Reagerer på alvorlige regelverksbrudd i kommunene

Funnene fra statsforvalternes tilsyn med kommunene har vakt oppsikt, både i media og i Stortinget.

Reagerer på alvorlige regelverksbrudd i kommunene

Statsforvalternes tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet avdekker en rekke regelverksbrudd fra kommunene. Flere tilsyn viser at kommunene ikke ivaretar barnets beste når de fatter vedtak om, og gjennomfører, spesialpedagogisk hjelp, og at barna i flere tilfeller ikke får den hjelpen de har krav på.

Publisert:

Det kommer frem i en fersk rapport der Utdanningsdirektoratet oppsummerer tilsynene Statsforvalterne hadde med kommunene som barnehagemyndighet i 2021.

– Konsekvensen av funnene fra statsforvalternes tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet er at barn ikke får det tilbudet i barnehagen som de har krav på. Dette er ikke bra for tilliten, verken til kommunene som har ansvaret for å veilede og føre kontroll med barnehagene, eller til barnehagene. Her må Stortinget bidra til at det blir ryddet opp, sier administrerende direktør i PBL, Jørn Tommy Schjelderup.

Rapporten viser at Statsforvalterne gjennomført 51 tilsyn, dog med flere temaer, fordelt på Norges 356 kommuner, mot 61 tilsyn i 2020.

Tar ikke hensyn til barnets beste

Utdanningsdirektoratets oppsummering av Statsforvalternes tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet viser blant annet:

  • I 12 av 15 tilsyn tar ikke kommunene stilling til barnets beste når kommunen fatter vedtak om spesialpedagogisk hjelp.
  • I tre av fire tilsyn avdekker Statsforvalterne at kommunene ikke gjennomførte den spesialpedagogiske hjelpen på en måte som ivaretar barnets beste og at barnet ikke fikk den hjelpen det hadde rett på.
  • I syv av ni tilsyn tar ikke kommunene stilling til barnets beste når det fatter vedtak om individuell tilrettelegging, og fanger ikke opp barn med nedsatt funksjonsevne som kan ha rett på individuell tilrettelegging.
  • I 13 av 15 tilsyn bruker ikke kommunene kunnskapen de har til å vurdere behov for veiledning og tilsyn med barnehagene.
  • I syv av ni tilsyn ble det avdekket at kommunens veiledning av barnehagene ikke var basert på en oppdatert og gjeldende forståelse av loven.
  • I 11 av 15 tilsyn ble det avdekket at kommunene ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvordan alle barnehageeiere oppfyller sine plikter etter barnehageloven.
  • Statsforvalternes tilsyn med kommunenes ansvar for godkjenning av barnehager, viste blant annet manglende innhenting av politiattest fra kommunens side.

– Varierende kompetanse

– PBL ønsker å legge til rette for at alle barnehager har forutsetninger for å levere et godt barnehagetilbud til alle barn, og vi vet at det i mange kommuner og barnehager gjøres en god jobb. Dessverre er rapporten fra Utdanningsdirektoratet bare nok et eksempel på at varierende kompetanse og kapasitet hos kommunene gir barnehagene svært ulike rammevilkår for å yte jevn og høy kvalitet. Dette ber vi Stortinget ha med seg i arbeidet med ny finansiering og ny regulering for private barnehager, sier Schjelderup.