Regjeringen vil ikke senke kravene til innhold for barna i barnehagen ved redusert drift

Regjeringen vil ikke senke kravene til innhold for barna i barnehagen ved redusert drift

Kunnskapsdepartementet erkjenner at det for tiden ikke er mulig fullt ut å oppfylle både smittevernloven og barnehageloven samtidig. Likevel vil departementet ikke senke kravene til innhold for de barna som er i barnehage under koronakrisen.

Publisert:

Når barnehager er stengt, driver de ikke i tråd med barnehageloven.

Også når barnehagene åpner delvis igjen, erkjenner Kunnskapsdepartementet at det av smittehensyn en stund vil være begrensninger som påvirker hvordan barnehagedriften kan organiseres. 

I et nytt høringsnotat legger Kunnskapsdepartementet midlertidige tilpasninger i barnehageloven ut på høring. Høringsfristen er tirsdag 14. april klokken 13.00.

Avvist av Stortinget

Bakgrunnen for saken er en midlertidig forskrift om tilpasningen i lovgivningen om barnehager som regjeringen vedtok 27. mars.

Over en tredjedel av Stortinget samtykket ikke til formuleringen i paragraf 2 om at «Reglene i barnehageloven med forskrifter gjelder så langt de er mulig å oppfylle under utbruddet av Covid-19.» Formuleringen ble derfor opphevet.

Etter Kunnskapsdepartementets vurdering er det fortsatt ikke klart i hvilken grad reglene i barnehageloven gjelder når barnehagene og skolene er vedtatt stengt eller underlagt andre begrensninger med hjemmel i smittevernloven.

«Det kan være krevende for barnehager og skoler å forholde seg til to regelsett (smittvernloven og barnehageloven/opplæringsloven) som ikke fullt ut er mulig å oppfylle samtidig. Departementets vurdering er derfor at det er behov for midlertidige regler til erstatning for «så langt som mulig»-kravet som over en tredel av stortingsrepresentantene ikke samtykket til», skriver Kunnskapsdepartementet i sitt høringsnotat.

– Få behov for tilpasninger

Departementet skriver i sitt resonnement at barnehageloven ikke gjelder for barn som er hjemme mens barnehagene er delvis stengt. Heller ikke for barnehagene som driver med redusert kapasitet, vil tilbudet være helt likt det som gis til vanlig. Først og fremst fordi det er færre barn og ansatte til stede i barnehagen. Men:

«Det legges imidlertid til grunn at det i de fleste tilfeller vil være mulig å gi et godt barnehagetilbud i tråd med barnehageloven og forskriftene også i denne perioden. Det er derfor i utgangspunktet få regler i barnehageloven det er behov for å gjøre tilpasninger i. De aller fleste reglene i barnehageloven kan fortsatt gjelde, selv om barnehagene er stengt eller driver med redusert kapasitet.»

Spørsmålet om i hvilken grad bemannings- og pedagognormen gjelder i denne unntakstilstanden, håndterer departementet slik:

 «Kravet til grunnbemanning (bemanningsnorm) og pedagogisk bemanning (pedagognorm) gjelder antall årsverk i barnehagene, og er ikke knyttet til hvem som er fysisk til stede i barnehagen til enhver tid. Det anses dermed ikke å være mer problematisk å oppfylle kravet selv om barnehagene er helt eller delvis stengt, og det er ikke nødvendig å gjøre tilpasninger i disse reglene.»

Ny ordlyd

Departementet foreslår dermed at paragraf 2 i den midlertidige forskriften om tilpasninger i lovgivningen om barnehager som følge av utbrudd av Covid-19, skal lyde slik:

§ 2 Barnehagelovens anvendelse

I perioden hvor barnehagen er stengt eller driver med begrensninger etter vedtak og forskrifter med hjemmel i smittevernloven, gjelder reglene i barnehageloven og tilhørende forskrifter med følgende tilpasninger:

  1. a) Retten til å benytte seg av barnehageplassen etter barnehageloven § 12a gjelder med de begrensningene som følger av vedtak og forskrifter etter smittevernloven.
  2. b) Oppfyllelsen av individuelle rettigheter til spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring skal så langt det er mulig og forsvarlig gjennomføres etter reglene i barnehageloven kapittel V A og enkeltvedtak etter bestemmelser i dette kapitlet. I vurderingen av hvordan tilpasningen skal gjennomføres, kan det tas hensyn til tilgangen på pedagogisk personale og nødvendig utstyr. I tillegg skal det tas hensyn til barnets mulighet til å få utbytte av tilbudet og til hva som er forsvarlig ut fra barnets helhetlige situasjon.
  • Departementet melder at det også vil fremme en ordinær lovproposisjon slik at tilpasningene i barnehageloven og opplæringsloven kan videreføres ut skoleåret 2019–2020, selv dersom koronaloven skulle oppheves før den tid.