Her er nasjonale satser for drifts- og kapitaltilskudd i 2024

Her er nasjonale satser for drifts- og kapitaltilskudd i 2024

Kunnskapsdepartementet har fastsatt nye nasjonale satser for driftstilskudd og kapitaltilskudd. De nye satsene gjelder fra og med 1. januar 2024.

Publisert:

De nasjonale satsene for kapitaltilskudd skal benyttes av alle kommuner, uavhengig av om de har kommunale barnehager eller ikke.

De nasjonale satsene for driftstilskudd skal brukes av kommuner som ikke har egne tilsvarende kommunale barnehager.

Satsene tar høyde for at makspris foreldrebetaling reduseres fra og med 1. august 2024.

Der Stortinget har bestemt eller vil bestemme at foreldrebetalingen settes ytterligere ned, vil driftstilskuddene blir tilsvarende høyere. Dette gjelder også nasjonal sats.

De nye satsene er fastsatt av Kunnskapsdepartementet gjennom en forskriftsendring.

Driftstilskudd ordinære barnehager

For kommuner som ikke har kommunale ordinære barnehager, skal driftstilskuddet i 2024 være:

Barn 0-2 år: 287.500,-
Barn 3-6 år: 145.500,-

I sitt forslag til statsbudsjett setter regjeringen maksimal foreldrebetaling ned fra 3.000 til 2.000 kroner i måneden fra 1. august 2024.

I nærmere 190 distriktskommuner foreslår regjeringen en maksimalpris på 1.500 kroner. Dette gir høyere nasjonal sats for driftstilskudd i disse kommunene.

I kommuner som per 1. januar ligger i det som kalles sentralitetssone 5 eller 6, vil nasjonal sats være følgende:

Barn 0-2 år: 290.000,-
Barn 3-6 år: 148.000

I kommuner i tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms, der foreldrebetalingen er satt til kr 0,-,  vil nasjonal sats være følgende:

Barn 0-2 år: 315.500,-
Barn 3-6 år: 173.600,-

I kommuner som har ordinære kommunale barnehager, skal driftstilskudd som tidligere beregnes med utgangspunkt i kostnadene i de kommunale barnehagene i hjemkommunen i 2022.

Kapitaltilskudd, ordinære barnehager

I tillegg til driftstilskuddet har private barnehager krav på et kapitaltilskudd, som i teorien skal dekke kostnadene til renter og avskrivninger, eventuelt husleie.

Kapitaltilskuddet er nasjonalt og varierer med barnehagens godkjenningsår. Følgende tabell gjelder:

Godkjenningsår Kroner per heltidsplass
2022-2024: 36.500,-
2019-2021: 29.300,-
2016-2018: 25.900,-
Frem til 2015: 12.900,-

Familiebarnehager og åpne barnehager

I familiebarnehager vil nasjonal sats for tilskuddet pr. heltidsplass med ordinær foreldrebetaling blir beregnet til 200 066 kroner pr. barn under tre år og 157 714 kroner for barn tre år og eldre. Trekker vi ut kapitalkostnaden på 16 345 kroner, utgjør driftstilskuddsdelen henholdsvis 183 720 kroner og 141 369 kroner.

I tillegg kommer arbeidsgiveravgift, og grunnlaget for arbeidsgiveravgift er personalkostnadene som oppgitt i tabellen.

For åpne barnehager beregnes nasjonale tilskuddssatser til 24 423 kroner pluss arbeidsgiveravgift for plasser i åpne barnehager med åpningstid mindre enn 16 timer pr. uke og 35 625 kroner pluss arbeidsgiveravgift for plasser i åpne barnehager med åpningstid 16 timer eller mer.

Se i forskriften for hvilke satser som gjelder for familiebarnehager og åpne barnehager der du bor.