Strategiplan

Strategiplan

Strategiplan for perioden 2019-2021

Vedtatt av PBLs landsmøte 28. mai 2019.

Mandat og formål

Strategiplanen er mandatet fra PBLs Landsmøte 2019 til styret og administrasjonen i PBL for perioden 2019-2021. PBLs formål er et viktig utgangspunkt for denne strategiplanen:

PBL skal bidra til å øke kvaliteten og verdiskapningen i medlemsbarnehagene, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

PBLs formålsparagraf er førende for strategiplanen. PBLs styre og administrasjon skal gjennom strategiplanen ivareta alle medlemsbarnehager uavhengig av størrelse, profil, geografi og eierskap.

Det følger av PBLs formålsparagraf at PBL-barnehagene skal levere et godt tilbud hvor foreldre/foresatte, ansatte og samfunnet for øvrig kan være trygge på at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Satsing på kvalitet og kompetanseheving

PBL skal fortsette å legge til rette for kvalitetsutvikling i medlemsbarnehagene. Blant annet ved å bruke Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager som et verktøy skal PBL:

• etablere kvalitetsnettverk for barnehagene.

• hjelpe barnehagene med tilgang til kompetanseheving basert på forskning og behov.

• arbeide for at barnehagene får større påvirkning på valg av etter- og videreutdanning.

• bidra til barnehageforskning om innhold og kvalitet – og gjøre resultatene tilgjengelig.

• arbeide for å forenkle dagens system for tildeling av kompetansemidler til sektoren.

PBL skal iverksette en historisk satsing på kvalitet og kompetanseheving gjennom prosjektet «Sårbare barn».

Arbeid for sårbare barn i barnehagene

De første årene er de viktigste i et barns liv når det gjelder hjernens utvikling. Måten vi omgås barn på, og de erfaringene vi gir barnet, har stor betydning for barnets følelsesmessige utvikling og evne til å lære. En god start er avgjørende for hvordan barnet vil fungere senere i livet. Dessverre er det ikke alle barn som vokser opp under gode forhold, blant disse finner vi de mest sårbare barna.

PBLs medlemsbarnehager utgjør en vesentlig del av barnehagetilbudet og sammen har vi en unik mulighet til å hjelpe disse barna. Barnehagen skal bidra til at alle barn får en god start i livet.

PBLs hovedsatsing de neste to årene blir å legge til rette for at alle medlemsbarnehager er trygge for barn, med ansatte som fanger opp sårbare barn og sørger for at de får den hjelpen de trenger.

Gjeldende regjeringserklæring sier at: Gode barnehager er aller viktigst for de mest sårbare barna.

PBL skal spesielt jobbe med følgende tre tiltak:

1. Barn med behov for spesiell tilrettelegging

Tilbudet til barn med behov for spesiell tilrettelegging skal finansieres særskilt. PBL erfarer at det i mange tilfeller er utfordrende for medlemsbarnehagene å få hjelpen og ressursene som barna etter loven har krav på. Klageordningene fungerer ikke godt nok. Barna og deres foreldre er i for stor grad avhengige av barnehagens egne økonomiske forutsetninger og kommunal vilje for å få tilstrekkelige ressurser og finansiering av tiltak.

Innføring av nasjonale normer for pedagog- og bemanningstetthet, uten tilstrekkelig statlig eller kommunal finansiering, vil bidra til å gjøre tilbudet til barn med behov for spesiell tilrettelegging enda mer utsatt.

PBLs rådgiving og hjelp til medlemsbarnehager og foreldre, viser at PBL må fortsette arbeidet med å styrke rettighetene til barna og foreldrene.

PBL skal arbeide for:

• at medlemsbarnehagene har ressurser til å gi et helhetlig, tilrettelagt og godt barnehagetilbud til det enkelte barn.

• at barn kan motta spesialpedagogisk hjelp i tråd med sakkyndiges vurderinger.

• en forutsigbar finansiering for barn med behov for spesiell tilrettelegging, slik at den barnehagen foreldrene ønsker for sitt barn er i stand til å gi et godt og tilrettelagt barnehagetilbud.

• at medlemsbarnehagene får økt kunnskap om hvordan de best mulig kan tilrettelegge for barn med behov for spesiell tilrettelegging.

• at barnehagene har ressurser til å gjennomføre spesialpedagogiske opplegg i tråd med sakkyndiges vurderinger.

2. Vold og overgrep mot barn

De minste barna har størst risiko for å utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Barnehagen er den viktigste arenaen for å forebygge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. Det er derfor svært viktig at de ansatte i barnehagen har kompetanse til å se barn i risikosonen, og ikke minst at de har kompetanse til å handle. Det er viktig å snakke med barna om egen kropp og grensesetting. Vold, overgrep og omsorgssvikt må være en naturlig del av kommunikasjonen med foreldrene.

