Vurderer å justere smittevernstiltakene – her er PBLs innspill

Vurderer å justere smittevernstiltakene – her er PBLs innspill

PBL er invitert til å gi innspill i forbindelse med at myndighetene vurderer justeringer i rådene for smittevernstiltak i skoler og barnehager. Bakgrunnen for arbeidet er den økende smitten forårsaket av de muterte virusvariantene.

Publisert:

I svaret er PBL tydelig på at organisasjonen ikke ønsker å påføre barnehagene og de ansatte mer administrasjon og planlegging gjennom omfattende endringer, for eksempel et «oransje nivå» i smittevernveilederen, slik enkelte har tatt til orde for.

– Derimot kan det være nødvendig å vurdere mindre justeringer som kan gjøre det enklere å holde barnehagene åpne for barna, også i tider med økt smittetrykk, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Kort svarfrist

Bakgrunnen for at myndighetene har satt i gang arbeidet med å vurdere endringer, er at det de siste ukene har vært økende smitte på nasjonalt nivå. Særlig hurtigspredende muterte virusvarianter gjør smittevern krevende, også på skoler og i barnehager.

Fredag sendte Utdanningsdirektoratet ut invitasjon til å gi innspill i arbeidet. Allerede tirsdag gikk svarfristen ut.

Her er PBLs innspill:

«PBL er glad for at myndighetene er opptatt av at tiltaksbyrden for barn og unge skal være så lav som mulig. Vi mener det er viktig at barnehagene, så langt det er smittevernfaglig forsvarlig, holdes åpne og har et tilbud, først og fremst av hensyn til de mange barna som går i barnehage. 

Vår erfaring er at dagens veileder for smittevern i barnehager i all hovedsak fungerer godt, at den er godt innarbeidet i sektoren og at den er til stor nytte for barnehagene under pandemien. Dette støttes blant annet av tilbakemeldinger som våre medlemsbarnehager har gitt i ulike medlemsundersøkelser siden dagens trafikklysmodell ble etablert.

PBL mener på den bakgrunn at det ikke er ønskelig å gjøre vesentlige endringer i smittevernveilederen. Det innebærer at PBL mener det heller ikke bør etableres et nytt tiltaksnivå. I situasjoner der gult tiltaksnivå ikke oppfattes som tilstrekkelig, bør barnehagene gå over til rødt tiltaksnivå, som i dag.

Barnehagene har i dag utarbeidet gode tiltaksplaner som er i tråd med gjeldende smittevernveileder med trafikklysmodell, og som også hensyntar lokale forhold i den enkelte barnehage.

Det vil være en stor fordel om barnehagene også fremover skal forholde seg til en veiledning og organisering som er kjent i sektoren, og ikke måtte sette seg inn i ny veiledning som vil kreve endrede planer og organisering for et stort antall virksomheter.

For øvrig ønsker PBL å kommentere følgende forhold:

  • Det bør være et krav at begge barnets foreldre har kritisk samfunnsfunksjon for å ha krav på et barnehagetilbud med full åpningstid, i alle fall i familier der barnets foreldre bor sammen. Som et alternativ bør det vurderes å begrense antall yrker som er omfattet av definisjonen kritisk.
  • Det kan gjerne tydeliggjøres ytterligere at barnehagene har fleksibilitet med tanke på organisering av gruppestørrelser og kohorter i barnehagen, for eksempel knyttet til samarbeid om morgenen og ettermiddagen ved full åpningstid.
  • Det bør vurderes å innføre pålegg om, eller i alle fall tydelig oppfordring om, at foreldre skal benytte munnbind i hente- og leveringssituasjoner på gult og rødt tiltaksnivå.
  • Utfordringer knyttet til ansatte i avventende karantene, karantene og isolasjon indikerer at barnehagenes fleksibilitet til å endre åpningstider på gult tiltaksnivå bør tydeliggjøres.
  • Å holde barnehager åpne under pandemien er så viktig – mest av alt for barna, men også for samfunnet – at barnehageansatte bør løftes opp fra «viktig» til «kritisk» i regjeringens oversikt over samfunnsfunksjoner under pandemien.