Finansiering av private barnehager: Her er mandatet til det hurtigarbeidende utvalget

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har bestilt en rapport fra det hurtigarbeidende utvalget innen 15. juni.

Finansiering av private barnehager: Her er mandatet til det hurtigarbeidende utvalget

Frem til 15. juni skal PBL sammen med blant andre organisasjoner i sektoren utrede finansieringen av private barnehager. Nå har Kunnskapsdepartementet fastsatt utvalgets mandat.

Publisert:

I forbindelse med forhandlingene om statsbudsjettet for 2021 ble regjeringen og Fremskrittspartiet enige om å sette ned et hurtigarbeidende utvalg som skal «utrede finanseringen av private barnehager, herunder muligheten for lån i Husbanken».

Noe av bakgrunnen var de alvorlige konsekvensene sektoren meldte at et foreslått kutt i pensjonstilskudd og en vedtatt reduksjon i kapitaltilskudd ville få for mange barnehager.

Denne uken har Kunnskapsdepartementet sendt ut invitasjon til KS, PBL, Virke, Utdanningsforbundet og Fagforbundet til å nominere medlemmer til utvalget. Hver organisasjon blir representert med ett medlem. Det opprettes i tillegg et eget sekretariat for arbeidet. Departementet peker ut en leder for utvalget.

Utvalget skal ferdigstille sin rapport innen 15. juni 2021.

Skal beskrive fordeler og utfordringer

I et brev til de inviterte organisasjonene, skriver departementet at utvalgets mandat er todelt.

I første del skal utvalget:

  • beskrive dagens finansieringssystem for private barnehager, herunder muligheten barnehagene har hatt til å ta opp lån i Husbanken,
  • beskrive fordeler og utfordringer ved dagens finansieringssystem for private barnehager, herunder også utfordringer ved at private barnehager ikke lenger kan ta opp lån i Husbanken.
  • Systemet kan gi ulike aktører ulike fordeler og utfordringer. Utvalget skal derfor beskrive fordeler og utfordringer både for kommunene og for alle typer barnehager og eiere. (Det vil si små og store barnehager, enkeltstående barnehager og barnehager i konsern og barnehager med ulike typer selskapsform.)

Oppdaterte analyser

For å belyse fordelene og ulempene med dagens finansieringssystem skal utvalget analysere den økonomiske situasjonen til private barnehager de siste fem årene. Analysen skal gi et bilde av økonomien for alle typer barnehager ut fra eierform, eierskap og størrelse.

Utvalget skal bruke et så oppdatert kunnskapsgrunnlag som mulig, men gitt føringen om at utvalget skal være hurtigarbeidende skal det tas utgangspunkt i eksisterende kunnskapsgrunnlag. Utvalget skal ta utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget som fremgår av Velferdstjenesteutvalgets utredning. Kunnskapsdepartementet har oppdatert Velferdstjenesteutvalgets analyser med regnskapstall for private barnehager for 2019, og vil gjøre dette tallmaterialet tilgjengelig for utvalget.

Kunnskapsdepartementet har innhentet en rekke rapporter de senere årene som beskriver ulike sider ved finansieringen av private barnehager, og utvalget forventes å benytte disse der det er relevant. Tilsvarende rapporter for regnskapsåret 2019 vil være tilgjengelig for utvalget i februar/april 2021.

Utvalget kan også ta utgangspunkt i andre relevante rapporter som beskriver økonomien i private barnehager, men disse rapportene må som hovedregel basere seg på de siste års regnskapstall. Det forventes ikke at utvalget innhenter mer kunnskap gjennom å sette ut egne eksterne oppdrag.

Skal foreslå endringer

I del 2 kan utvalget komme med forslag til endringer i regelverket for finansieringen av private barnehager, herunder gjeninnføre muligheten til å ta opp lån i Husbanken. Utvalget skal i så tilfelle:

  • peke på mulige endringer/ alternativer og gjøre en vurdering av hvilke effekter og konsekvenser disse vil ha for alle typer barnehager og eiere. (Det vil si små og store barnehager, enkeltstående barnehager og barnehager i konsern og barnehager med ulike typer selskapsform.)
  • gjøre en vurdering av hvordan endringene vil stå seg over tid og gi langsiktighet og forutsigbarhet i finansieringen av private barnehager.
  • peke på hvordan endringene kan stimulere til å sikre økt kvalitet i det pedagogiske tilbudet
  • vurdere mulighetene for å ta opp lån i det ordinære kredittmarkedet for bygging og vedlikehold av private barnehager. Utvalget skal vurdere om det foreligger markedssvikt som tilsier at man bør gjeninnføre ordningen som gir private barnehager anledning til å motta lån gjennom Husbanken.
  • peke på hvordan endringene legger til rette for samfunnsøkonomisk effektiv ressursbruk i barnehagesektoren,
  • vurdere om forslagene har mer- eller mindrekostnader for det offentlige. Minst ett av forslagene fra utvalget om nye regler for finansiering skal samlet sett ikke gi økte utgifter for det offentlige.
  • utrede forslagene i tråd med minimumskravene til utredninger i punkt 2-1 i Utredningsinstruksen og veilederen for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner.

Utvalget kan også komme med vurderinger til departementet om fastsettelse av sats for kapitaltilskuddet for andre halvår 2021.

PBL: Langsiktighet for høyere kvalitet

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, ser frem til at utvalgets arbeid med å utrede finansieringen av private barnehager kommer i gang.

– Det vi ønsker er en forutsigbar og bærekraftig finansiering som gir private barnehager muligheten til langsiktighet i utviklingen av enda høyere og jevnere kvalitet i sektoren. Det har jeg tillit til at også de andre organisasjonene i utvalget ønsker. Derfor har vi forventninger om at utvalget skal komme frem til en god beskrivelse av realitetene i sektoren og peke både på de utfordringer og muligheter som finnes der ute, sier Anne Lindboe.

PBL vil bidra til konstruktive prosesser som skal gi beslutningstakere bedre kunnskapsgrunnlag i det videre arbeidet med regulering og finansiering av sektoren.

PBL vil også – så langt dette blir mulig innenfor de fristene for utvalgets arbeid som vil gjelde – gi medlemsbarnehagene muligheten til å komme med innspill til det arbeidet som PBL skal gjøre i utvalget.

Oppdatert informasjon fra medlemsbarnehagene vil, som alltid, være viktig i dette arbeidet og PBL kommer tilbake med nærmere informasjon om dette til medlemmene.