøvbare kriterier, og ikke gjøres til gjenstand for kommunalt skjønn.

En aktiv tariff- og arbeidsgiverpolitikk

Barnehagesektoren har mye å være stolt av, også når det gjelder å sikre ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår.

I dag er mer enn 95 prosent av de ansatte i private barnehager omfattet av en nasjonal tariffavtale som også inneholder avtale om tjenestepensjon. I PBL har det siden 2013 vært et krav om tariffavtale på nivå med bransjenorm for å være medlem. 

Skal medlemsbarnehagene være i stand til å konkurrere om de dyktigste medarbeiderne, er de avhengige av å kunne tilby konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår. PBL skal jobbe for at medlemsbarnehagene, også i fremtiden, skal kunne tilby sine ansatte konkurransedyktige vilkår. 

PBL er imidlertid bekymret for at den negative økonomiske utviklingen i sektoren vil påvirke medlemsbarnehagers evne til å møte de krav som fagforeningene stiller. PBL kan ikke stå inne for en tariffpolitikk som i verste fall dytter medlemsbarnehager utfor stupet.

I Hurdalsplattformen fra høsten 2021 skriver regjeringen at den vil stille krav om at ansatte i private barnehager har like gode lønns- og pensjonsvilkår som offentlige barnehager. Samme høst kuttet regjeringen i pensjonspåslaget til private barnehager, noe som medførte at halvparten av barnehagene i PBLs tariffområde ikke fikk dekket sine reelle pensjonskostnader i 2022.

Høsten 2022 gjennomførte fagforeningene streik i PBLs tariffområde, i hovedsak basert på et krav om en lik AFP på toppen av en mye bedre tjenestepensjon.

Partene ble i meklingen enige om at vi har «et felles ansvar for å gjennomføre forhandlinger og for å ta hensyn til en samlet kostnadsramme for pensjonsordningene i 2024», når fellesordningen for AFP etter planen skal innføres. 

Like fullt er det ventet at hovedtariffoppgjøret i 2024 kan bli minst like krevende som det i 2022.

For best mulig å ivareta interessene til medlemsbarnehagene, vil PBL i landsmøteperioden styrke arbeidet med utvikling av tariffavtalene.

PBL vil i landsmøteperioden jobbe for:

 • Å synliggjøre nødvendigheten av likeverdig finansiering for å kunne tilby likeverdige betingelser for ansatte gjennom tariffavtaler.
 • Å gjøre medlemsbarnehagene og deres ansatte kjent med, og enda mer trygge på, lønns- og pensjonsytelsene i PBLs tariffområde.
 • Å gjennomføre grundige prosesser for å involvere medlemsbarnehagene enda mer i forbindelse med tariffoppgjørene.
 • Å styrke forhandlingsutvalget med etablering av en utvidet kompetansegruppe fra medlemsbarnehagene, bestående av særskilt kyndige personer som kan bidra med innspill til løsninger på aktuelle problemstillinger.
 • Å evaluere effektene av PBLs styrkede arbeid knyttet til tariffoppgjørene, inkludert etableringen av utvidet kompetansegruppe. Slik evaluering skal også omfatte vurderinger av behovet for å utvide PBLs forhandlingsutvalg med representanter fra medlemsbarnehager.
 • Å revidere den avtalte ordningen med et like høyt antall timer planleggingstid for alle pedagoger, uavhengig av stilling og oppgaver.

Styrket satsing på kvalitet og kompetanse

PBL har om lag 1.950 medlemsbarnehager som hver på sin måte bidrar til en svært mangfoldig og innholdsrik sektor med fornøyde brukere, og som gjennomgående leverer minst like gode tjenester som kommunale barnehager. Dette på tross av at private barnehager systematisk mottar lavere offentlig finansiering enn tilsvarende kommunale barnehager. 

PBL bidrar til styrket handlingskompetanse, både i private og kommunale barnehager, gjennom den store satsningen på Barnas verneombud og styrket tilbud for sårbare barn. 

Forskning viser at gode barnehager blant annet kjennetegnes av høy voksentetthet og tilstedeværende pedagoger i barnegruppene.

PBL mener tilstrekkelig mange, gode og tilstedeværende pedagoger, samt sterk og påkoblet ledelse, er viktige faktorer for å øke kvaliteten i barnehagene. Samtidig er det viktig at det alltid er mange nok ansatte i barnegruppene.

For å nå målsettingen om høyere og jevnere kvalitet i barnehagene, mener PBL det er formålstjenlig å se pedagogtetthet og grunnbemanning i sammenheng. Det er også viktig å gjennomgå hvilke roller de ansatte i barnehagen har. 