PBL skal:

• bidra til at ansatte, barn og foreldre har kunnskap om vold og overgrep i nære relasjoner.

• bidra til bevisstgjøring av pliktene som medlemsbarnehagene allerede har gjennom lov- og regelverk.

3. Mobbing, ekskludering og krenkelser av barn i barnehagen

Mobbing, ekskludering og krenkelser av barn i barnehagen skjer. Forskning viser blant annet at enkelte ungdom som dropper ut av videregående skole, har vært utsatt for mobbing som startet allerede i barnehagen.

Rammeplanen stiller krav til at barnehagen skal bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd, samt forebygge krenkelser og mobbing. Videre har regjeringen varslet at den vil lovfeste retten til et godt barnehagemiljø.

PBL skal:

• bidra til kunnskap om mobbing, ekskludering og krenkelser av barn i barnehagen.

• bidra til at alle PBLs medlemsbarnehager kan ha et godt og inkluderende psykososialt miljø for barn i barnehagene.

• bidra til utarbeidelsen av et nytt lovverk og få på plass et uavhengig tilsyn tilpasset
barnehagesektoren, for å sikre barn god rettsikkerhet og et inkluderende psykososialt miljø.

Likebehandling av barn gjennom finansiering

Alle foreldre betaler som hovedregel det samme for en offentlig godkjent barnehageplass. Likevel varierer offentlig tilskudd til barnehagen i 2019 med over 100.000 kroner per år, per barn under tre år.

For at barnehagene skal kunne tilby alle barn et tilbud med den kvalitet som følger av lovfestede kvalitetskrav, er alle medlemsbarnehager avhengige av at det offentlige finansierer kostnadene utover foreldrebetalingen. Til tross for PBLs omfattende arbeid med å dokumentere svakhetene ved dagens finansieringssystem, er ikke innføringen av nasjonal bemanningsnorm finansiert for alle barn og alle barnehager.

Mange private barnehager mottar i dag et offentlig tilskudd som ikke dekker kostnadene til å kunne levere et tilbud til barn i tråd med gjeldende kvalitetskrav.

Finansieringen for alle nye, lovfestede kvalitetskrav må på plass før kravene skal være innfridd. Dette er fundamentet for å kunne levere et kvalitativt godt barnehagetilbud til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.

Dagens regelverk åpner for systematisk forskjellsbehandling av barn og deres foreldre. Fremtidens finansieringsmodell må sikre finansiering av nasjonalt innførte normer for pedagog- og bemanningstetthet i alle barnehager, fra den dagen endringene i lov og forskrift gjelder.

PBL skal:

• arbeide for at alle medlemsbarnehager får fullfinansiert de vedtatte nasjonale normene for pedagog- og bemanningstetthet, og fremtidige krav til kvalitet i barnehagen.

• arbeide for at alle barn får tilbud om plass i en barnehage som minimum tilbyr et tilbud i tråd med nasjonal bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm.

• bistå medlemsbarnehager, som ikke har finansiering til å innfri nye normer, med å søke om dispensasjon.

Dagens finansieringsmodell truer mangfoldet av tilbud i barnehagesektoren. Foreldrenes frihet til å velge det barnehagetilbudet som passer deres barn best, er satt under press.

Dagens finansieringsmodell er basert på kommunale barnehagekostnader med to års etterslep. Selv om alle kommuner innfrir nasjonale normer for pedagog- og bemanningstetthet 1. august 2019, vil ikke alle medlemsbarnehager være garantert et tilskuddsnivå som sikrer barnehagedrift i tråd med nye nasjonale normer før i 2022.

PBL skal i perioden 2019 til 2021 arbeide for et finansieringssystem som sikrer at medlemsbarnehagene:

• kan gi alle barn et barnehagetilbud i tråd med nasjonale normer for pedagog- og
bemanningstetthet.

• kan gi sine ansatte gode lønns- og arbeidsvilkår gjennom PBLs hoved- og hovedtariffavtale, inkludert en god pensjonsavtale.

Et nytt finansieringssystem må baseres på forutsigbarhet og etterprøvbarhet.

Finansieringssystemet må:

• sikre tilskudd til å levere et tilbud i tråd med lovfestede normer.

• sikre tilskudd til å kunne levere bedre pedagog- og bemanningstetthet hvis kommunen ønsker dette.

• sikre tilskudd uten etterslep til andre, fremtidige nasjonale krav til barnehagene som skal leveres.

En slik ny finansieringsmodell må også innebære en vesentlig forenkling av beregning og kontroll av tilskuddssatser.

