Antallet barn med utvidet tilbud vil styre åpningstidene for alle andre

Antallet barn med utvidet tilbud vil styre åpningstidene for alle andre

Når barneskolene åpner i neste uke, vil barnehagene få inn flere barn enn denne uken. Hvis andelen barn som har foresatte med kritisk samfunnsfunksjon er høy, vil det kunne gi kortere åpningstid for de andre barna. Her er noen tips om hvordan din barnehage kan gå frem i denne situasjonen.

Publisert:

Regjeringen har i en forskriftsendring denne uken tydeliggjort at barnehageeier kan redusere åpningstider dersom det er nødvendig for å oppfylle kravene til smittevern.

Utdanningsdirektoratet har på sin side slått fast følgende:

«Hvis barnehagene og skolene reduserer åpningstiden, skal de likevel tilby barn av foreldre med kritisk samfunnsfunksjon opphold utover den åpningstiden de har lagt opp til.

Barnehagen skal prioritere denne gruppen og sikre at de har et tilbud selv om barnehagen har besluttet å ha redusert åpningstid.

Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.»

Vil du motta informasjon og rådgiving fra PBL? Klikk her og meld deg på PBLs populære nyhetsbrev!

To sett åpningstider

Ettersom barnehager flest ikke har fått økte økonomiske rammer i forbindelse med gjenåpningen under covid-19-utbruddet, vil mange barnehager derfor måtte operere med to sett åpningstider:

Inntil vanlig åpningstid for de prioriterte barna, og redusert åpningstid for alle andre.

Når de laveste fire trinnene i grunnskolen åpner mandag, vil flere foresatte som til nå har mottatt omsorgspenger igjen begynne i jobb. Da er det grunn til å tro at også flere barn er på plass i barnehagen i neste uke sammenlignet med inneværende.

I praksis antar vi dessuten at de som er i prioriterte grupper både vil begrunne hvorfor annen barnepass ikke er praktisk, hvorfor redusert arbeidstid ikke er mulig dersom man skal ivareta sin kritiske samfunnsfunksjon, og deretter benytte seg av tilnærmet normale åpningstider.

Trolig 30 prosent med «normal» åpningstid

PBL mener barnehagene derfor må ta høyde for tilnærmet fulle barnegrupper fra i neste uke – og at i snitt cirka 30 prosent av barna skal ha en langt på vei normal åpningstid.

Dette vil gi utfordringer for mange daglige ledere. Dersom det ikke allerede er gjort, er dette noen forhold daglig leder nå bør se på:

  • Kartlegg hvor mange barn du antar vil ha rett på utvidet tilbud, herunder de nye gruppene som har én foresatt med kritisk samfunnsfunksjon, og barn med særlige omsorgsbehov.
  • Gå i dialog med de foresatte for å få en oversikt over det reelle behovet for utvidet tilbud. Det er ingen automatikk i at alle foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner har rett på full dag hver dag i barnehagen.
  • Barn som har dager som strekker seg ut over 7,5 timer, vil måtte forholde seg til flere voksne enn barn som har kortere barnehagedag. Dette vil ikke være i konflikt med rådene i smittevernveilederen.
  • Ta også høyde for plantid, ekstra renhold knyttet til smittevern og andre gjøremål som vil gå på bekostning av ansattes tid i barnegruppene.
  • Når du da har lagt «kabalen» for barna med prioritert plass, og trukket fra arbeidstid utenom barnegruppene, vil du ved å fordele de øvrige barna på de resterende ansatte, se hvor mange timer per dag/hvilken åpningstid du kan tilby dem som ikke er i de prioriterte gruppene.
  • Vær i den forbindelse oppmerksom på at smittevernveilederen er nettopp en veileder. Det gis eksempler på hvordan man kan løse bemanning for grupper. Det er fleksibilitet, og hver barnehage har en viss frihet til selv å utforme gode løsninger innenfor rammene av covid-19-forskriften og barnehageloven med forskrifter.
  • Foreldre som får vesentlig reduserte åpningstider i barnehagene, vil kunne oppleve press fra sine arbeidsgivere som eventuelt ikke har forståelse for situasjonen. Sørg derfor for å kunne dokumentere og synliggjøre utfordringene med bemanning, kohortinndelinger, arbeidstider og særrettighetene til foresatte med kritiske samfunnsfunksjoner. Dette vil hjelpe i din kommunikasjon med de foresatte, og i de foresattes kommunikasjon med sine arbeidsgivere.

Sjekk lokale ordninger

PBL har registrert at en del kommuner setter av ekstra ressurser til å hjelpe kommunale barnehager til å ha best mulig åpningstider etter gjenåpningen.

I brev til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) ber PBL om at regjeringen legger til rette for at private barnehager skal ha de samme økonomiske forutsetningene som kommunale barnehager til å minimere utfordringene knyttet til koronakrisen.

Uavhengig av om nasjonale myndigheter kommer oss i møte i dette spørsmålet, er det viktig at den enkelte barnehage orienterer seg om hvilke ordninger som eventuelt opprettes lokalt.

For eksempel har Oslo kommune bestemt seg for å dekke netto merutgifter i private barnehager ved å gi tilbud til barn av foresatte i kritiske yrker utover barnehagens reduserte åpningstid, foreløpig for én måned. Asker kommune har på sin side vedtatt å tilføre både kommunale og private barnehager ekstra ressurser til bemanning i en periode på 10 dager.

Har din kommune slike ordninger, forutsettes det at barnehagene bruker eventuelle ekstra midler i tråd med formålet, til beste for barn, foresatte og samfunnet for øvrig.