Plast- og giftfrie barnehager

Plast- og giftfrie barnehager

Miljøgifter og plastforurensing er to av vår tids store miljøutfordringer. De påvirker helsen og miljøet for alle, og særlig er små barn sårbare. Naturvernforbundet og PBL har derfor inngått et samarbeid for å redusere bruken av plast og mengden miljøgifter i barnehagen, gjennom prosjektet "Plast- og giftfrie barnehager".

Et innemiljø fritt for miljøgifter og plastforurensing er spesielt viktig i Norge hvor vi vinterstid bruker mye tid inne. Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læringsmiljø og trivsel i barnehagen – både for voksne og barn.

Mange tror at løsningen på innemiljøproblemer er mer ventilasjon eller helt ny barnehage. Men heldigvis kan mye gjøres med enkle tiltak uten store kostnader. På denne siden finner du ressurser og en oversikt over små tiltak man kan gjøre for å unngå unødig plast og farlige giftstoffer i barnehagen. Det kan handle om riktig bruk av leker og renholdsmidler, eller om å kvitte seg med de verste synderne.

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt!
Blekkulf. Alle barnas miljøhelt på 90-tallet.

Kort om plast og miljøgift

Plast finnes i mange ulike former og typer, med ulike egenskaper, fra
de svært myke og bøyelige til de harde og solide. Produkter av plast er derfor svært forskjellig; fra éngangsemballasje og byggematerialer til leketøy, møbler og teknisk utstyr.

Uansett hvilken plastgruppe det dreier seg om, er ikke plast bare plast. De fleste plaster tilsettes ulike hjelpestoffer for å gi dem spesielle egenskaper. 

Noen av tilsetningsstoffene kan ha alvorlige skadevirkninger på helse og miljø, eksempelvis tungmetaller, bromerte flammehemmere
og hormonhermende myknere (ftalater).

Den som leser faglitteratur om miljøgifter kan fort komme ut for forkortelsen PBT, som brukes både her i landet og internasjonalt.
P står for persistent, som betyr motstandsdyktig mot nedbryting. B står for bioakkumulerende, som betyr evne til å samle seg opp i levende skapninger. T står for toksisk, som betyr giftig.

Selv om miljøgiftene har forskjellige navn, viser det seg nå mer og mer at de har liknende typer giftvirkning og kan i gitte konsentrasjoner føre til en rekke negative helseeffekter både på mennesker og dyr.

Se lanseringen av veiledningsheftet:

 

Derfor "Plast- og giftfrie barnehager":

• Plast og miljøgifter brytes ikke ned, og kan bli
liggende lenge i nærmiljøet, naturen og kroppen vår.
• Miljøgifter finnes i stor grad i eldre plastprodukter, og også i en del andre forbrukerprodukter.
• Støv fra bygg og interiør er en viktig kilde til miljøgifter og mikroplast, både inne og ute.
• Barn er ekstra sårbare for påvirkning fra miljøgifter.

PBL ønsker gjennom dette prosjektet å bidra til økt fokus på reduksjon av plast og miljøgifter i alle barnehager.

Forslag til tiltak:

 

Samarbeidspartnere

PBL jobber tett med Naturvernforbundet (NNV) i dette prosjektet og NNV har stått for utarbeidelse av rapporten/veiledningsheftet du kan laste ned.

I tillegg jobber PBL aktivt mot våre samarbeidspartnere og leverandører for at det skal bli stadig mer miljøvennlige alternativer innen leker, forbruksmateriell, osv. tilgjenglig for barnehagene. 

To av våre største leverandører er også samarbeidspartnere i dette prosjektet. Les mer om deres miljøtiltak: