Reduseres åpningstiden, har familier med kritiske samfunnsfunksjoner fortsatt krav på utvidet tilbud

Illustrasjonsfoto: Getty Images

Reduseres åpningstiden, har familier med kritiske samfunnsfunksjoner fortsatt krav på utvidet tilbud

Dersom barnehagen skal over på rødt tiltaksnivå, kan mange se seg nødt til å redusere åpningstidene. Det kan gi barnehagene utfordringer og vanskelige avgjørelser.

Publisert:

I kampen for å stoppe spredningen av covid-19 – og ikke minst den muterte utgaven av viruset – har flere kommuner de siste ukene innført rødt tiltaksnivå i barnehagenes smittevernveileder.

Når barnehager går over fra gult til rødt tiltaksnivå, vil noen barnehager måtte redusere åpningstidene.

Hovedregelen i covid19-forskriften er at barnehager skal gi et fulltidstilbud, men de kan ha kortere eller fleksible åpningstider hvis det er nødvendig for å ivareta kravene til smittevern.

Som tidligere under pandemien skal en redusert åpningstid ikke gå ut over ekstra sårbare barn - eller muligheten foreldre med kritiske samfunnsfunksjoner har til å utføre sin jobb.

Selvstendig vurdering

Barnehager som reduserer den generelle åpningstiden, må derfor være forberedt på å ha et eget sett åpningstider for deler av barnegruppene.

Samtidig er det ingen automatikk i at alle foreldre som ber om utvidet åpningstider har krav på det. Det er heller ingen automatikk i at foreldre med rett på utvidet tilbud har krav på full åpningstid i tråd med barnehagenes vedtekter.

Barnehageeiere skal ifølge myndighetene gjøre en selvstendig vurdering av den enkelte som ber om utvidet tilbud på grunn av sin samfunns- eller virksomhetsfunksjon. Les mer om det lenger ned i artikkelen.

En eller to foreldre?

I forbindelse med nedstengingen av barnehagene i mars 2020, ble det fra regjeringen først fastsatt at begge barnets foreldre måtte ha en kritisk samfunnsfunksjon for å ha rett til barnehageplass under nedstengingen.

Senere ble dette endret til at det er tilstrekkelig at én av foreldrene har en slik funksjon.

Nylig utfordret Moss kommune dette regelverket, gjennom å fatte et lokalt vedtak om at begge foreldrene måtte ha en kritisk samfunnsfunksjon for å ha krav på et utvidet tilbud. Bakgrunnen for vedtaket var bekymringer for at barnehager rent praktisk ikke vil klare å oppfylle ønsket om utvidet tilbud til alle som har krav på det, og samtidig opprettholde et tilbud til de andre barna.

Statsforvalteren i Oslo og Viken har imidlertid konkludert med at Moss kommune ikke har anledning til å fravike de nasjonale retningslinjene på dette området.

Dermed er det fastslått at det er nok at én forelder har en kritisk samfunnsfunksjon for at barnet skal tilbys inntil normale åpningstider.

Vedtektsfestet åpningstid er ytre ramme

Regjeringen skriver blant annet dette i sine retningslinjer:

  • Foresatte som arbeider i kritiske eller viktige samfunnsfunksjoner, og som har omsorg for barn under 12 år, må ikke få et redusert tilbud sammenliknet med da barnehager og skoler var stengt. Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet som skal ivaretas.
  • Det tilbudet barn normalt har i barnehagen, på skolen og i skolefritidsordningen, vil utgjøre en ytre ramme for hvor omfattende tilbudet kan være.
  • Det er tilstrekkelig at én av de foresatte arbeider innenfor en kritisk eller viktig samfunnsfunksjon. Dette gjelder også for tilfeller der barnet ikke bor sammen med begge foresatte.
  • Skole- og barnehageeiere skal som tidligere foreta en selvstendig vurdering av den enkelte person som ber om utvidet tilbud på grunn av samfunns- eller virksomhetsfunksjon. Det er ikke klagerett på avslag.
  • Avslag på søknader om tilbud for barn med særlige behov kan påklages. Kommunens klageorgan er klageinstans.