Udir: «Noe rom for fleksibilitet innenfor en kohort»

Udir: «Noe rom for fleksibilitet innenfor en kohort»

Barnehageeier skal ikke nødvendigvis bruke millimetermål i beregning av antall barn per ansatt i kohortene (gruppene) ved gjenåpningen av barnehagene.

Publisert:

Arbeidet med å få kabalen med gruppestørrelser og bemanning til å gå opp, er ett av områdene som er blitt en utfordring for mange barnehager i forbindelse med gjenåpningen mandag 20. april.

Mange barnehager opplever det som krevende å oppfylle den skisserte voksentettheten (3/6 barn per voksen i kohortene) gjennom hele barnehagens åpningstid. Dette ikke minst ettersom det i denne unntakstilstanden ikke skal blandes barn og voksne fra flere grupper i de delene av åpningstiden da det vanligvis er færrest barn til stede.

For rigid tolkning kan stenge barnehager

Problemet her er at dette er en veileder - som ikke bestandig passer med hverdagen.

PBL mener en for rigid tolkning av forholdet mellom ansatte og barn i de små gruppene/kohortene som regjeringen anbefaler i sin smittevernveileder, i mange tilfeller vil fremtvinge stenging av barnehager.

– Barnets beste skal hele tiden veie tyngst, og for oss er det åpenbart at det er til barnets beste at barnehagene kan holde åpent så lenge de kan gi et forsvarlig tilbud med pedagogisk innhold i tråd med barnehageloven og forskrifter. Når staten bekrefter at det er mulig å bruke et visst skjønn, skal våre barnehager strekke seg langt for å få dette til, til beste for barna, familiene og samfunnet, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

«Noe rom for fleksibilitet»

I regjeringens smittevernveileder er det satt opp et forslag til kohorter med én ansatt på grupper med tre små barn og én ansatt i grupper med seks store barn.

PBL registrerer at forslaget i veilederen i enkelte sammenhenger er blitt oppfattet som et krav om at dette forholdet mellom ansatte og barn skal oppfylles i alle kohorter gjennom hele åpningstiden.

På siden «Støtte til barnehageeier og leder om bruk av smittevernveilederen» gjør Utdanningsdirektoratet (Udir) det imidlertid klart at kohortene utformes i hver enkelt barnehage.

Der heter det også:

«Det er noe rom for fleksibilitet innenfor en kohort (for eksempel +/- ett barn) og mellom samarbeidende kohorter».

«Må være tilstrekkelig»

Budskapet om en viss fleksibilitet er gjentatt i Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften § 12 b), der det heter: «Gruppene skal som hovedregel (vår utheving) være basert på normen for grunnbemanning etter barnehageloven § 18».

Noe lignende gir Kunnskapsdepartementet uttrykk for i vurderingen som følger midlertidig forskrift om endringer i barnehageloven med forskrifter. Der heter det:

«Departementet (…) vil understreke at bemanningen til enhver tid må være tilstrekkelig til at personale kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet, jf. barnehageloven § 18 første ledd. Dette innebærer at selv om det skulle være færre ansatte på jobb i barnehagen enn normene tilsier på grunn av sykdom e.l., må barnehageeier uansett sørge for at bemanningen er tilstrekkelig.»