Alle barnehager skal på minst gult nivå

Alle barnehager skal på minst gult nivå

Regjeringen strammer til smittevernstiltakene. Senest torsdag 16. desember skal barnehager drives minst på gult nivå i trafikklysmodellen. For å bidra til større tilgang på vikarer i en krevende tid, vil regjeringen gjøre det mer økonomisk attraktivt for pensjonister og lærerstudenter å ta vikartimer i skoler og barnehager.

Publisert:

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) understreket på en pressekonferanse mandag 13. desember betydningen av å kunne holde barnehager åpne.

Når regjeringen nå stenger ned mye annet i samfunnet, blir åpne barnehager prioritert. Likevel er målet, også i barnehagene, å redusere antall personer den enkelte har kontakt med.

Dermed skal alle barnehager igjen dele inn barne- og ansattgruppene i kohorter, og drift på minst gult nivå i smittevernveilederen. Tiltaket gjelder fra og med førstkommende torsdag og i første omgang i fire uker fremover.

På gult nivå regnes en avdeling som en kohort.

Barnehager må også sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå.

Lokale smittevernmyndigheter kan vurdere om barnehager lokalt skal driftes på rødt nivå. 

Begrenset antall kontakter

Her er noe av det som smittevernveilederen sier om drift av barnehager på gult nivå:

Det overordnede målet ved gult og rødt nivå er at barn og ansatte har et begrenset antall kontakter og holder oversikt over disse.

Samtidig understrekes det at behovet for nærhet og omsorg hos barna må ivaretas.

Økt bruk av utetid anbefales.

Den enkelte barnehage bør tilstrebe å oppfylle så mange tiltak som mulig innenfor gult nivå, slik at summen av tiltak blir best mulig.

Organisering av kohorter:

 • Avdelingen regnes som en kohort.
 • For basebarnehager bør barna deles inn i grupper tilsvarende størrelse på en avdeling med barn i samme alder.
 • Faste ansatte per avdeling/ kohort.
 • Blanding av barn og ansatte på tvers av kohorter begrenses så langt det er mulig.
 • To kohorter kan imidlertid samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen. Samarbeid kan foregå utendørs der det er mulig.
 • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter.
 • Hvilke kohorter som samarbeider kan endres ukentlig, etter en helg.
 • Innendørs kan kohorter som ikke samarbeider passere hverandre og være kortvarig i samme område (inntil 15 minutter).
 • Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike lekeområder ute. Enten kan de bruke uteområder etter hverandre, eller så kan uteområdet deles inn i soner. Det er ikke nødvendig å rengjøre uteområdene.

Avstand:

 • Unngå trengsel på vei inn og ut av barnehagen, i garderober og på toaletter.
 • Foresatte må holde minst én meters avstand til ansatte og andre foresatte.
 • Ansatte må holde minst én meters avstand til ansatte i andre kohorter

Begrens deling av mat og gjenstander:

 • Mat kan tilberedes i barnehagen etter vanlige retningslinjer. Det er ikke vist at covid-19 smitter gjennom mat.
 • Barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord bør vaskes av etter hver gruppe.
 • Begrens deling av materiell mellom kohorter (for eksempel tegnesaker, saks, viskelær, blyantspisser, nettbrett og lignende).
 • Leker og materiell bør ikke deles mellom kohorter før lekene er rengjort eller har ligget i 24 timer etter bruk. 
 • Leker bør ikke tas med hjemmefra. Kosedyr eller lignende må holdes begrenset til det enkelte barn, for eksempel ved soving.

For ansatte:

 • Unngå håndhilsning og klemming.
 • Hold i utgangspunktet avstand (minst én meter) til kolleger utenom egen kohort i alle situasjoner. 
 • Hold avstand til barn i andre kohorter.
 • Begrens fysiske møter og pauser der flere samles.
 • Digitale møter i stedet for fysiske møter så langt det er mulig.
 • Begrens bruk av offentlig transport i rushtid til og fra arbeidsplassen der det er mulig. Følge lokale anbefalinger for bruk av munnbind.
 • Vikarbruk og omrokkering av personell mellom kohorter bør begrenses, men gjøres når det er nødvendig.
 • Dersom det er ansatte/vikarer som arbeider i flere barnehager, må de få opplæring i gjeldende lokale rutiner i hver barnehage.
 • Studenter i praksis følger samme rutiner som vikarer. Det anbefales at en student er på samme praksissted over tid.
 • Spesielle tjenester (PPT, logoped og andre) skal følge grunnleggende smittevernrutiner etter gjeldende anbefalinger (god hånd- og hostehygiene, ikke møte opp ved sykdom, osv.), men kan ellers utføre sitt arbeid som normalt. De skal i utgangspunktet holde minst én meters avstand til andre ansatte så langt det lar seg gjøre.

Vil styrke bemanningen

På mandagens pressekonferanse ga kunnskapsminister Tonje Brenna uttrykk for at regjeringen har forståelse for de utfordringene som skoler og barnehager for tiden har med å ha tilstrekkelig bemanning.

Det skal derfor fremover være mer økonomisk attraktivt for pensjonister og lærerstudenter å jobbe som vikarer i skoler og barnehager.

For eksempel skal studentene ta slike jobber uten at det raskt går ut over stipendandelen i studiefinansieringen.

Ytterligere ett tiltak for å få flere ansatte på jobb i barnehagene og skolene er at regjeringen vil prioritere disse yrkesgruppene for vaksinedose tre.

Regjeringen jobber nå med en løsning for at også ansatte i skoler og barnehager skal testes når barna testes.

Les også regjeringens pressemelding om de nye tiltakene i skole og barnehage.