Opprettholder krav om tilbakebetaling i langvarig tilskuddssak

Opprettholder krav om tilbakebetaling i langvarig tilskuddssak

Økernly barnehage, der PBLs styreleder Eirik Husby er blant eierne, må betale tilbake 800.000 kroner i tilskudd etter økonomisk tilsyn. Det er klart etter at Utdanningsdirektoratet nylig fattet endelig vedtak i den årelange klagesaken.

Publisert:

I det endelige vedtaket skriver Utdanningsdirektoratet at de, i likhet med Fylkesmannen og Oslo kommune, mener barnehagen i 2014 hadde vesentlig lavere personalkostnader per heltidsplass enn det som er vanlig i tilsvarende kommunale barnehager.

Dette er i strid med barnehagelovens paragraf 14a første ledd, bokstav c.

Personalkostnader sentralt moment

Eirik Husby, som er medeier i Økernly barnehage og styreleder i PBL, forteller at han er overrasket over konklusjon fra direktoratet, men at han tar avgjørelsen til etterretning og at han selvsagt vil betale tilbake tilskudd som myndighetene mener er brukt i strid med regelverket.

– Jeg har ikke hatt andre intensjoner med driften av Økernly barnehage enn å skape en god barnehage for barn, foreldre og ansatte i tråd med regelverket og de tariffavtalene barnehagen er, og hele tiden har vært, omfattet av. Jeg er oppriktig lei meg for saken og for den negative oppmerksomheten den skaper, men kan vanskelig se at vi i 2014 burde forstått at driften av barnehagen ikke var i tråd med gjeldende regelverk, sier Eirik Husby.

Saken fra 2014 dreier seg blant annet om beregning av barnehagens personalkostnader. Den aktuelle barnehagen har kjøpt inn enkelte tjenester fra konsernet, blant annet HMS-bistand, pedagogisk støttefunksjon, lederopplæring og andre sentrale servicefunksjoner. Store deler av disse kostnadene er av Utdanningsdirektoratet ikke godkjent som personalkostander som skal være med i vurderingen etter barnehageloven § 14a første ledd bokstav c.

– Vi har organisert driften slik vi mener det er mest hensiktsmessig og slik vi mener vi får best mulig barnehager for de midlene vi har til rådighet. Det innebærer blant annet at enkelte av de tradisjonelle styreroppgavene utføres av ansatte i konsernet, ikke ulikt slik blant annet en del kommuner har organisert seg med enhetsledere som et ledd over lederne i de enkelte barnehagene. Dette straffes vi for i dette vedtaket og det mener vi blir feil, sier Husby.

Ansiennitet og tilskuddsnivå

Et av de andre momentene i klagesaken er hvorvidt det skal legges vekt på tariffbundet lønnsutvikling som ansiennitet blant de ansatte og forskjeller i tilskuddsnivå i vurderingen av hvorvidt avviket i personalkostnadene er «vesentlig». Direktoratet mener blant annet at det ikke skal legges vekt på ansienniteten blant de ansatte i barnehagen, selv om dette kan forklare en vesentlig del av avviket mellom barnehagens personalkostnader og personalkostnadene i tilsvarende kommunale barnehager.

– Dette var i 2014 en relativt ny barnehage med noe yngre medarbeidere enn gjennomsnittet i bransjen. Det gir noe lavere lønns- og pensjonskostnader. Vi mener det bør legges vekt på dette i vurderingen av hvorvidt avviket i personalkostnader mellom barnehagen og tilsvarende kommunale barnehager er vesentlig, men registrer at direktoratet ikke er enig. Med det risikerer private barnehager å måtte betale tilbake tilskudd i en tidlig fase med yngre ansatte, mens det ikke følger noe ekstra kompensasjon hvis barnehagen på et annet tidspunkt eventuelt har en personalgruppe med høyere ansiennitet, sier Husby – og legger til:

– Jeg er fortsatt overrasket fordi Økernly barnehage i 2014 ble drevet som mange andre barnehager, tilsynelatende helt lovlig og uten noen innsigelser på driften fra kommunen. Etter 2014 har det kommet tolkninger av regelverket som sier noe om nivået på bemanning og personalkostnader. Men disse tolkningene av regelverket var ikke kjent i 2014, og jeg mener barnehagen derfor er felt på et annet regelverk enn det som gjaldt det aktuelle året.

Vurderer videre oppfølging

Husby sier han vil gjøre en helhetsvurdering av hvordan saken blir håndtert videre og at han vil bruke tiden fremover til å sette seg skikkelig inn i konklusjonene fra Utdanningsdirektoratet.

Husby er forberedt på at det vil bli stilt spørsmål ved hans rolle som styreleder i PBL etter avgjørelsen fra Utdanningsdirektoratet.

Husby ble gjenvalgt som styreleder på PBLs landsmøte i 2019, mens Økernly-saken var i ferd med å klages inn til Udir.

- Det er landsmøtet som velger styreleder. Det er opp til PBLs landsmøte, ikke opp til meg, å vurdere om jeg fortsatt skal være det. Jeg ble gjenvalgt til leder i 2019, og er motivert til å fortsette, sier Eirik Husby.

PBL: Mange viktige problemstillinger

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, er tydelig på at tilskudd og foreldrebetaling skal komme barna i barnehagen til gode.

– I de tilfellene der enkeltbarnehager har brukt midler i strid med regelverket, er det bra at det kommer frem og blir rettet opp i. Samtidig er dette en spesiell sak som omhandler mange problemstillinger som er viktig for mange av våre medlemmer, sier Lindboe.

Om de aktuelle vurderingene fra Utdanningsdirektoratet i saken om Økernly barnehage, sier Lindboe:

– Vi er overrasket over noen av vurderingene og kriteriene som legges til grunn for å avgjøre hva som er personalkostnader. Kostnader ved tjenester som er direkte knyttet til ordinær barnehagedrift holdes utenom personalkostnadene fordi tjenestene er kjøpt fra eget konsern, mens kostnaden ville vært kategorisert som en del av personalkostnadene dersom arbeidet hadde blitt utført av barnehagens egne ansatte. Dette er problematisk all den tid myndighetene tidligere har uttalt at det skal være mulig for barnehageeier å velge en mest mulig kostnadseffektiv driftsform.

Strider med tidligere presiseringer

PBL er videre også svært overrasket over at de ansattes alderssammensetning ikke skal tillegges vekt i vesentlighetsvurderingen. Dette strider med tidligere presiseringer fra Utdanningsdirektoratet.

– Nå har Utdanningsdirektoratet konkludert. PBL mener sentrale deler ved avgjørelsen er problematisk, men har ikke tatt stilling til hvordan dette vil bli fulgt opp videre. Dette er en sak fra 2014 og som berører et uoversiktlig regelverk og flere prinsipielle forhold som aldri før har vært juridisk avklart, påpeker Lindboe.

Tilsynssaken og vedtaket fra Utdanningsdirektoratet vil bli behandlet på et styremøte i PBL senere i august.