Notat fra PBL om tidsavgrenset tilskudd

Notat fra PBL om tidsavgrenset tilskudd

Regjeringens forslag om å gi kommunene rett til å legge ned godkjente private barnehageplasser, er i realiteten en tidsavgrensning i retten på tilskudd.

I dette notatet fra mars 2023 tar PBL for seg problemstillingen om å gi kommunene mulighet til å tidsavgrense tilskuddene til private barnehager.
PBL er sterkt kritisk til dette fordi:

  • barnehagene ikke vil kunne gi barn og foreldre et langsiktig, forutsigbart og kvalitativt godt barnehagetilbud. De private barnehagene vil bli mindre attraktive, og foreldrenes frihet til å velge blant et mangfold av gode tilbud vil bli svekket.
  • barnehagene ikke vil kunne gi ansatte trygge, forutsigbare arbeidsplasser. De private barnehagene vil slite med å rekruttere og beholde dyktige ansatte, noe som er avgjørende for å levere et godt tilbud.

Notat fra PBL om tidsavgrenset tilskudd.pdf

Det vil åpenbart også være juridiske sider ved å skulle endre forutsetningene som private barnehager har lagt til grunn da de ble invitert inn i sektoren. Dersom man politisk går over til tidsbegrenset finansiering, må det tas hensyn til at de etablerte aktørene i sektoren er invitert inn med forutsetninger om å få levere tjenester så lenge det finnes etterspørsel.

Departementet vurderte i 2019 hvorvidt krav om ny godkjenning etter en viss tidsperiode, skulle innføres. Bakgrunnen var å redusere salgsprisen på eksisterende barnehager. Departementet mente imidlertid da at dette ville være en vesentlig endring og innebære et tilbakekall av en rettighet som barnehagene allerede har fått.

Departementet mente også at forslaget ville føre til mer administrasjon i kommunene, mindre stabilitet i barnehagetilbudet og mer kortsiktige eierskap.

Departementet konkluderte med at ulempene ved en slik regulering var større enn eventuelle fordeler.

Notat fra PBL om tidsavgrenset tilskudd.pdf