Stortinget ber om mer omfattende politiattest for ansatte i barnehager

Foto: Stortinget

Stortinget ber om mer omfattende politiattest for ansatte i barnehager

Et enstemmig storting ber regjeringen foreslå endringer i regelverket om politiattester som angår ansettelsesforhold i barnehager og skoler. Dette kan gi barnehager mer kunnskap om relevante straffbare forhold blant jobbsøkere.

Publisert:

«Stortinget ber regjeringen om å fremme forslag om nødvendige regelendringer slik at politiattesten gir et fullstendig bilde av søkeren og viser alle relevante lovbrudd i de tilfeller som gjelder ansettelsesforhold i skole, barnehage eller andre steder der kontakt med barn utgjør en viktig del av stillingen.»

Slik lyder Stortingets enstemmige anmodningsvedtak etter at fire representanter fra Fremskrittspartiet har sendt et representantforslag om «nødvendige regelendringer om politiattest for ansettelsesforhold i skoler og barnehager».

Ikke tilstrekkelig

Forslagsstillerne mener at en politiattest for personer som jobber tett med barn, skal være et verktøy som virker preventivt og trygghetsskapende for barn og foreldre, men dette forutsetter at innholdet i politiattesten omfatter alle relevante kriminelle forhold.

«Begrepet '"plettfri vandel" betyr ikke at personen har gått fri for alt som har med straffbare handlinger å gjøre. En politiattest gir ikke tilstrekkelig med opplysninger slik det er i dag. For eksempel inneholder en barneomsorgsattest ikke informasjon om personen er dømt for kroppsskade mot et barn, med mindre den er betegnet som "grov". Med andre ord finnes det straffbare forhold som ikke står på politiattesten som kunne være interessant for oppdragsgiveren å kjenne til», heter det i bakgrunnen for forslaget.

PBL: Et supplement

PBL vil følge denne prosessen nøye og har håp om at den vil resultere i et regelverk som bedre ivaretar barns behov for trygghet selv om den noen ganger kan gå på bekostning av arbeidssøkeres personvern.

Samtidig mener PBL at en mer omfattende politiattest kan være et supplement, men aldri erstatte gode rutiner og oppfølging i barnehagene.

Lavere terskel for vold

Historisk har PBL stilt seg positiv til at arbeidsgivere skal kunne få kunnskap om flere straffbare forhold enn det som dagens politiattester inneholder. Da spørsmålet var oppe i 2013, skrev PBL blant annet følgende om personer som er dømt for det som etter den gamle straffeloven het legemsfornærmelse og legemsbeskadigelse (nå kroppsskade):

«Personer som har begått denne typen voldshandlinger, vil kunne ha lavere terskel for å bruke vold også overfor barn i situasjoner hvor personen blir presset/stresset. Dette gjelder spesielt i de situasjoner hvor nettopp den straffbare volden har vært utøvet mot barn. Press og stressituasjoner forekommer relativt ofte i en barnehagehverdag hvor de voksne skal ivareta ulike barn med ulike behov og utfordringer. Barnehageansatte må derfor kunne takle slike situasjoner og møte barna med omsorg og trygg og god grensesetting.»