Kritisk til fordeling av øremerkede midler til bemanning

Forventer en god plan. Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, er kritisk til hvordan regjeringen har fordelt de øremerkede midlene til bemanning og forventer at det ved fremleggelse av statsbudsjettet presenteres en god plan for innføring av ny bemanningsnorm.

Forventer en god plan. Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, er kritisk til hvordan regjeringen har fordelt de øremerkede midlene til bemanning og forventer at det ved fremleggelse av statsbudsjettet presenterer en god plan for innføring av ny bemanningsnorm.

Kritisk til fordeling av øremerkede midler til bemanning

PBL forventer at regjeringen, i forbindelse med fremleggelsen av forslaget til statsbudsjett for 2019, presenterer en god plan for innføring av ny bemanningsnorm, inkludert finansiering av merkostnadene i alle barnehager.

Publisert:

Regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019 mandag 8. oktober.

«Som sikrer at normen oppfylles i alle barnehager»

Regjeringen må da følge opp Stortingets vedtak fra 31. mai i år, om sikring av at alle barnehager er i stand til å innføre ny bemanningsnorm innen fristen 1. august 2019.

Etter forslag fra Kristelig Folkeparti, vedtok Stortinget (votering 6):

Stortinget ber regjeringen komme tilbake i statsbudsjettet for 2019 med en plan for gjennomføring av bemanningsnormen som inneholder dekning av merkostnader for både offentlige og private barnehageeiere, og som sikrer at normen oppfylles i alle barnehager i løpet av overgangsordningen med varighet fram til 1. august 2019. Planen skal innrettes med sikte på en rettferdig fordeling mellom kommunene og bærekraftig økonomi i de små private barnehagene ved innføring av normen.

– Alle barn i alle barnehager må få muligheten til å gå i en barnehage med god bemanning, i tråd med det nye nasjonale kravet. En forutsetning for dette er at alle barnehager settes i stand til å kunne ha en bemanning i tråd med det nye nasjonale kravet, senest fra 1. august 2019. Derfor forventer vi at regjeringen følger opp Stortingets vedtak på en god måte, sier administrerende direktør Anne Lindboe i PBL – og legger til:

– Bemanningsnormen er vedtatt fordi man anerkjenner at voksentetthet er viktig for kvaliteten på tilbudet til barna, sammen med mange andre forhold. Det vil være urimelig og usaklig forskjellsbehandling av barn, dersom mange barn i realiteten må vente i flere år før deres barnehage er i stand til å ha en bemanning i tråd med det nye kravet.

Øremerkede midler til små barnehager

Den siste uken har regjeringens oppfølging av et annet vedtak på Stortinget fått mye oppmerksomhet.

18. september publiserte Kunnskapsdepartementet opplegget for fordeling av de øremerkede midlene til innføring av bemanningsnorm som ble bevilget i revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Stortinget vedtok i forbindelse med behandlingen av revidert nasjonalbudsjett i mai å bevilge 100 millioner kroner til styrket bemanning høsten 2018. Ordningen skal videreføres i 2019 og 2020, og det er antydet at det totalt vil bli brukt mellom 600 og 700 millioner kroner til overgangsordningen.

Av Stortingets vedtak følger at 60 millioner vil gå til å styrke bemanningen i private barnehager og at det særlig skal tas «hensyn til å bidra til bærekraftig økonomi i små private barnehager».

– Blir straffet for å ha strukket seg langt

– PBL har fått veldig mange henvendelser fra medlemsbarnehager om fordelingen av de 100 millionene. Spesielt har vi fått mange tilbakemeldinger fra barnehager som har prioritert å få på plass en bemanning i tråd med det nye kravet, og som derfor ikke er omfattet av ordningen med øremerkede midler, sier Anne Lindboe.

225 små barnehager er omfattet av ordningen med øremerkede midler høsten 2018, 139 av disse barnehagene er private. De barnehagene som nå er omfattet av regjeringens overgangsordning vil ifølge departementet få midler også i 2019 og 2020.

– PBL mener det er mange uheldig utslag av departementets opplegg, og er spesielt kritisk til at barnehager som har gjort jobben, og påtatt seg til dels store kostnader for å få på plass en bemanning i tråd med det nye kravet, i realiteten blir straffet for å ha strukket seg langt for å etterleve de nye kravene fra Stortinget. Det er urettferdig, legger hun til.

Krevende for alle typer barnehager

PBL-lederen minner om at det på langt nær bare er små barnehager som vil ha utfordringer med å få på plass en bemanning i tråd med det nye nasjonale kravet, selv om en medlemsundersøkelse som PBL gjennomførte i vinter dokumenterte at det var en noe høyere andel av de minste barnehagene som rapporterte om problemer. 

– Innenfor alle typer barnehager, er det barnehager som nå har store utfordringer med å få på plass ny bemanningsnorm. Dagens system for finansiering av barnehager gir store forskjeller i tilskudd, noe som forsterker dette og som i realiteten gjør det umulig å innføre kostbare nasjonale kvalitetskrav, som en ny bemanningsnorm.

– Derfor trenger vi et nytt system for finansiering som premierer kvalitet og som bidrar til høy og jevn kvalitet i alle barnehager, sier Lindboe.

PBL ikke involvert i arbeidet med kriteriene

PBL forventet at Kunnskapsdepartementet ville involvere PBL og kommunenes organisasjon KS i arbeidet med å utarbeide disse kriterierier for tildeling av de øremerkede midlene til små barnehager. Men PBL har ikke på noen måte vært involvert i dette arbeidet. 

I forbindelse med vedtaket om ekstra tilskudd til innføring av bemanningsnorm på Stortinget i slutten av mai, uttalte Kristelig Folkepartis Hans Fredrik Grøvan at departementet måtte «se på detaljene i samråd med KS og PBL». Slik ble det altså ikke.

Etter ikke å ha blitt involvert i dette arbeidet i løpet av sommeren, sendte PBL sammen med KS en felles henvendelse til departementet den 29. august. I dette brevet ber PBL og KS om møte med kunnskapsminister Jan Tore Sanner for å diskutere både fordelingen av de øremerkede midlene høsten 2018 og oppfølgingen av Stortingets vedtak om dekning av merkostnader for alle barnehager i statsbudsjettet for 2019. 

PBL fikk først svar på denne henvendelsen etter at informasjon om fordelingen av midlene ble publisert 18. september.