Nå kommer kommunenes vedtak om tilskuddssatser. Send dem til PBL for kontroll

Samfunnsøkonomisk avdeling i PBL består av (fra venstre) Lena Johnsen, Bjørn-Kato Winther, Una Martinsen og Anders Grønmo.

Nå kommer kommunenes vedtak om tilskuddssatser. Send dem til PBL for kontroll

31. oktober er siste frist for kommunene til å fatte vedtak om tilskuddssatser for 2024. Medlemsbarnehager i alle kommuner bør snarest sende vedtaket inn til PBL, slik at våre økonomer kan kontrollere om satsene er beregnet i tråd med regelverket.

Publisert:

PBL avdekker hvert år en rekke feil og mangler i kommunenes vedtak om tilskuddssatser til private barnehager.

Feilene utgjør hvert år mellom 80 og 120 millioner kroner.

Flere år gjøres det feil av omtrent halvparten av kommunene. I de fleste tilfellene der kommunene gjør feil, har de fattet vedtak om tilskuddssats som er lavere enn det private barnehager etter loven har krav på.

Mangler 150 vedtak

PBL har allerede fått inn tilskuddsvedtak for vurdering fra barnehager i om lag 60 kommuner, men det gjenstår fortsatt i overkant av 150 kommuner med medlemsbarnehager i PBL som vi ikke har hørt noe fra.

– Dersom vi ikke får inn vedtakene til vurdering, kan vi heller ikke vurdere om beregningene er riktige. Det kan i verste fall innebære at barnehagen ikke får det den har krav på og at penger som skulle kommet barna i barnehagene til gode, blir brukt på helt andre formål, sier Bjørn-Kato Winther, leder for samfunnsøkonomisk avdeling i PBL.

Tre ukers klagefrist

Fristen kommunene har for å fatte vedtak om tilskuddssatser til private barnehager går ut 31. oktober. Det er en klagefrist på tre uker fra den dagen barnehagen mottar vedtaket.

Bjørn-Kato Winther påpeker at det kan være både tid- og arbeidskrevende å gå grundig gjennom vedtakene. Derfor bør medlemsbarnehagene sende dem inn så snart de foreligger.

–  For etter at fristen er gått ut, har vi ingen mulighet til å klage på selve satsen, sier han.

Ingen andre kontrollerer

PBL har lenge tatt til orde for at det må føres offentlig tilsyn med tilskuddsberegningene i kommunene. Organisasjonen mener det ville være naturlig om Utdanningsdirektoratets avdeling for økonomisk tilsyn med private barnehager har denne oppgaven.

Men det synes så langt ikke å være noen politisk vilje til å kontrollere om kommunene følger regelverket når de beregner driftstilskudd til private barnehager.

Enn så lenge er samfunnsøkonomisk avdeling i PBL alene om å foreta en slik systematisk kontroll.

– Men PBL ville ikke kunnet gjøre denne jobben uten bistand fra medlemsbarnehagene. Derfor håper vi at så mange som mulig sender inn sine satsvedtak i god tid før klagefristen utløper, sier Bjørn-Kato Winther.