Covid-19 – dette lurer barnehagene mest på nå i høst

Covid-19 – dette lurer barnehagene mest på nå i høst

Korona-pandemien gir fortsatt barnehagene en rekke problemstillinger som de tar opp med PBLs rådgivere.

Publisert:

Nesten hver eneste dag er det barnehager som blir berørt av covid-19. Det kan typisk skje at det er påvist smitte blant ansatte, barn eller foreldre, eller det kan være generelt høyt smittetrykk som får lokale helsemyndigheter til å iverksette nye tiltak.

PBLs rådgivere har de siste ukene merket en jevn økning i henvendelser om covid-19. Det er i hovedsak tre temaer som dukker opp:

1. Foreldrebetaling og tilskudd ved stenging

Barnehager eller avdelinger kan under pandemien bli midlertidig stengt eller må redusere åpningstiden. Da dukker en rekke problemstillinger opp.

 • Spørsmål: Skal foreldrene betale for dagene barnehagen eller barnets avdeling må holde stengt?
 • Svar: Nei, forutsatt at barnehagen er stengt av kommunen og dette er hjemlet i smittevernloven.

  I en midlertidig lov om tilpasninger i blant annet barnehageloven heter det at «Foreldre til barn som ikke får et tilbud fordi barnehagen er stengt med hjemmel i smittevernloven, skal ikke betale for barnehageplassen. Kommunen skal utbetale kompensasjon til private barnehager for tapt foreldrebetaling. De private barnehagene må søke kommunen og dokumentere inntektsbortfall.»

  Utdanningsdirektoratet fastslår i en uttalelse datert 12.01.2021 at disse reglene bare gjelder dersom kommunen fatter vedtak om stenging med hjemmel i smittevernloven. 

  Tilfeller der barnehagen midlertidig stenger på grunn av at eier vurderer at det ikke er smittevernfaglig forsvarlig å opprettholde driften, omfattes ifølge Utdanningsdirektoratet ikke av bestemmelsen om fritak for foreldrebetaling. (oppdatert 15.01.2021)

 • Spørsmål: Har foreldre med barn som er satt i karantene krav på fritak fra foreldrebetaling?
 • Svar: Så lenge barnehagen har åpent på den avdelingen/basen (kohorten) som barnet tilhører, vil karantene ikke gi fritak for foreldrebetaling. Men dersom en hel avdeling, inkludert de ansatte, er satt i karantene, mener PBL at den for alle praktiske formål er stengt. Da vil foreldre kunne be om fritak for foreldrebetaling, og barnehagen vil kunne søke om refusjon.

 • Spørsmål: Skal foreldrebetalingen reduseres dersom barnehagen må korte ned åpningstiden?
 • Svar: Regjeringen er tydelig på foreldre som får tilbud om barnehageplass «skal betale den ordinære avtalte prisen (...), uavhengig av antall timer tilbudet utgjør.»

 • Spørsmål: Får barnehagen fullt tilskudd for dager den holder stengt eller delvis stengt etter vedtak begrunnet i smittevernlovgivningen?
 • Svar: Ja, barnehagen får fullt tilskudd og skal også kompenseres for tap av foreldrebetaling. Søknad om kompensasjon sendes til kommunen.

 • Spørsmål: Dersom foreldre velger å holde et barn borte fra barnehagen, skal de da betale for plassen?
 • Svar: Foreldre som får tilbud om plass i barnehage, men som av ulike grunner ikke velger å benytte seg av plassen, skal likevel betale. Foreldrebetalingen bortfaller kun dersom plassen sies opp.

2. Reduserte åpningstider

 • Spørsmål: Hva slags muligheter har barnehagen til å redusere åpningstiden dersom det blir krevende å håndtere smittevern og forsvarlig drift?
 • Svar: På gult tiltaksnivå ber myndighetene om at barnehagene så langt det er mulig har mest mulig normale åpningstider. Men både på rødt og gult tiltaksnivå åpner Covid-19-forskriften for at barnehager kan redusere åpningstidene dersom dette er nødvendig for å ivareta smittevernet.

 • Spørsmål: Hvis barnehagen reduserer åpningstiden, må den da gi et utvidet tilbud til barn av foreldre i kritiske samfunnsfunksjoner?
 • Svar: Ja, Utdanningsdirektoratet (Udir) er tydelig på at barnehagene skal prioritere å gi gode åpningstider for barn av kritisk personell. Regjeringen skriver:«Foresatte som arbeider i kritiske eller viktige samfunnsfunksjoner, og som har omsorg for barn under 12 år, må ikke få et redusert tilbud sammenliknet med da barnehager og skoler var stengt. Hvor omfattende tilbudet utover den reduserte åpningstiden skal være, må vurderes i hvert enkelt tilfelle, og ta utgangspunkt i behovet som skal ivaretas. Det tilbudet barn normalt har i barnehagen, på skolen og i skolefritidsordningen, vil utgjøre en ytre ramme for hvor omfattende tilbudet kan være.»

 • Spørsmål: Kan barnehagen holde stengt i romjulen, slik at ansatte får hentet seg inn etter et krevende år, dersom det ikke står noe om stengt i romjulen i barnehagens vedtekter?
 • Svar: Nei, gjennom vedtektene har barnehagen gjort en avtale med foreldrene om åpningstider. Denne skal ikke fravikes med mindre det av smittevernhensyn er nødvendig å holde stengt, eller hvis barnehagen henter inn samtykke fra foreldrene.

3. Hvor mye kan kommunen bestemme?

 • Spørsmål: Hvem avgjør om barnehagen skal holdes åpen eller være stengt?
 • Svar: Kommunen kan fatte vedtak om stenging begrunnet i smittevernloven. Barnehagen må i tillegg gjøre egne vurderinger – og kan fatte vedtak om stenging begrunnet i smittevernreglene, dersom for eksempel fravær blant ansatte fører til at forsvarlig drift ikke kan opprettholdes.

 • Spørsmål: Hva gjør jeg dersom kommunen ber meg gå over fra gult til rødt tiltaksnivå uten at det foreligger et formelt vedtak om det?
 • Svar: Formelt sett skal det foreligge et vedtak hjemlet i smittevernloven for at en overgang fra gult til rødt tiltaksnivå skal være gyldig. Dette bør imidlertid ikke stå til hinder for at barnehagene bidrar til å redusere smitterisikoen i samfunnet. Derfor anbefaler PBL medlemsbarnehagene til enhver tid å forholde seg til de tiltaksnivå som kommunen kommuniserer ut.

 • Spørsmål: I hvilken grad kan kommunen bestemme at en privat barnehage har fulle åpningstider, eventuelt reduserte åpningstider, på gult eller rødt tiltaksnivå?
 • Svar: Dette kan ikke kommunen bestemme. Barnehageeier har ansvaret for at barnehagen gir et pedagogisk forsvarlig tilbud og drifter i tråd med smittevernsbestemmelsene.

 • Spørsmål: I hvilken grad kan kommunen bestemme hvordan barnehagen løser barnehagens oppgaver knyttet til smittevern?
 • Svar: Smittevernloven gir myndighetene fullmakt til å gi både private og offentlige virksomheter pålegg om blant annet rengjøring eller desinfeksjon når det er nødvendig for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom. Dersom barnehagen får mer detaljerte pålegg som barnehagen er uenig i, anbefaler vi at påleggene følges – men at barnehagen eventuelt parallelt etterspør en skriftlig begrunnelse.

  For flere spørsmål og svar om barnehagedrift under covid-19-pandemien, se denne siden.