Vil ha dine innspill til ny veileder

Vil ha dine innspill til ny veileder

Utdanningsdirektoratet skal oppdatere veilederen om spesialpedagogisk hjelp. PBL skal gi innspill til dette arbeidet og vil gjerne ha dine erfaringer med i vurderingen.

Publisert:

Kunnskapsdepartementet har gitt Utdanningsdirektoratet i oppdrag å se på dagens veileder om spesialpedagogisk hjelp og sørge for nødvendige avklaringer når det gjelder rett til tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med funksjonsnedsettelser.

PBL har i mange år jobbet for å bedre rettighetene til barn med behov for spesiell tilrettelegging. Etter at nytt regelverk trådte i kraft høsten 2016, er PBLs erfaring at mange barns rettigheter ikke ivaretas på en god nok måte.

Advokat Cathrine Berntsen jobber daglig med å bistå barnehager som kjemper for å få hjelp til barn som enten trenger spesialpedagogisk hjelp eller har nedsatt funksjonsevne.

– Spesielt når det gjelder barn med funksjonsnedsettelser, og som kan ha rett til tilrettelegging av barnehagetilbudet, opplever vi manglende kunnskap om regelverk og variabel saksbehandling. Vi erfarer at mange barn dermed ikke mottar den tilretteleggingen som de har krav på. Det er et stort problem at det ikke finnes en egen veileder om regelverket, sier Cathrine Berntsen.

Ba om møte med direktoratet 

I et brev til PBL bekrefter Kunnskapsdepartementet at våre innspill rundt regelverket viser at det fortsatt er uklarheter knyttet til forståelsen av reglene om spesialpedagogisk hjelp, og da særlig skillet opp mot kommunens plikt til å tilrettelegge tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.

Videre skriver departementet at de på bakgrunn av dette vil be direktoratet om å oppdatere veilederen.

PBL har derfor avtalt et møte med Utdanningsdirektoratet i forkant av arbeidet med å oppdatere veilederen med advokatene Cathrine Berntsen og Tor Eitran (bildet) og administerende direktør Arild M. Olsen. Møtet finner sted allerede torsdag 11. januar.

– Jeg mener i utgangspunktet at det er behov for en egen veileder til barnehageloven § 19 g), om rett til tilrettelegging av barnehagetilbudet for barn med funksjonsnedsettelser. Men gjerne bygd opp på samme måte som veilederen om spesialpedagogisk hjelp. Den er informativ, konkret og fungerer etter min mening som et godt hjelpemiddel for både foreldre, barnehager og kommuner.

Send inn dine positive og negative erfaringer

Hovedproblemet er praktiseringen av det nye regelverket. Berntsen har sett gjentatte eksempler på at kommunene ikke tar sitt ansvar når det gjelder barn med nedsatt funksjonsevne som har krav på tilrettelegging.

– Vi ser dessverre altfor mange eksempler på at barn som vi mener har krav på tilrettelegging, ikke får det fordi kommunen ikke kan regelverket godt nok eller bevisst tar økonomiske hensyn.

PBL har gjennom årene fått mange viktige tilbakemeldinger fra medlemmene på dette feltet. Nå ber PBL om innspill fra barnehager som vi ikke allerede har hørt fra, og som kan ha erfaringer de ønsker å dele knyttet til barn med behov for spesiell tilrettelegging.

– Vi ønsker våre medlemmers syn på behovet for egen veileder og all kunnskap vi kan få både om positive og negative erfaringer når det gjelder barn med behov for spesiell tilrettelegging.  For denne gruppen barn er det særdeles viktig å synliggjøre i sin fulle bredde hvilke avklaringer direktoratet bør sørge for. Ikke minst er det viktig å fremheve gode praksistilfeller med hensyn til hvordan barnehagene og kommunene bør organisere dette viktige arbeidet, sier Cathrine Berntsen.

Send gjerne dine innspill på e-post til eller og helst så snart som mulig.