Barnehager som i en slik finansieringsmodell ikke oppfyller normer som de har fått tilskudd til, må kunne risikere reduksjon i de offentlige tilskuddene de ikke har brukt i henhold til intensjonen. Dette gjelder også pensjonstilskuddet.

Sikre mangfoldet gjennom kvalitetsmodell

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager som utgjør et stort og positivt mangfold, til beste for barn, foreldre/foresatte, ansatte, eiere og samfunnet for øvrig.  For å sikre fremtidig drift og grunnlag for videre kvalitetsutvikling i alle våre medlemsbarnehager, er et nytt og forutsigbart finansieringssystem helt avgjørende.

Eierskap og selskapsform har ingen direkte innvirkning for mulighetene til god drift. Eierskap og selskapsform har heller ingen direkte innvirkning på mulighetene til å kunne levere et barnehagetilbud av høy kvalitet og i tråd med barnehageloven.

Det er det kommunale beregningsgrunnlaget og det offentlige driftstilskuddet til medlemsbarnehagen som avgjør dette.

Barn fortjener et fritt og uavhengig tilsyn

PBL vil intensivere arbeidet for å få på plass et fritt og uavhengig tilsyn som har legitimitet i hele barnehagesektoren. Tilsynet må sikre at alle barnehager drifter i henhold til de lover og forskrifter som gjelder. Dette vil sikre at offentlige midler og foreldrebetaling kommer barna til gode.

Som del av arbeidet for å få på plass et faglig kompetent og uavhengig tilsyn, skal PBL arbeide med å:

• få flyttet tilsynet av de nasjonale normene for pedagog- og bemanningstetthet til et statlig organ.

• få på plass oppdaterte veiledere om sikkerhet, vold og overgrep mot barn.

• sikre at barnehagene får kunnskap om ulykker og andre kriser i sektoren slik at risikoen for nye hendelser reduseres.

Medlemsrådgiving og medlemspleie

PBL skal arbeide for at medlemmene kan tilby sine ansatte konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, regulert gjennom PBLs hoved- og hovedtariffavtale. I landsmøteperioden skal PBL fortsette arbeidet for å få på plass en ny pensjonsordning som er forutsigbar for ansatte og eiere – og bærekraftig over tid.

PBL er en arbeidsgiverorganisasjon som skal støtte medlemsbarnehagene gjennom:

• rådgiving om drift.

• juridisk rådgiving.

• rådgiving om forhold mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

• kommunikasjonsrådgiving og krisehåndtering.

• kontroll av beregninger av alle offentlige tilskudd til barnehagene:

• Driftstilskudd – vedtak om sats og vedtak om tilskudd.

• Pensjonstilskudd – bistand til å søke om å få dekket eventuelle ekstra pensjonskostnader.

• Kapitaltilskudd.

PBL skal også hjelpe medlemsbarnehagene gjennom:

• drift av eksisterende og opprettelse av nye lokale PBL-lag for å styrke mulighetene til lokalpolitisk gjennomslag til medlemsbarnehagenes beste.

• samarbeidsavtaler med kommuner, PBLs lokallag og PBL.

• samarbeid med etablerte interessenettverk bestående av medlemsbarnehager.

PBL skal som interesse- og arbeidsgiverorganisasjon levere tilbud ut fra medlemsbarnehagenes etterspørsel og forskjellige behov.

For å styrke rådgivingen skal PBL:

• gjøre det enda enklere for medlemmene å kommunisere med, og få rask hjelp fra, PBL.

• gi medlemmene enda bedre muligheter for påfyll av kunnskap, kurs og hjelp innenfor alle PBLs kompetanseområder.

• utvide tilbudet med PBL Ledernettverk.

arbeide aktivt for å sikre enkeltstående barnehagers interesser og behov. Dette for å bidra til å beholde og videreutvikle dagens mangfold og struktur.

Kommunikasjon og omdømmebygging

PBL skal i perioden fra 2019 til 2021 bidra til å bevare og styrke medlemmenes, PBLs og barnehagesektorens omdømme. I tillegg til det arbeidet som er beskrevet i strategiplanen for øvrig, skal PBL befeste rollen som den foretrukne interesse- og arbeidsgiverorganisasjonen gjennom å:

• fremskaffe og spre informasjon og fakta om barnehagesektoren og om private barnehager spesielt.

• informere om medlemsbarnehagenes bidrag til mangfold og kvalitet i barnehagesektoren.

• drifte og videreutvikle PBLs nye nettsted for fakta om barnehagesektoren.

• jobbe for en mest mulig åpen og faktabasert debatt om barnehagesektoren og om private barnehager spesielt.

• ha et kommunikasjons- og omdømmearbeid som baserer seg på PBLs etiske retningslinjer.

Les mer om PBL

Bli medlem i PBL