PBL får medhold – Statsforvalteren opphever vedtak om å trekke tilbake tilskudd etter streiken

– Vi er ikke overrasket, men det er selvfølgelig en lettelse å få vedtakene svart på hvitt. Ikke minst er dette gode nyheter for medlemsbarnehagene som har levd med en urettmessig trussel om tilbakebetalingskrav i mer enn ett og et halvt år, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

PBL får medhold – Statsforvalteren opphever vedtak om å trekke tilbake tilskudd etter streiken

Det finnes ikke rettslig grunnlag for å kreve tilskudd tilbakebetalt som følge av at barnehager har hatt redusert barnehagetilbud under en streik. Det fastslår Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Publisert:

Dermed får PBL fullt medhold i to klagesaker etter at kommunene Halden og Eidsvoll har vedtatt avkorting av tilskudd til barnehager som var streikerammet høsten 2022.

– Avgjørelsen er klokkeklar og helt i tråd med PBLs lovforståelse, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

– Slik vi ser det, er tilbakebetalingskravene et forsøk på politisk innblanding i en fullt lovlig konflikt i et velfungerende tariffområde. Men nå som Statsforvalteren har vurdert saken grundig, forutsetter vi at den samme lovforståelsen legges til grunn i sakene fra andre kommuner som har prøvd seg på tilsvarende avkorting, legger han til.

Redusert tilbud under streik

Da PBLs tariffområde høsten 2022 ble rammet av streik, måtte mange barnehager midlertidig redusere tilbudet på grunn av mangel på personell.

Etter at konflikten ble avsluttet, satte en rekke kommuner i gang prosesser med sikte på å avkorte tilskudd til private barnehager som ikke hadde levert et fullverdig barnehagetilbud under streiken.

Noen av kommunene har konkludert med at det ikke foreligger rettslig grunnlag for et slikt krav. Andre har ventet på en avklaring av spørsmålet.

Men i noen av kommunene ble det fattet vedtak om å kreve tilbakebetaling av driftstilskudd. To av disse var Halden og Eidsvoll.

Opphever vedtak

PBL har gjennom hele prosessen vært tydelig på at kommunene ikke har hatt noe rettslig grunnlag for slike krav. Alle vedtak om tilbakebetaling er derfor påklaget.

Nå gir Statsforvalteren i Oslo og Viken PBL fullt medhold.

«Vi har konkludert med at det ikke foreligger rettslig grunnlag for å kreve tilbakebetalt tilskudd som følge av at barnehagene i forbindelse med streik har hatt redusert barnehagetilbud,» heter det i Statsforvalterens vedtak datert 26.06.2024.

Statsforvalteren opphever dermed begge kommunenes vedtak om å kreve tilbakebetaling fra 16 av PBLs medlemsbarnehager:

Vedtakene er endelige og kan ikke påklages.

– Vi er ikke overrasket, men det er selvfølgelig en lettelse å få vedtakene svart på hvitt. Ikke minst er dette gode nyheter for medlemsbarnehagene som har levd med en urettmessig trussel om tilbakebetalingskrav i mer enn ett og et halvt år, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Har ikke gjort feil

Statsforvalteren har i sitt arbeid vurdert om redusert tilbud under en streik kommer inn under bestemmelsene om rapporteringer av barn i private barnehager med store aktivitetsendringer.

Her er konklusjonen at endring i tilskudd som følge av aktivitetsendringer, gjelder kun for aktivitetsendring fremover i tid – ikke som tilbakebetaling i etterkant. Unntaket er dersom tilskudd er urettmessig mottatt og dette skyldes en feil fra barnehagen.

«Streik er et fullt lovlig virkemiddel som kan tas i bruk av partene i arbeidslivet. Etter vårt syn er dette i utgangspunktet ikke en feil som barnehagen har ansvar for. Vi kan heller ikke her se at prinsippet om likeverdig behandling kan benyttes for å tolke ordlyden utvidende», skriver Statsforvalteren.

Annet grunnlag?

Videre har Statsforvalteren vurdert om det foreligger annet grunnlag for å kreve tilskudd tilbakebetalt. Det påpekes:

«Vedtakene der tilskudd ble gitt inneholder verken vilkår eller forbehold om at tilskudd vil kunne kreves tilbakebetalt dersom barnehagedriften ikke er i tråd med barnehageloven og tilhørende forskrifter.»

I tillegg viser Statsforvalteren til at regelverket er tydelig på når tilskudd kan kreves tilbakebetalt, som dersom private barnehager bruker tilskudd i strid med barnehagelovens krav om at pengene skal komme barna i barnehagen til gode.

«Lovens systematikk setter allerede rammer for tilskuddet som ytes til private barnehager. Etter vår vurdering må det derfor foreligge et konkret grunnlag for å avkorte eller kreve tilbake tilskudd som allerede er utbetalt.

På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor, er det vår vurdering at barnehageloven og forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager uttømmende regulerer i hvilke tilfeller det er grunnlag for å kreve tilbake tilskudd som allerede er utbetalt», skriver Statsforvalteren.