Ingen avtale om utvidet kompensasjon i PBL-området

Ingen avtale om utvidet kompensasjon i PBL-området

Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta har hatt samtaler med PBL (Private Barnehagers Landsforbund) om en midlertidig avtale om rammene for overtid og kompensasjon for ekstraarbeid under koronapandemien, med den samme innretning som i den øvrige barnehagesektoren. Fredag ble det klart at det foreløpig ikke blir inngått noen slik avtale.

Publisert:

Det har fra arbeidstakerorganisasjonene vært et ønske om å få til en avtale tilsvarende den som er inngått i offentlig sektor, mellom KS, LO, Unio, YS og Akademikerne.

Fra PBLs side har uavklart finansiering av ekstra kompensasjon vært avgjørende for beslutningen om ikke å inngå avtalen. Forutsetningene for å få til en slik avtale er dessverre ikke tilstede for de fleste private barnehager. At kommunene kompenseres for merkostnader, mens det er høyst usikkert om slik kompensasjon også kommer frem til private barnehager, har vært avgjørende for PBL.

Det er dermed fortsatt opp til den enkelte barnehageeier lokalt å vurdere hvordan merarbeid under koronapandemien eventuelt skal kompenseres ut over det som fremgår av hoved- og hovedtariffavtalen.

Kommunene kan bidra til at man likevel får til lokale løsninger, gjennom forskuttering av tilskudd for 2024 for å avhjelpe mangel på system for samtidig finansiering av ekstra koronakostnader.