Konstruktivt møte med direktoratet

Konstruktivt møte med direktoratet

– Vi fikk lagt frem våre erfaringer og synspunkter og vi håper Utdanningsdirektoratet tar våre innspill med i arbeidet med oppdatering av eksisterende veileder.

Publisert:

Slik oppsummerer advokatene Cathrine Berntsen og Tor Eitran møtet med Utdanningsdirektoratet torsdag denne uken, hvor arbeidet med å sikre barn med funksjonsnedsettelser et tilrettelagt tilbud sto på agendaen.

Bakgrunn for møtet er at Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å se på dagens veileder om spesialpedagogisk hjelp og sørge for nødvendige avklaringer når det gjelder rett til tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med funksjonsnedsettelser. Direktoratet er så vidt kommet i gang med dette arbeidet og i den forbindelse har PBL bedt om et møte for å gi innspill til saken.

– Vi opplever at vi ble hørt og at direktoratet var interessert i å høre våre erfaringer basert på at PBL er i nærkontakt med medlemsbarnehagene og har bistått barnehagene og foreldrene i mange saker, oppsummerer advokatene Cathrine Berntsen og Tor Eitran.

Egen veileder

I møtet var de to PBL-advokatene veldig tydelige på at det er et stort behov for en egen veileder som omhandler barn med nedsatt funksjonsevne. Cathrine Berntsen viste blant annet til flere eksempler fra ulike deler av landet som kan tyde på manglende kunnskap om regelverket, og variabel saksbehandling i kommunene.

– Vi ser dessverre altfor mange eksempler på at barn som vi mener har krav på tilrettelegging, ikke får det fordi kommunen ikke kan regelverket godt nok eller bevisst tar økonomiske hensyn. Det er behov for en samlet og lettfattelig fremstilling av regelverket som kan tjene som et praktisk og godt verktøy for barnehager, kommuner og ikke minst foreldre som i dag nær sagt har en umulig oppgave når det kommer til å vurdere og ivareta sitt barns rettigheter, sier hun.   

– Rettsikkerheten for denne gruppen er svak og direktoratet har nå en mulighet til å styrke disse barnas rettssikkerhet betraktelig med å utarbeide en grundig veileder – gjerne skodd over samme lest som veilederen til barn med rett til spesialpedagogisk hjelp. Vi mener den fungerer som et godt verktøy, tilføyer Tor Eitran.

Viktig sak for PBL

PBL har nedfelt i strategiplanen at organisasjonen skal jobbe for et godt barnehagetilbud for alle barn – og da spesielt de mest sårbare barna. Arbeidet med å sikre hjelp til barn med nedsatt funksjonsevne er derfor høyt prioritert.

Berntsen og Eitran mener omfanget av behovet for hjelp i disse sakene vitner om at regelverket ikke er tydelig nok. 

– Svikten i behandlingen er gjengs over hele landet og vi har henvendelser fra kommuner i alle landets 19 fylker. Sakene er fordelt på både små og store kommuner. Mesteparten av sakene omhandler kommuner som vi mener bryter loven ved at det legges en uriktig lovforståelse til grunn. Det igjen medfører at de svakeste barna ikke får den hjelpen de har krav på, og det skal vi følge opp så godt vi kan, lover de to.

Tidlig innsats

Forskning viser at tidlig innsats er samfunnsøkonomisk gunstig.

– Skal vi lykkes med tidlig innsats er vi avhengig av et kvalitativt godt allmennpedagogisk barnehagetilbud. Men vi er også avhengig av at kommunen etterlever regelverket og tilfører de ekstra ressursene som er påkrevd for å opprettholde et godt kvalitativt tilbud og sikre at barnehagen har reelle forutsetninger for å gi et likeverdig barnehagetilbud, avslutter Berntsen og Eitran.