Ny ordning om lånegaranti for bedrifter som er rammet av virusutbruddet

Ny ordning om lånegaranti for bedrifter som er rammet av virusutbruddet

Staten tilbyr garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter. Også private barnehager med likviditetsutfordringer som følge av virusutbruddet kan ta ordningen i bruk nå.

Publisert:

Ordningen er ett av de mange tiltakene som regjeringen har innført for å bøte på konsekvensene av de svært inngripende smitteverntiltakene som er innført.

Loven om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter trådte i kraft fredag 27. mars.

Det innebærer at bankene nå kan innvilge lån under ordningen der staten garanterer for 90 prosent av lånebeløpet. Nærmere regler for bruk av ordningen er fastsatt i forskrift av Finansdepartementet fredag.

Også private barnehager kan nyttiggjøre seg av ordningen. Selv om det er klart at tilskuddene utbetales som normalt i perioden og at barnehagene vil bli kompensert for bortfall av foreldrebetaling, så vil det også kunne være private barnehager som har behov for mer likviditet i perioden.

Se informasjon om lånegarantiordningen fra regjeringen her.

Noen hovedpunkter om den nye lånegarantiordningen:

 • Maksimalt 50 millioner kroner i garanterte lån per bedrift.
 • Maksimalt lånebeløp er to ganger bedriftens lønnskostnader i 2019 eller 25 prosent av bedriftens omsetning i 2019.
 • I særlig begrunnede tilfeller kan lånebeløpet økes for å dekke bedriftens likviditetsbehov de neste 18 månedene, og bedriften må da utarbeide en plan som tallfester dens likviditetsbehov.
 • Lånet gis på vanlige markedsvilkår hva gjelder rente, margin, gebyrer, sikkerheter, pant etc. Usikrede lån er normalt dyre, disse lånene skal være basert på betingelsene for sikrede lån.
 • Løpetid ikke over 3 år, men departementet ser for seg kortere løpetider, f.eks. seks måneder med mulighet for forlengelse.
 • Gjelder lån innvilget etter lovens ikrafttredelse og før 1. juni 2020, men kan i forskrift forlenges.
 • Lånet skal ikke benyttes til tidig innfrielse av eksisterende gjeld, eller at banken på annen måte bidrar til å avvikle eksisterende lån og overføre kredittrisiko til staten.
 • Lånet er ikke forenlig med utbyttebetalinger og annen utdeling av bedriftens midler. Det legges til grunn at bedriften nøye vil vurdere hvordan eventuelt overskudd bør disponeres inntil garanterte lån er innfridd.

Forutsetningen for lån er at:

 • Bedriften må som følge av Covid-19-utbruddet stå overfor en akutt likviditetsmangel.
 • Kun lån til levedyktige bedrifter. Det er et vilkår at banken må forvente at bedriften vil være lønnsom under mer normale markedsforhold etter krisen, og at det generelt kan sannsynliggjøres at bedriften ville vært lønnsom hvis Covid-19-krisen ikke hadde inntruffet.
  • Dersom bedriften var i økonomiske vanskeligheter i forkant av Covid-19-utbruddet, eller den fikk avslag på lånesøknad den siste tiden før krisen inntraff, antas det at vilkåret normalt ikke vil være oppfylt.
  • Bedriften kan ikke ha vært i økonomiske vanskeligheter pr 31. desember 2019, dvs. for et AS at mer enn halve aksjekapitalen var bortfalt på grunn av akkumulerte tap, og for et ANS/DA/KS at mer enn halvparten av den bokførte kapitalen var bortfalt som følge av akkumulerte tap.