Slik gjennomfører barnehagen tilvenning med koronarestriksjoner

(Illustrasjonsfoto: Getty Images)

Slik gjennomfører barnehagen tilvenning med koronarestriksjoner

Gjennomføringen av tilvenning ved barnehagestart vil bli annerledes i år.

Publisert:

Smittevernveilederen til Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet gir tydelige føringer for hvordan man skal gjennomføre tilvenning og samtidig ivareta hensynet til smittevern.

Veilederen differensierer også tilvenningen utfra hvilket tiltaksnivå i trafikklysmodellen som gjelder. De aller fleste steder er det for tiden gult tiltaksnivå som gjelder, men barnehager må være oppmerksom på at dette kan endres på kort varsel, enten i form av lokale eller nasjonale vedtak.

Tilvenning i barnets kohort

I smittevernveilederen heter det følgende:

«Ved gult og rødt nivå må barnet og foresatte forholde seg til den kohorten barnet skal tilhøre, og tilvenningen skjer primært i barnets kohort. Foresatte kan være inne sammen med barnet og kohorten som barnet skal tilhøre. Foresatte bør holde en meters avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn så langt det er mulig. Barn og foresatte kan få bli kjent med resten av barnehagen, men helst når de andre barna er ute.

Ved rødt nivå, bør kun et barn per kohort tilvennes om gangen.»

PBL anbefaler alle barnehager å følge rådene i smittevernveilederen. I tillegg vil PBL understreke at det er viktig at foresatte som kommer inn i barnehagen i forbindelse med tilvenning, blir satt godt inn i hvilke konkrete smittevernstiltak som er iverksatt i barnehagen.

Dette kan med fordel gjøres på forhånd, slik at man ikke bruker mer tid og ressurser enn nødvendig på smittevern under selve tilvenningen.

Myndigheter avgjør tiltaksnivå

Det er smittevernmyndighetene som avgjør hvilket nivå (grønt, gult eller rødt) tiltakene skal legges på ut fra smittesituasjonen, ikke den enkelte barnehageeier eller barnehage.

Skulle det, enten lokalt eller nasjonalt, innføres grønt tiltaksnivå, kan barnehagetilvenning skje uten at spesielle tiltak settes i verk.