Faktanotat om kommunenes manglende rett til å legge ned private barnehager

Faktanotat om kommunenes manglende rett til å legge ned private barnehager

Det er en ganske utbredt misforståelse at når antallet barn går ned, må kommunen ta nedgangen i kommunale barnehager. Realiteten er at det er foreldrene som avgjør hvilke barnehager som må redusere antallet barn.

PBL laget i 2020 et notat på bakgrunn av flere medieoppslag knyttet til problemstillingen, og på bakgrunn av et skriftlig spørsmål fra Bjørnar Moxnes (Rødt) til kunnskaps- og integreringsministeren.

Saken berører overkapasitet i barnehagesektoren og bekymringer knyttet til at kommuner bare kan fatte vedtak om å redusere antall plasser i kommunale barnehager.

I notatet viser PBL til et konkret eksempel på en kommune der politikerne ønsket å legge ned en privat barnehage med nok søkere, for å holde liv i en kommunal barnehage som foreldrene aktivt hadde valgt bort.

Den gang ble de stoppet av at lovverket ikke ga åpning for et slikt vedtak.

I forbindelse med høringen om styring og finansiering av private er problemstillingen på ny aktualisert. Høringsnotatet inneholder et lovforslag som gir kommunene rett til å legge ned private barnehageplasser på tvers av hvilke barnehageplasser foreldrene ønsker.

I notatet fra 2020 redegjør PBL for hvorfor det vil svekke kvaliteten og mangfoldet i sektoren dersom kommunenes gis en slik rett.

Faktanotat om kommunenes manglende rett til å legge ned private barnehageplasser