Staten anker dom om dekning av pensjonskostnader – PBL kritisk til regjeringen

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL mener at Kunnskapsdepartementet legger opp til et a- og et b-lag i barnehagesektoren, der kommunene systematisk kan utkonkurrere private barnehager på tariff og betingelser for de ansatte.

Staten anker dom om dekning av pensjonskostnader – PBL kritisk til regjeringen

Oslo Tingrett slo før påske fast at barnehager i PBLs tariffområde ikke kan holdes utenfor søknadsordningen for dekning av pensjonskostnader. Kunnskapsdepartementet er uenig og anker dommen. – Oppsiktsvekkende, og klart i strid med målsettingene i Hurdalsplattformen, sier adm.dir. Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

Publisert:

14. mars avsa Oslo Tingrett en dom som handlet om kommunenes plikter overfor private barnehager som har høyere pensjonskostnader enn det de får dekket gjennom pensjonspåslaget i driftstilskuddet.

Etter loven har private barnehager rettskrav på økonomisk likeverdig behandling med kommunale barnehager.

Men mens kommunale barnehager alltid vil få sine pensjonskostnader dekket, er det flere hundre barnehager i PBLs tariffområde som ikke får det.

Underfinansieringen av pensjonskostnader for disse barnehager har vært på totalt 200 millioner kroner de siste to årene.

Tingretten mener denne forskjellsbehandlingen er ulovlig og konkluderer med at begrepet likeverdig «ikke kan forstås på annen måte enn at private barnehager har rettskrav på tilskudd som skal sikre at de ikke blir dårligere økonomisk stilt enn kommunale barnehager i tilsvarende situasjon».

I strid med Hurdalsplattformen

Nå har Kunnskapsdepartementet bestemt seg for å anke dommen. Det ble bekjentgjort i en ankeerklæring til Borgarting lagmannsrett som er datert 23. april.

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup mener dette vitner om full forvirring i departementet om hva man vil med de private barnehagene.

– På den ene siden har regjeringen i Hurdalsplattformen gitt uttrykk for at den vil stille krav om at alle private barnehager skal tilby like gode lønns- og arbeidsvilkår som kommunale barnehager. På den annen side går departementet rettens vei for å stoppe private barnehager fra å kunne innfri kravet. Det er egentlig ganske uforståelig og også svært skuffende, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Skaper et a- og et b-lag

Han påpeker at anken utfordrer arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, som har et felles mål om å opprettholde de gode ordningene som kjennetegner barnehagesektoren.

– Den forrige nestlederen i Utdanningsforbundet sa det klokt, da han i en høring på Stortinget minnet staten om at den er den tredje parten i det vellykkede trepartssamarbeidet. Dette synes ikke Kunnskapsdepartementet å ha tatt inn over seg, sier Schjelderup.

Han minner i tillegg om at 45 prosent av alle ordinære private barnehager gikk med underskudd i 2022 og legger til:

– Det er vanskelig å tro på regjeringen når den hevder at den ønsker å legge til rette for sunn og god drift av private barnehager. Kunnskapsdepartementet synes villig til å gjøre hva som helst for å hindre private barnehager i å opprettholde god pensjon for sine ansatte. Dermed legges det opp til at vi skal få a- og et b-lag der ute, der kommunene systematisk kan utkonkurrere private barnehager på tariff og betingelser for de ansatte.

I strid med likebehandlingsprinsippet

Saken i Oslo Tingrett handlet om den enkelte barnehages rett til å få dekket pensjonskostnader dersom de overstiger det som barnehagen får gjennom den såkalte pensjonssjablongen på ti prosent av lønnsgrunnlaget i kommunale barnehager i hjemkommunen.

For å sikre at reelle pensjonskostnader blir dekket, er det i forskrift opprettet en søknadsordning for dette, men bare for barnehager med pensjonsavtale inngått før 2019.

PBL reforhandlet sin pensjonsavtale med fagforeningene nettopp i 2019, fra ytelsespensjon til hybrid.

Oslo Tingrett fastslår at bruken av en skjæringsdato i forskriften er i strid med det lovfestede prinsippet om at barnehager har krav på økonomisk likeverdig behandling.

Retten er tydelig på at «finansieringsforskriften kan supplere og utfylle loven, men ikke gjøre innskrenkninger i den retten som følger av en riktig tolkning av kravet til likebehandling.»