Nye vedtak om tilskuddssatser: Send dem til PBL for kontroll

PBLs samfunnsøkonomiske avdeling består av Anders Grønmo, Una Martinsen, Bjørn-Kato Winther og Lena Johnsen.

Nye vedtak om tilskuddssatser: Send dem til PBL for kontroll

På grunn av ny foreldrebetaling og redusert pensjonspåslag er kommunenes vedtak om tilskuddssats fra i oktober ikke lenger gyldig. Medlemsbarnehager i alle kommuner bør derfor snarest sende inn nye og korrigerte satsvedtak inn til PBL, slik at våre økonomer kan kontrollere at satsene er beregnet i henhold til regelverket.

Publisert:

Normalt skal kommunene fatte vedtak om tilskuddssats før 31. oktober, med en klagefrist på tre uker.

Denne vinteren blir litt annerledes ettersom Stortinget i behandlingen av statsbudsjettet vedtok endring både i foreldrebetalingen og pensjonspåslaget.

Dermed skal det fattes nye satsvedtak i alle kommuner med private barnehager.

Oppdager mange feil

Hvert år avdekker PBLs samfunnsøkonomer feil eller mangler i om lag halvparten av kommunenes vedtak om tilskuddssatser til private barnehager.

Feilene utgjør hvert år mellom 80 og 110 millioner kroner på landsbasis.

I de fleste tilfeller der kommunene gjør feil, fatter de vedtak om lavere tilskuddssats enn det de private barnehagene etter loven har krav på.

Etterspør nye vedtak

PBL har ingen mulighet til å kontrollere at vedtakene om tilskuddssats er i tråd med regelverket uten å få tilgang til dem.

Derfor oppfordrer samfunnsøkonomisk avdeling medlemsbarnehagene til å sende oss de nye vedtakene etter hvert som de kommer.

– Der medlemsbarnehagene ikke har hørt noe fra kommunen, bør de etterspørre nye vedtak. Bare slik kan barnehagene vite hva slags tilskudd de kan planlegge driften etter, og bare slik kan vi kontrollere at kommunene har fulgt regelverket, sier Bjørn-Kato Winther, leder for samfunnsøkonomisk avdeling i PBL.

Ingen andre kontrollerer

I tillegg til Winther består avdelingen av økonomi- og statistikkanalytikerne Una Martinsen, Lena Johnsen og Anders Grønmo.

Det finnes i dag ikke noe offentlig organ som kontrollerer kommunenes satsvedtak. De færreste barnehager har selv kapasitet til å sette seg inn i alt av regelverk og kontrollere tallene.

– Et beregningsgrunnlag for kommunale tilskuddssatser eller tilskudd er et komplisert regnestykke som ofte består av mange forskjellige regneark med mange ulike tilføyelser og uttrekk. For de aller fleste barnehageledere er det vanskelig å forstå utregningene, påpeker Winther.

Viktig dokumentasjon

Innhenting av satsvedtak har ikke bare betydning for barnehagene i den forstand at PBL kontrollerer at barnehagene får de tilskuddene de har krav på.

Også i det interessepolitiske arbeidet og i arbeidet frem mot tariffoppgjøret er det viktig for PBL å kunne kartlegge den økonomiske utviklingen i sektoren.

Fra før er det kjent at overskuddet for sektoren som helhet i 2020 var lavere enn det som blir trukket inn gjennom reduserte pensjonspåslag.

Tallene som PBL fikk inn i høst indikerer dessuten at tilskuddene, allerede før reduserte pensjonspåslag, i snitt øker mindre enn forventet lønns- og prisvekst i samfunnet.

Oppdaterte tilskuddssatser kan derfor bidra i PBLs dokumentasjon av noen av de utfordringene som sektoren står i.