Ny forskrift om helse og miljø i barnehager trer i kraft 1. juli

Ny forskrift om helse og miljø i barnehager trer i kraft 1. juli

En ny forskrift om helse og miljø, blant annet i barnehager, inneholder i stor grad oppdateringer og videreføring av dagens regelverk. Men forskriften inneholder også noen nye krav som PBLs medlemsbarnehager bør være oppmerksomme på.

Publisert:

1. juli trer Forskrift om helse og miljø i barnehager, skoler og skolefritidsordninger i kraft. Fra samme tidspunkt oppheves Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager, skoler m.v.

Den nye forskriften skal i hovedsak regulere det fysiske miljøet i barnehagene. Det psykososiale miljøet skal i hovedsak reguleres i barnehageloven.

Forskriften skal likevel fortsatt fange opp det helhetlige miljøet. Forskriftens krav vil derfor også måtte ses i lys av, og i tilknytning til, psykososiale forhold.

Oppdatering, videreføring og nye krav

– Den nye forskriften innebærer i stor grad en oppdatering og videreføring av dagens regelverk. Det er gjort regeltekniske justeringer og noen konkretiseringer. I tillegg blir det gitt noen nye krav, sier advokatfullmektig Line Charlott Hansen i PBL.

Av det som er nytt, er blant annet en tydeliggjøring av at spisetiden i barnehagen bør være på minimum 30 minutter, og et krav om at virksomheten skal ha en langsiktig og oppdatert vedlikeholdsplan.

Nytt i forskriften

Her er det som er nytt i forskriften, sammenlignet med det gamle regelverket:

  • § 9: Det er nytt at det har kommet tydelig krav til tilstrekkelig tid og ro til å spise: «Spisetiden bør være minimum på 30 minutter i barnehagen og minimum 20 minutter i skolen og skolefritidsordninger.»
  • § 16: Det er nytt at virksomheten skal ha en langsiktig vedlikeholdsplan: «Virksomheten skal ha en oppdatert og langsiktig vedlikeholdsplan som sikrer at virksomhetens lokaler og uteområder vedlikeholdes på en helsemessig tilfredsstillende måte.»
  • § 20: Her er en ny presisering av kommunens oppfølging av henvendelser: «Dersom barn, elever eller foreldre mener at forskriftens krav ikke oppfylles, skal de henvende seg til barnehagen eller skolen. Har ikke barnehagen eller skolen fulgt opp henvendelsen innen rimelig tid, kan eleven eller foreldrene henvende seg til kommunen som tilsynsmyndighet. Kommunen skal vurdere å følge opp forholdet ved tilsyn.[…]»
  • § 23: Overgangsbestemmelse: Virksomheter som skal være godkjent før oppstart etter bestemmelsene i § 15 og som ikke er godkjent etter tidligere forskrift 1. desember 1995 nr. 928 om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv., skal legge frem godkjenningssøknad for kommunen innen 1. januar 2024.

Veileder kommer

PBL oppfordrer alle medlemsbarnehager til å sette seg inn i hva den nye forskriften vil innebære for virksomheten.

– Det er varslet at myndighetene vil utarbeide en veileder til den nye forskriften. Men vi vet foreløpig ikke når den kommer, sier advokatfullmektig Line Charlott Hansen.