Ulike forsøk på avkortning av tilskudd – PBL følger opp kommunene fortløpende

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup og PBL mener det åpenbart mangler lovhjemmel for at kommunene skal kunne avkorte tilskudd som følge av streik..

Ulike forsøk på avkortning av tilskudd – PBL følger opp kommunene fortløpende

Flere kommuner har satt i gang prosesser for å avkorte tilskudd til private barnehager som ble rammet av streiken. PBL mener det ikke finnes lovhjemmel for en slik praksis.

Publisert:

PBL er svært kritisk til at flere kommuner nå, på ulike måter, gjør forsøk på å avkorte tilskudd til private barnehager etter streiken i PBL-området.

Med denne artikkelen ønsker vi å gi informasjon om status i de ulike kommunene, og noen generelle råd til medlemsbarnehager som er i kommuner hvor avkortning av tilskudd allerede er, eller kan bli, aktuelt.

Status i kommunene (oppdatert 21.12.2022)

Minst ti kommuner har hittil gjort vurderinger rundt avkortning i tilskudd som følge av streiken:

  • Oslo og Ullensaker kommune har gjort administrative vurderinger og konkludert med at kommunen mangler lovhjemmel til å avkorte tilskudd.
  • Bergen og Kristiansand kommune har gjort administrative vurderinger og ønsker å avkorte tilskudd.
  • Karmøy kommune har behandlet saken politisk og vedtatt å ikke avkorte tilskudd.
  • Stavanger kommune har behandlet saken politisk og vedtatt å avkorte tilskudd. Opposisjonen i kommunestyret har sendt saken til Statsforvalteren for lovlighetskontroll.
  • Bømlo, Eidsvoll og Halden kommuner har behandlet saken politisk og vedtatt å avkorte tilskudd.
  • Skien kommune har behandlet saken politisk og vedtatt å utsette saken og avvente utfallet av behandlingen i andre kommuner.
  • I Trondheim kommune konkluderte kommunedirektøren med at kommunen mangler klar lovhjemmel til å trekke tilskudd. Under den politiske behandlingen satte et flertall i formannskapet dette til side og vedtok likevel avkorting av tilskudd. Opposisjonen har varslet lovlighetskontroll.

I øvrige kommuner med barnehager som ble rammet av streiken har PBL, i skrivende stund, ikke registrert at prosesser rundt avkortning av tilskudd er satt i gang.

PBL følger opp hver enkelt kommune med tilpassede henvendelser, der vi redegjør for vårt syn.

Vi ønsker å holde berørte medlemsbarnehager orientert underveis i dette arbeidet, og er fortløpende i dialog med lokallag og barnehager i den enkelte kommune.

Ingen lovhjemmel for avkortning av tilskudd

PBL mener det åpenbart mangler lovhjemmel for at kommunene skal kunne avkorte tilskudd som følge av streik.

Et trekk i tilskudd som følge av en arbeidskamp, vil innebære et stort inngrep overfor barnehagene. Da kreves det klar lovhjemmel. I dette tilfellet foreligger det ikke lovhjemmel, noe som langt på vei synes erkjent av Kunnskapsdepartementet.

PBL erfarer at flere kommuner likevel ønsker å utfordre regelverket, med sine egne, ulike og unike fortolkninger av loven. PBL mener dette er en uheldig og uholdbar praksis. Regelverket for tilskuddsberegning er fastsatt nasjonalt, gjennom lover og forskrifter. Lovverket åpner ikke for at kommunene skal kunne gjøre skjønnsmessige vurderinger når tilskudd til offentlig godkjente private barnehager skal beregnes.

Bryter med grunnleggende prinsipp

Et tilskuddsvedtak til barnehagens ugunst kan derfor ikke alene baseres på hva kommunen synes er rimelig eller anser å være den beste løsningen. Kommunen vil i så fall bryte med et helt grunnleggende og sentralt rettsstatsprinsipp (legalitetsprinsippet) som er ment å sikre rettssikkerhet og forutberegnelighet for borgerne. Ved så byrdefulle inngrep som det her er tale om, kreves det tydelig hjemmel i lov.

I tillegg til manglende lovhjemmel til å fatte vedtak om avkortning, er det heller ikke klart at kommunene har lovhjemmel til å hente inn informasjonen de mener de trenger for å beregne besparelsene private har hatt som følge av streiken.

Å avkorte tilskudd til private barnehager som følge av streik vil være særlig inngripende, fordi det på kort varsel og helt uten lovhjemmel, fratar barnehagene selve inntektsgrunnlaget for drift. Iverksettelse av vedtaket vil kunne få kritiske konsekvenser for barnehager som fra før av driver med små marginer.

Regelverket for bruk av offentlige midler bidrar dessuten fra før at offentlige tilskudd og foreldrebetaling kommer barna i barnehagen til gode, det gjelder også de midlene som enkelte av barnehagene måtte ha spart som følge av streiken.

PBLs råd til medlemsbarnehager

PBL mener at Kunnskapsdepartementet kunne og burde avklart denne saken. I stedet har departementet valgt å la det være opp til kommunene å avgjøre om de skal utfordre regelverket eller ikke. Dette skaper en uoversiktlig, uforutsigbar og uholdbar situasjon for barnehagene.

PBL mener Kunnskapsdepartementet må ta ansvaret for den uroen og det merarbeidet som denne saken nå skaper ute i sektoren.

  • PBL oppfordrer barnehager som registrerer at lignende saker skal til behandling lokalt, til å ta kontakt med PBL slik at vi fanger dette opp og kan gi innspill til kommunen.
  • PBL råder medlemsbarnehager til å avvente å svare kommunene på henvendelser angående innsendelse av opplysninger e.a. inntil PBL har gjort en vurdering av saken.
  • PBL vil følge opp medlemsbarnehagene i den enkelte kommune etter beste evne etter hvert som sakene behandles.

Ta gjerne kontakt med oss på telefon eller dersom dere har spørsmål knyttet til dette.