Statsråden gjør retrett om rettssubjekt-krav for kirkeeide barnehager

I spørretimen på Stortinget onsdag ga kunnskapsministeren klare signaler om at det lovfestede kravet om at hver private barnehage skal være et rettssubjekt, som trådte i kraft ved nyttår, vil få noen nye unntak.

Statsråden gjør retrett om rettssubjekt-krav for kirkeeide barnehager

Kunnskapsminister Tonje Brenna vil gi barnehager eid av sogn i Den norske kirke unntak fra kravet om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt. – Dette er bra og viktig for barnehagene det gjelder. Men det løser ikke de store problemene regjeringen og Stortinget har skapt for resten av sektoren, sier Jørn-Tommy Schjelderup i PBL. 

Publisert:

I Stortingets spørretime onsdag utfordret Kjell Ingolf Ropstad (KrF) statsråden på konsekvensene kravet om selvstendige rettssubjekt får for barnehager eid av sogn i Den norske kirke. 

Ved etablering av et selvstendig rettssubjekt, risikerer de ansatte i disse barnehagene å bli kastet ut av den offentlige tjenestepensjonen som de har så lenge de er ansatt i kirkesognet. Dette fordi et kirkesogn ikke har lov til å garantere for økonomiske forpliktelser til andre enn seg selv. 

Og ved en eventuell etablering av ny tjenestepensjon utenfor sognet, risikerer barnehagene å bli holdt utenfor søknadsordningen for barnehager med pensjonskostnader på mer enn 10 prosent. 

Det kan tvinge frem dårligere pensjonsavtaler for ansatte i disse barnehagene enn i sektoren for øvrig. 

Vil gi unntak 

I sitt svar ga kunnskapsministeren klare signaler om at loven vil bli endret slik at barnehager eid av sogn i Den norske kirke får unntak fra kravet om selvstendige rettssubjekt.  

Hun lovte å raskt komme tilbake til Stortinget med et lovforslag om dette. 

Samtidig var hun tydelig på at dette unntaket bare vil gjelde de omtalte kirkesogn-eide barnehagene. 

Hadde ikke kontroll på konsekvensene 

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL mener saken viser hvor feil det har vært å innføre nye reguleringer stykkevis og delt uten å gjøre en grundig og helhetlig analyse av konsekvensene for sektoren.   

– Det er positivt at statsråden endelig innser at hun har innført et regelverk uten å ha kontroll på konsekvensene. Denne retretten hadde Brenna ikke trengt å gjøre dersom hun hadde lyttet til advarslene fra PBL og resten av sektoren, og også til Kunnskapsdepartementets klare anbefaling fra 2021 – om at regnskapsmessig skille er å foretrekke fremfor krav om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, sier Schjelderup. 

Kvalitet og mangfold forringes 

Han sier at PBL er enig i at regelverket knyttet til kirkesognenes anledning til å garantere for andres økonomiske forpliktelser, gjør det håpløst å stille krav om at disse barnehagene skal være selvstendige rettssubjekter. Derfor er signalene fra statsråden viktige for dem det gjelder.  

– Samtidig er det viktig å påpeke at kravet om selvstendige rettssubjekt har alvorlige konsekvenser også for mange andre barnehager og barnehageeiere. Allerede ser vi eksempler på at kvaliteten og mangfoldet i sektoren forringes, som en følge av dette unødvendige og ikke-finansierte kravet til private barnehager. Det er alvorlig og kunne vært unngått, sier Jørn-Tommy Schjelderup og legger til: 

– Det er dessverre flere eksempler på at regjeringens iver etter å stramme til for private barnehager, får følger som ikke kan ha vært tilsiktet. Det gjelder også kuttet i pensjonstilskudd som medførte at mer enn halvparten av PBLs medlemsbarnehager i 2022 ikke fikk dekket sine pensjonsutgifter gjennom driftstilskuddet, og heller ikke får noen avklaring fra departementet på om de er i posisjon til å søke om å få dette dekket etterskuddsvis.

Kaos rundt pensjonskostnader

Schjelderup er svært skuffet over kunnskapsministerens håndtering av kuttene i pensjonstilskudd for alle barnehager, samt problemene med søknadsordningen som var ment å bidra til at barnehager med høye kostander skulle få disse dekket.  

– Det er helt uholdbart at statsråden ikke samtidig benyttet anledningen til å rydde opp i det kaoset hun selv har skapt rundt ordningen som skal sikre at private barnehager fortsatt har økonomi til å tilby ansatte gode pensjonsavtaler. Regjeringen har ført den private delen av barnehagesektoren bak lyset ved å skape usikkerhet om hvorvidt eksisterende pensjonsordninger er søknadsberettiget eller ikke. Det er en situasjon vi ikke kan leve med og som vi vil følge opp videre, sier PBL-direktøren.

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL.

Nye krav må ikke virke mot sin hensikt 

PBL forventer at statsråden nå vil lytte mer, åpne opp og invitere dem som kjenner sektoren best inn i prosessen som pågår knyttet til regulering og finansiering av private barnehager.  

– Endringene som skal på plass må stimulere til høyere kvalitet og mer mangfold, og ikke virke mot sin hensikt og sette enda flere barnehageplasser i fare, sier Jørn-Tommy Schjelderup.