Klar dom i tingretten – PBL-barnehager kan ikke holdes utenfor søknadsordningen

– Dette er en prinsipiell, grundig og viktig dom som vil ha stor betydning for mange private barnehager dersom den blir stående, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL (til høyre). Advokat Lars-Martin Hoff Mikkelsen (til venstre) i PBL var prosessfullmektig for tre medlemsbarnehager i rettssaken.

Klar dom i tingretten – PBL-barnehager kan ikke holdes utenfor søknadsordningen

Det er i strid med barnehagelovens bestemmelser om økonomisk likeverdig behandling å holde barnehager i PBLs tariffområde utenfor søknadsordningen om dekning av pensjonskostnader. Det fastslår Oslo Tingrett i en dom etter at tre PBL-barnehager gikk til søksmål mot Staten ved Kunnskapsdepartementet.

Publisert:

I dommen heter det at «finansieringsforskriften kan supplere og utfylle loven, men ikke gjøre innskrenkninger i den retten som følger av en riktig tolkning av kravet til likebehandling.»

– Dette er en dom som på gå en god måte verner om likebehandlingsprinsippet og som slår fast at departementet og kommunene ikke kan lage en egen praksis som uthuler prinsippet om likeverdig behandling av private og kommunale barnehager. Måten regjeringen, Kunnskapsdepartementet og flertallet av kommunene har håndtert disse reglene på er rett og slett ikke i tråd med lovens bestemmelse om likebehandling, og det får de tydelig beskjed om i denne dommen, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Lavere tilskudd til pensjon

I uke 9 møtte barnehagene Espira Veldetun AS, Espira Solkroken AS og Prestebakke Naturbarnehage SA staten ved Kunnskapsdepartementet i Oslo Tingrett.

Saken handlet om hvorvidt barnehagene har krav på å få dekket kostnader til pensjon når disse overstiger pensjonspåslaget i driftstilskuddet.

Dette spørsmålet er blitt særlig aktuelt etter at Stortinget høsten 2021 vedtok å sette ned pensjonspåslaget til private barnehager fra 13 til 10 prosent av lønnsgrunnlaget i de kommunale barnehagene.

Frem til 2021 fikk om lag 90 prosent av barnehagene i PBLs tariffområde dekket sine reelle pensjonskostnader gjennom pensjonspåslaget i driftstilskuddet. I 2022 fikk bare halvparten det.

«Sikkerhetsventil» i forskrift

I forbindelse med kuttet i pensjonspåslaget, ble «sikkerhetsventilen», som skulle ivareta barnehagenes rett til å få dekket sine reelle pensjonskostnader, forsøkt styrket.

I Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager § 4 a heter det derfor:

 «Har den private ordinære barnehagen pensjonsavtale inngått før 1. januar 2019 og høyere pensjonsutgifter enn det som blir dekket gjennom pensjonspåslaget, har den private ordinære barnehagen etter søknad til kommunen krav på å få dekket sine pensjonsutgifter. (…) Kommunens plikt til å dekke barnehagens pensjonsutgifter er begrenset oppad til kommunens pensjonsutgift per heltidsstilling i egne tilsvarende barnehager.»

Fornyet avtalen etter skjæringspunktet

Både i kommunale barnehager og i PBLs tariffområde ble pensjonsordningene modernisert ved årsskiftet 2019/2020. Begge steder ble den gamle ytelsespensjonen erstattet av ordninger som er i tråd med arbeidslinjen og gir ansatte opptjening av pensjonsrettigheter hvert år de er i jobb.

For kommunale barnehager vil aldri retten til finansiering av pensjonskostnader være noe tema.

For private barnehager stiller det seg ikke slik. Ettersom justeringen i PBL-pensjonen ble avtalt etter skjæringspunktet i forskriften, har en rekke kommuner brukt tidspunktet for avtaleinngåelsen som begrunnelse for avslag på pensjonssøknader fra barnehager i PBLs tariffområde. Disse avslagene er senere stadfestet av flere statsforvaltere, som i sine begrunnelser lente seg til ordlyden i forskriften.

Retten: Forskriften kan ikke innskrenke likebehandling

Oslo Tingrett ser imidlertid annerledes på det og fastslår i dommen at ordlyden i forskriften må vike for intensjonen i loven:

«Retten har kommet til at barnehageloven § 19 annet skal forstås slik at den første setningen – at private barnehager skal behandles «likeverdig med kommunale barnehager» – har selvstendig betydning, ved at uttrykket må tolkes for seg, og uanfektet av reguleringen i finansieringsforskriften. Dette innebærer videre at den andre setningen – om at departementet kan bestemme «hva som er likeverdig behandling» – skal tolkes slik at finansieringsforskriften kan supplere og utfylle loven, men ikke gjøre innskrenkninger i den retten som følger av en riktig tolkning av kravet til likebehandling.»

Dom: Vedtak kjennes ugyldig

Dommen fra Oslo Tingrett er at tre vedtak fra Statsforvalteren i henholdsvis Rogaland, Vestland og Oslo og Viken kjennes ugyldige. Staten dømmes i tillegg til å betale nærmere 450.000 kroner i saksomkostninger til saksøkerne.

Dersom dommen blir stående, vil det kunne ha stor økonomisk betydning for barnehager over hele landet.

Tall fra PBL viser at medlemsbarnehagene i 2022 og 2023 fikk henholdsvis 122 og 90 millioner kroner for lite gjennom driftstilskuddet til å dekke sine reelle pensjonskostnader.

Noe av dette er dekket inn gjennom søknader. Men mange steder er søknadene blitt avslått.

Prinsipiell, grundig og god dom

Jørn-Tommy Schjelderup i PBL er veldig godt fornøyd med at barnehagene og PBL ble hørt i tingretten. Han peker på likebehandling som en forutsetning for at private barnehager også i fremtiden kan oppfylle regjeringens ambisjoner i Hurdalsplattformen om likeverdige lønns- og pensjonsvilkår i private og kommunale barnehager.

– Dette er en prinsipiell, grundig og viktig dom som vil ha stor betydning for mange private barnehager dersom den blir stående. Vi er nå et viktig skritt videre i arbeidet med å sikre at alle private barnehager fortsatt skal kunne tilby sine ansatte betingelser som er likeverdige med det som gjelder for ansatte i kommunale barnehager. Dette er et arbeid PBL vil følge opp videre. Og vi kommer ikke til å gi oss før vi er helt i mål og alle våre medlemsbarnehager har fått de tilskuddene som de etter regelverket har krav på og som er helt rimelige, sier Jørn-Tommy Schjelderup.