PBL ber regjeringen vurdere gradvis åpning

– Det er ingenting vi og barnehagene ønsker mer enn å komme tilbake til hverdagen med barnehager som er åpne og tilgjengelige for alle barn og alle familier. Men dette må skje under trygge rammer som også ivaretar alle barn og de ansatte i barnehagene, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL.

PBL ber regjeringen vurdere gradvis åpning

Dersom det etter påske skal mykes opp på tiltakene i forbindelse med korona-pandemien, mener PBL at en gradvis tilbakeføring til mer normalt drift bør vurderes.

Publisert:

Det kommer frem av PBLs innspill til ekspertgruppen som skal vurdere videre tiltak innenfor skole og barnehage under koronakrisen.

Ekspertgruppen er nedsatt av regjeringen og skal levere sine anbefalinger fredag 3. april. Anbefalingene blir offentliggjort etter at regjeringen den påfølgende tirsdagen har tatt en beslutning om hva som skal skje i barnehage- og skolesektoren etter 13. april.

– Vi registrerer et stadig økende press på at barnehagene må åpne igjen etter påske. Dette viser hvor viktige barnehagene er, ikke bare for barna, men også for næringslivet og at hjulene i samfunnet skal gå rundt, kommenterer administrerende direktør Anne Lindboe i PBL – og legger til: 

– Det er ingenting vi og barnehagene ønsker mer enn å komme tilbake til hverdagen med barnehager som er åpne og tilgjengelige for alle barn og alle familier. Men dette må skje under trygge rammer som også ivaretar alle barn og de ansatte i barnehagene. Dersom vi åpner opp for raskt og uten at det skjer i kontrollerte former, kan det gi store problemer ved at for eksempel barnehager må stenge helt ned på grunn av smitte eller for stort fravær blant ansatte.  

– Barnehageansatte bør prioriteres

PBL invitert til å gi innspill til ekspertgruppen arbeid. Noen av PBLs overordnede innspill er:

 • På grunn av barnehagens viktige rolle for å ivareta sårbare barn og som del av støtteapparatet rundt kritiske samfunnsfunksjoner, ber PBL om at barnehageansatte blir prioritert testet ved mistanke om Covid-19, samt at barnehageansatte blir inkludert i gruppen som regnes som kritiske samfunnsfunksjoner.
 • PBL ber om tydelige nasjonale smittevernregler for barnehager, herunder blant annet retningslinjer for nedvask, servering av mat, daglig renhold, karantene, isolasjon og håndtering av smittetilfeller.
 • Klargjøringen av at tilskuddene opprettholdes og at bortfall av foreldrebetaling blir kompensert, har vært avgjørende for at sektoren har unngått permitteringer. Det vil være viktig at dette videreføres, også dersom barnehagene delvis skal gjenåpne fra 14. april. Det samme gjelder dersom barnehager på et senere tidspunkt må stenge for eksempel pga. smittespredning eller høyt sykefravær.
 • På grunn av behovet for fleksible og gode løsninger i den enkelte barnehage, og for å redusere smittefare, ønsker PBL en klargjøring av at det gis unntak fra de nasjonale pedagog- og bemanningsnormene i den unntakstilstanden som sektoren nå er i.

Frykt for smitte

PBL skriver til ekspertgruppen at det fra mange av medlemsbarnehagene rapporteres om økende grad av frykt og usikkerhet blant ansatte på grunn av risiko for smittespredning og sykdom, spesielt dersom barnehagene fra 14. april igjen skal være åpne for mange eller alle barn.

PBL peker på at ansatte i barnehagene har mindre muligheter til å beskytte seg mot smitte enn det helsearbeidere har.

«Det er en umulighet – og heller ikke ønskelig – å verne ansatte mot nærkontakt med små barn som trenger omsorg, trøst, bleieskift og hjelp til påkledning», skriver PBL.

Mulige konsekvenser av at barnehager åpner for fullt 14. april er:

 • Stor risiko for smitte.
 • Barn og voksne (ansatte og familie) med underliggende sykdommer kan bli rammet.
 • Høy risiko for at barn og ansatte må i karantene.
 • Det kan bli krevende å ha tilstrekkelig personale.
 • Økt risiko for stengte barnehager.

«Kan vi ta ansvar for å utsette barn og ansatte for den smitterisikoen vi vet store grupper mennesker på begrenset areal medfører, når smittefaren er definert slik den er?» spør PBL.

Gradvis tilbakeføring?

Samtidig peker PBL på at barn, dersom barnehagene som hovedregel forblir stengt, fratas mulighet til å være en del av et viktig fellesskap som skal bidra til trygghet, trivsel, lek og læring. Dette er særlig kritisk for sårbare barn, men uheldig for alle på sikt.

PBL mener smittevernhensyn tilsier at en mer gradvis tilbakeføring til mer normal drift, bør vurderes:

 • Delvis drift ved at barnehagene åpner for halv gruppe, eller deler av barnegruppen, vil medføre noe økt smittefare, men det er lettere å gjøre tiltak enn om alle barna skal være i barnehagen. Et alternativ kan for eksempel være å åpne barnehager for barn i små grupper med færre barn eller puljevis med intervaller på én eller to uker og med fast personalsammensetning på gruppene.
 • Åpen utebarnehage kan være et alternativ som gjør det enklere å redusere smittespredning. Eventuelt en kombinasjon ved at store barn har utebarnehage hele dagen, mens små barn fordeles i resten av barnehagen for å kunne ha mindre grupper.

Tiltak for de sårbare barna

PBL er opptatt av hvordan man skal ivareta behovene til sårbare barn og barn med særlig omsorgsbehov.

«Den beste måten å ivareta sårbare barn og sårbare familier på, er ved en gradvis og kontrollert gjenåpning av barnehagene. Dette fordi full gjenåpning langt på vei forutsetter at det ikke gjelder generelle smitteverntiltak. Så lenge slike tiltak gjelder, vil barnehagene vanskelig kunne bemannes opp til normalt nivå, og de ekstra sårbare barna blir dermed mer utsatt enn ved gradvis gjenåpning», skriver PBL.

I tillegg nevner PBL ulike tiltak som kan vurderes for denne gruppen:

 • Barnehagene kan forpliktes til å gi et tilbud til barn som har fått barnehageplass med utgangspunkt i barnehageloven § 13. Om nødvendig med kortere oppholdstid enn normalt.
 • Barnehagene kan forpliktes til å gi et barnehagetilbud til barn som har ulike hjelpetiltak, også utover de begrensede ekstra timene som disse har vedtak på som særskilt tilbud.
 • Barnehagene kan forpliktes til å gi et barnehagetilbud til barn som ifølge barnevernstjenesten eller andre hjelpeinstanser har ekstra behov for å benytte plassen, selv om disse ikke har plass etter § 13.
 • Barnehagen kan forpliktes til å holde en tett dialog med hjemmene, og gjennom dette fatte selvstendige beslutninger om å gi noen barn/familier anledning til å benytte barnehageplassen.
 • Barnehagene kan pålegges systematisk oppfølging av de barna barnehagen selv, eller kommunen, er bekymret for, inkl. dokumentasjon av arbeidet (både analysen og oppfølgingen).