Nye lokale tall: Slik kan kutt i pensjonstilskudd ramme din barnehage

Nye lokale tall: Slik kan kutt i pensjonstilskudd ramme din barnehage

Dersom pensjonstilskuddet reduseres fra 13 til 9 prosent vil private barnehager få 726 millioner kroner mindre i tilskudd. 4 av 10 PBL-barnehager vil ikke få dekket sine pensjonskostnader. Sjekk konsekvensene i din kommune.

Publisert:

Se hva tilskuddssatsen vil bli i din kommune dersom pensjonssjablongen justeres fra 13 til 9 prosent (oversikt under artikkelen).

I forslag til endringer i barnehageloven er regjeringen tydelig på at de ønsker å nedjustere tilskuddet til pensjoner i private barnehager. Regjeringen har ikke tatt stilling til hvilket nivå pensjonspåslaget bør ligge på.

Kutter tilskuddene med 726 mill. kroner

Kommunenes pensjonskostnader er ikke med i grunnlaget for beregning av tilskudd til private barnehager. I stedet finansieres private barnehager med et prosentpåslag på 13 prosent av brutto lønnsutgifter i kommunens egne ordinære barnehager.

Regjeringen har foreslått kutt i pensjonstilskuddet og skisserer mulig reduksjon i pensjonssjablongen fra dagens 13 prosent til 9 prosent. En slik reduksjon vil få svært store konsekvenser for tilskuddene til private barnehager i alle kommuner. Tallene er basert på tilskuddssatser 2019, og kommunenes faktiske kostnader knyttet til pensjonstilskudd til private barnehager. 

Dette viser PBLs beregninger:

  • Den totale reduksjonen i tilskudd til private barnehager er 726 millioner kroner.
  • I gjennomsnitt vil reduksjon i tilskuddet til en privat barnehage være på 303.813 kroner.
  • Hele 41 prosent av PBLs medlemsbarnehager vil ikke få dekket sine pensjonskostnader av pensjonstilskuddet dersom regjeringen går for en pensjonssjablong på 9 prosent.

PBL: – Mange vil ikke ha livets rett

– En reduksjon av pensjonssjablongen fra 13 til for eksempel 9 prosent vil ramme våre medlemmer hardt. For mange barnehager vil en slik endring spise opp hele overskuddet og begrense mulighetene for å utvikle kvaliteten i barnehagen. Mange barnehager vil ikke ha livets rett med slike omfattende kutt, sier Anne Lindboe, administrerende direktør i PBL.

Ifølge PBLs faktanettsted barnehagemonitor.no, viser tall fra Utdanningsdirektoratet at gjennomsnittlig årsresultat i ordinære private barnehager i 2017 var 312.288 kroner.

Tilskuddene til private barnehager består av driftstilskudd, pensjonstilskudd og kapitaltilskudd. Da ordningen ble innført var regjeringen tydelig på at disse måtte sees i sammenheng med hverandre. 

Endringer krever helhetlig vurdering

PBL mener pensjonstilskuddet ikke kan reduseres før det er gjort en helhetlig utredning om finansieringssystemet og beregning av tilskudd til private barnehager. PBL jobber også aktivt for å dokumentere at departementets tallgrunnlag om private barnehagers pensjonskostnader er misvisende.

– Store forskjeller i tilskudd fra kommune til kommune og manglende finansiering av den nylig innførte bemanningsnormen setter allerede mange private barnehager under press. En reduksjon i pensjonstilskuddet vil gjøre driften enda mer krevende for mange av våre medlemmer. PBL advarer sterkt mot å gjøre et slikt vedtak før en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet for private barnehager er på plass, sier administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Regjeringens forslag om å redusere pensjonstilskuddet begrunnes med at private barnehager i dag får et høyere pensjonstilskudd enn pensjonskostnadene faktisk utgjør.

Nye tall fra Lillevold & Partners

– Det er skapt et feilaktig og urimelig inntrykk av at barnehagesektoren overfinansieres med 1 milliard kroner per år gjennom et for høyt pensjonstilskudd. PBL har gjentatte ganger påpekt at tallgrunnlaget regjeringen baserer seg på er feil, sier Lindboe.

En fersk rapport fra Lillevold & Partners som legger til grunn faktiske kostnader til pensjoner i private barnehager, viser et helt annet kostnadsnivå enn det regjeringen legger til grunn.

Pensjonskostnadene i private barnehager, inkludert kostnader til AFP, er på 11,5 prosent av lønnskostnadene i private barnehager, ikke på 7,7 prosent som regjeringen legger til grunn i høringen.

Departementet: Må sees i sammenheng

PBL har også vist til at kommunenes interesseorganisasjon KS i det et konsultasjonsmøte med regjeringen 22. april 2014 utfordret Kunnskapsdepartementet på «overkompensasjon på pensjonsutgifter til private barnehager». I svaret fra Kunnskapsdepartementet heter det:

«Det er videre grunn til å påpeke at rapporten viser en underkompensasjon når det gjelder kapitalkostnader. Det er derfor viktig at graden av overkompensasjon knyttet til pensjonsutgiftene sees i sammenheng med underkompensasjonen knyttet til kapitaltilskuddet.»

PBL mener det er svært beklagelig at Kunnskapsdepartementet i høringsnotatet ikke vurderer helheten i finansieringen av private barnehager. 

Konkurransedyktige pensjonsordninger

Tilskuddet til pensjoner skal sikre PBLs medlemmer og andre private barnehager mulighet til å tilby konkurransedyktige pensjonsordninger til sine ansatte. Den muligheten svekkes om pensjonssjablongen justeres ned.

– PBL ønsker blant annet reguleringer der barnehagene kan få trekk i tilskuddet dersom de ikke kan dokumentere ordnede lønns- og pensjonsvilkår, og vi har bedt regjeringen utrede et system for dette. Systemet PBL ønsker, gir barnehagene insentiv til blant annet ryddige lønns- og arbeidsvilkår. Kutt i pensjonssjablongen gir insentiv til det motsatte, sier PBL-direktøren.

PBL har gjort beregninger som viser hvor mye tilskuddene til private barnehager vil reduseres dersom pensjonssjablongen settes til 9 prosent.

Her kan du sjekke hva dette vil utgjøre for barnehagene i din kommune.