Samtidig er det viktig å huske at kvaliteten i barnehagene ikke utelukkende avgjøres av kvantitative størrelser. Prosesskvaliteten i barnehagene er minst like viktig for tilbudet til barna. Derfor er det viktig at medlemsbarnehagene til enhver tid har tilstrekkelig frihet til å utforme og utvikle sine tilbud på en hensiktsmessig måte.

PBL vil i landsmøteperioden jobbe for:

 • Å fullføre utviklingen av alle tre kompetanseområdene i Barnas verneombud.
 • Å ytterligere forankre satsingen på Barnas verneombud politisk, herunder også sikre fremtidig finansiering av dette viktige arbeidet.
 • Å sikre samtidig og styrket finansiering, for alle barn og barnehager, ved innføring av skjerpede krav til pedagogtetthet og grunnbemanning.
 • Å vurdere om pedagognorm delvis kan oppfylles med bruk av andre pedagoger enn barnehagelærere.
 • Å bidra til mer forskning og kunnskap om prosesskvalitet i barnehagene.
 • Å bidra til økt kompetanse i medlemsbarnehagene ved å utvikle nettkurs og andre digitale tilbud som gjør relevant kunnskap lett tilgjengelig for medlemmene på PBL Campus.
 • Å få etablert en egen fagarbeiderutdanning for arbeid i barnehager, alternativt å få utviklet en tilleggsmodul for barne- og ungdomsarbeidere som vil spisse kompetansen mot arbeid i barnehage.
 • At private barnehager skal være ledende i arbeidet med å utvikle karriereveier for ansatte i sektoren.
 • Mangfoldskvalifisering av ledere og ansatte som et ledd i kompetanseheving.

Enda bedre tjenester for alle medlemsbarnehager

PBL skal være den foretrukne interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for alle typer private barnehager. Det skal lønne seg å være medlem i PBL. Organisasjonen skal til enhver tid ha svært høye ambisjoner både når det gjelder service, rådgivning og hjelp til medlemmene.

Mens mange andre virksomheter i større grad har beveget seg bort fra personlig kontakt, skal ulike former for digital rådgivning i PBL være et supplement til, ikke en erstatning for, den personlige rådgivningen.

Dette har en verdi for medlemsbarnehagene. Og det er gledelig at alle typer medlemsbarnehager benytter seg flittig av PBLs rådgivingstjenester. 

For PBL er det åpenbart at personlig rådgivning øker kvaliteten på tjenestene. Gjennom personlig kontakt med lederne og eierne i medlemsbarnehagene kommer PBL dessuten tettere på hvilke muligheter og utfordringer som preger sektoren. Det gjør PBL i stand til å tilby enda bedre tjenester i morgen enn i går, både personlig og digitalt.

Både PBL og datterselskapene PBL Mentor og PBL Regnskap tilbyr medlemsbarnehagene et unikt utvalg av tjenester og produkter.

I tider der sektoren opplever store endringer, skal også tjenestene til PBL endre seg. 

Det er store forskjeller på hvilke utfordringer ulike medlemsbarnehager har. I landsmøteperioden vil PBL sikte mot å identifisere områder der behovet for rådgiving og kompetanse er ekstra stort for ulike typer medlemsbarnehager.

PBL skal styrke sitt arbeid på digitale flater uten at det går på bekostning av den personlige rådgivningen. Ikke minst gjelder dette formidling av kunnskap gjennom kurs på plattformen PBL Campus.

I landsmøteperioden skal PBL jobbe for:

 • Å videreutvikle både den personlige og digitale medlemsrådgivingen, slik at det blir enda enklere for medlemmene å kommunisere med PBL på de plattformene medlemsbarnehagene foretrekker.
 • Å styrke medlemsbarnehagenes muligheter for påfyll av kunnskap, gjennom fysiske og digitale kurs innenfor alle PBLs kompetanseområder.
 • Å utvikle et eget lederstøtte- og eierrolleprogram for eiere, styrere og pedagogiske ledere i medlemsbarnehagene.
 • Å utvikle tilbudet om barnehagefaglig rådgivning til medlemsbarnehagene.
 • Å bistå PBLs lokallag og medlemsbarnehager i arbeidet opp mot lokale myndigheter og kommunestyrer for å ivareta deres interesser.

En bærekraftig barnehagesektor

Bærekraft omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på hverandre. Barnehagene bidrar i seg selv til bærekraftig samfunnsutvikling. Gode barnehager utjevner sosiale forskjeller, gir barna gode opplevelser og ruster barna for resten av livet.

