Slik påvirker vedtatte lovendringer medlemsbarnehagene

Slik påvirker vedtatte lovendringer medlemsbarnehagene

Tre viktige lovendringer vil ha betydning for private barnehager fra 1. juli 2022 og 1. januar 2023. Mye er fortsatt uavklart fra myndighetenes side. Men allerede nå bør medlemsbarnehagene starte å gjøre de forberedelser som er nødvendig.

Publisert:

Stortinget gjorde i slutten av mai 2022 vedtak om flere endringer i barnehageloven.

De tre nye reguleringene som på kort sikt vil ha størst betydning for medlemsbarnehagene er:

 1. Forbud mot å ta opp lån annet sted enn i finansforetak. Dette trer i kraft 1.juli 2022.
 2. Krav om at alle private barnehager (med noen unntak) skal være organisert som et selvstendig rettssubjekt. Dette trer i kraft 1. januar 2023.
 3. Forbud mot å drive annen virksomhet enn barnehagedrift innenfor barnehagens rettssubjekt. Dette trer i kraft 1. januar 2023.

I det følgende vil PBL informere medlemsbarnehagene om hvordan vi tolker de nye reguleringene og om hvilke råd PBL kan gi medlemsbarnehagene på det nåværende tidspunkt.

Forbud mot lån utenom i bank

Fra 1. juli 2022 inntrer følgende lovendringer som omfatter alle som driver privat barnehage:

 • Forbud mot å ta opp lån i annet enn finansforetak (bank).

Følgende lån omfattes ikke av lovendringen:

 • Eksisterende lån etablert før 1.7.2022.
 • Kortsiktige lån med forfall innen ett år som tas opp i forbindelse med daglig drift.

Det er per i dag uavklart om ubetalte, påløpte renter som tillegges opprinnelig lånebeløp ved årets slutt vil bli vurdert som et nytt låneopptak.

Krav om selvstendig rettssubjekt

Fra 1. januar 2023 inntrer følgende lovendringer som for mange vil medføre et krav om omstrukturering av virksomheten:

 • Krav om at hver private barnehage skal være organisert som et selvstendig rettssubjekt.
 • Forbud mot å drive annen virksomhet enn barnehagedrift i samme rettssubjekt.

Unntak hvor omstrukturering ikke er nødvendig:

 • Barnehagevirksomheter som enten alene, sammen med nærstående eller selskap i samme konsern eier:

-  barnehager med færre enn 30 barn til sammen i alle barnehagene.
- familiebarnehager med til sammen færre enn ti barn.
- driver kun én åpen barnehage.

Hva er et selvstendig rettssubjekt?

Et selvstendig rettssubjekt kan f.eks. være et aksjeselskap, samvirkeforetak, stiftelse, lag/forening eller lignende. Et rettssubjekt har et eget organisasjonsnummer.

Driver man barnehager på ulike adresser, tildeles hver barnehage et virksomhetsnummer. Dette er ikke det samme som et organisasjonsnummer.

Kravet om selvstendig rettssubjekt innebærer at hver driftsenhet (barnehage) må drives gjennom et eget, selvstendig selskap eller foretak. At selskapet fra tidligere av er tildelt virksomhetsnummer (underenhetsnummer) for de enkelte barnehagene som driftes, er ikke tilstrekkelig.

Virksomhetsnummer er ikke et selvstendig rettssubjekt – det er det kun selskap som har organisasjonsnummer som er.

Viktige spørsmål

Dersom barnehagen som følge av lovendringen må omstrukturere virksomheten, er det flere viktige spørsmål som vil melde seg.