Både PBL og barnehagene skal ha et bevisst forhold til miljø og bærekraftig utvikling. Ifølge rammeplan for barnehagen skal barna lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen skal bidra til at barna får kjennskap til naturen og bærekraftig utvikling, lærer av naturen og utvikler respekt og begynnende forståelse for hvordan de skal ta vare på naturen.

Som arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for nesten 2.000 barnehager kan PBL gjøre en forskjell. 

PBL har gjennomført et arbeid for å definere hvordan PBL bør jobbe videre med bærekraft. I dette arbeidet er det gjennomført kartlegging av interessenter, status for dagens bærekraftarbeidet og vesentlighetsanalyse. Sistnevnte viser hvor PBL kan ha størst påvirkning i arbeidet med bærekraftig utvikling. Det som PBL får til sammen med medlemsbarnehagene, er det som vil gi størst påvirkning. Dette vil vi videreutvikle i kommende periode. 

I landsmøteperioden skal PBL jobbe for:

 • Å utvikle ett eller flere konsepter som kan bidra til positiv bærekraftig utvikling sammen med medlemsbarnehagene.
 • Å styrke medlemsbarnehagenes muligheter for å velge bærekraftige produkter og tjenester.
 • Å, i samarbeid med eksterne kunnskapsmiljøer, styrke medlemsbarnehagenes kunnskap om bærekraftig drift av barnehager.
 • Å styrke arbeidet med å arrangere digitale kurs og møteplasser av høy kvalitet for medlemsbarnehagene, blant annet gjennom videreutvikling av PBL Campus.
 • Å følge opp arbeidet som følger av at PBLs hovedkontor er sertifisert som miljøfyrtårn. Dette innebærer at organisasjonen har kontinuerlig fokus på bærekraft og implementerer miljøledelse i sine internkontrollsystemer, og årlig rapporterer om virksomhetenes klimaavtrykk.

En stolt barnehagesektor

Private barnehager har mye å være stolte av. De har vært helt avgjørende i arbeidet med å sikre full barnehagedekning i Norge. Og de leverer minst like gode og mer mangfoldige tilbud sammenlignet med kommunale barnehager, med konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår, men til en lavere kostnad for det offentlige.

PBL og medlemsbarnehagene har respekt for at offentligheten viser interesse for hvordan offentlig finansierte virksomheter ivaretar sitt samfunnsoppdrag. Både PBL og hver enkelt barnehageeier har et ansvar for å vise åpenhet og transparens rundt alle deler av sin drift, slik også kommunene bør gjøre for driften av sine barnehager. 

PBL vil løfte frem det gode arbeidet medlemsbarnehagene gjør, og bidra til at barnehagepolitikken og -debatten handler om å finne løsninger som fremmer kvalitet, mangfold og valgfrihet. Dette innebærer blant annet et aktivt arbeid knyttet til lokalvalget 2023 og stortingsvalget 2025.    

PBL vil også fortsette sitt arbeid med å fremskaffe og spre etterprøvbare fakta om sektoren.

I landsmøteperioden skal PBL jobbe for:

 • Å være en aktiv og synlig aktør i saker og diskusjoner som angår barnehager, og bidra til en mest mulig faktabasert samfunnsdebatt om offentlig finansierte velferdstjenester.
 • Å ha bred og aktiv kontakt med myndigheter, politikere og beslutningstakere på lokalt, regionalt og nasjonalt plan.
 • Fremskaffe og spre informasjon og fakta om barnehagesektoren og om private barnehager spesielt, både til medlemsbarnehager, beslutningstakere og media.
 • Informere og spre kunnskap om medlemsbarnehagenes bidrag til mangfold og kvalitet, et seriøst arbeidsliv og kvalitetsutvikling i barnehagesektoren.
 • Samarbeide aktivt med PBLs lokallag og medlemsbarnehager i arbeidet med kommunikasjon og omdømme.
 • Drifte, videreutvikle og spre kjennskapen til Barnehagemonitor, PBLs nettsted for fakta om barnehagesektoren.
 • Ha et kommunikasjons- og omdømmearbeid som baserer seg på PBLs etiske retningslinjer.
 • Aktivt å ytterligere styrke organisasjonens posisjon som den foretrukne interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen for alle typer private barnehager.
 • Å gjennomgå strategier for arbeid med merkevarebygging og eksponering av alt det positive som medlemsbarnehagene representerer.

Les mer om PBL

Bli medlem i PBL