Hvordan en velger å dele opp virksomheten i flere selvstendige rettssubjekt, vil kunne avhenge av:

 • Bygg
  Eier virksomheten byggene selv, må man være oppmerksom på følgende:
  * Husbanklån: Det er ingen automatikk i overføring av lån til nytt organisasjonsnummer selv om bygg og drift flyttes over i egen enhet.
  * Festekontrakter: Barnehagen har i utgangspunktet rett til å overføre festekontrakt til et nytt rettssubjekt, med mindre annet er avtalt. Hva som er avtalt må sjekkes for hver enkelt barnehage.
  * Merverdiavgift: Så lenge bygget beholdes i momskompensasjonsberettiget virksomhet, vil man ha fradragsrett for inngående merverdiavgift.
  * Er bygget nyere enn 10 år, og/eller det har vært foretatt påkostninger på minst
  500 000 inklusive merverdiavgift, så kan det oppstå en plikt til å betale tilbake merverdiavgift som man tidligere fikk fradrag for dersom bygget ikke ligger sammen med godkjent barnehagedrift lenger. Dette for eksempel dersom bygget overføres til et rent eiendomsselskap.

 • Ansatte
  Har man frem til nå delt på ressurser mellom de ulike driftsenhetene, vil det kanskje ikke være mulig lenger dersom slik deling blir ansett å være utleie av personell. Det vil da komme inn under reglene om annen virksomhet som det nå blir forbud mot. Imidlertid er det uavklart hvordan barnehager eventuelt kan finne andre måter å drifte mest mulig rasjonelt på, uten å utfordre regelverket.

 • Annen virksomhet
  Driver selskapet andre tjenester som ikke har nær tilknytning til barnehagedrift, må dette overføres til en egen virksomhet som ikke hører inn under samme rettssubjekt som barnehagedriften. Nær tilknytning til barnehagedrift vil trolig omfatte blant annet:
  * Kurs som selges til andre barnehager
  * Utleie av barnehagen til foreldre/foresatte
  * Utleie av buss etc.
  Et forslag til forskrift som angir hvordan Kunnskapsdepartementet foreslår å avgrense hvilke virksomhet som kan og ikke kan drives innenfor barnehagens rettssubjekt, er nylig sendt ut på høring, med høringsfrist 30. september 2022.

Mange praktiske gjøremål

Barnehageeiere som skal dele inn eksisterende virksomheter i flere selvstendige rettssubjekt, kan ikke vente til høsten med å sette i gang med å forberede dette.

Det er en rekke praktiske gjøremål som vil ta tid å få på plass, for eksempel:

 • Få nye bankkontoer for de nye rettssubjektene etter at nytt organisasjonsnummer er på plass
 • Skrive nye avtaler med leverandører, for å unngå feilfaktureringer
 • Forsikringsavtaler
 • Pensjonsavtaler
 • IKT-rettigheter
 • Nye kontrakter mellom barnehage og foresatte
 • Sette opp konserninterne avtaler, for eksempel om kostnadsdeling viderefakturering og nærståendehandel
 • Overføre lån til nye rettssubjekter

 
Snakk med regnskapsfører og revisor – og PBL

Det er mange ulike instanser involvert i arbeidet med omstrukturering:

 • Kommuner
 • Husbank (for de med husbanklån)
 • Stiftelsestilsynet (for stiftelser og samvirkeforetak)
 • Brønnøysundregisteret
 • Skatteetaten
 • Bank
 • Regnskapsfører
 • Revisor

Uavhengig av hvilken omstrukturering barnehagen må foreta, anbefaler vi at daglig leder, eier og styrets leder snarest avtaler et møte med selskapets regnskapsfører og revisor for å avklare bistand i prosessen som er nødvendig for at barnehageeier innen fristen skal kunne ferdigstille omstruktureringen.

PBL vil i tillegg kunne bidra med rådgivning om en del av de problemstillingene barnehagene vil møte i løpet av den prosessen som de nå skal sette i gang.

Se også opptak av det digitale medlemsmøtet onsdag 29.06.2022, der direktør Espen Rokkan i PBLs arbeidsgiveravdeling og partner Kirsti Meidelsen i KPMG orienterte om sentrale problemstillinger knyttet til de nye reguleringene. (NB! Krever innlogging)

Se opptaket her!