PBL gleder seg over politisk vilje til enighet om finansiering og regulering av private barnehager

Politikere fra samtlige partier på Stortinget møtte pressen fredag for å fortelle om samtalene frem mot et mulig nytt barnehageforlik.

PBL gleder seg over politisk vilje til enighet om finansiering og regulering av private barnehager

Partiene på Stortinget er blitt enige om å jobbe frem mot et mulig nytt barnehageforlik. – Selv om vi på langt nær er i mål, er det gledelig at politikerne nå viser sterk vilje til å komme til enighet på vesentlige punkter, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

Publisert:

De siste ukene har det vært betydelig møtevirksomhet på Stortinget om mulighetene for et nytt barnehageforlik.

Fredag bekreftet partiene på Stortinget at arbeidet vil starte opp igjen i slutten av august og pågå ut over høsten.

– Dette er gledelig, og det viser at partiene har tatt på alvor den tydelige tilbakemeldingen fra sektoren og kommunene i høringen i vinter, sier Jørn-Tommy Schjelderup.

Jørn-Tommy Schjelderup er administrerende direktør i PBL.

Bestiller vurderinger fra departementet

I forbindelse med arbeidet har det fredag gått et brev fra samtlige partier på Stortinget til Kunnskapsdepartementet. Der ber partiene om departementets vurderinger på flere områder innenfor finansiering og regulering av private barnehager. Blant dem:

 • Nasjonal regulering av driftstilskudd som ivaretar økonomisk likeverdig behandling, samtidig finansiering og gir insentiver for lokale satsinger.
 • Trygghet og forutsigbarhet for finansiering av ideelle og enkeltstående barnehager.
 • Styrke rekrutteringen og redusere sykefraværet.
 • Finansiering av pensjonskostnader og eiendomskostnader i private barnehager.
 • Regler for opptak i private og kommunale barnehager.
 • Ulike modeller for dimensjonering av kapasiteten i barnehagetilbudet.
 • Definisjon av ideelle barnehager.
 • Presisering av krav til bruk av tilskudd og foreldrebetaling.
 • Godkjenning av nye barnehager.

Langt frem, men roser initiativet

Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup sier det er langt frem fra et brev som dette og til enighet om et barnehageforlik. Men han roser politikerne for initiativet til å ville gi barnehagesektoren mer forutsigbare rammevilkår og reguleringer som står seg over tid.

–  PBL har over flere år jobbet målrettet for å få på plass et nytt regelverk som sikrer alle typer private barnehager bærekraftig finansiering til å utvikle kvalitet og mangfold, samt ivareta konkurransedyktige ordninger for de ansatte. Hvis denne prosessen gir barnehagene det de trenger, kan jeg garantere at de kommer til å levere tilbake, til beste for barn, familier, ansatte og samfunnet som helhet, sier Schjelderup.

Fra polarisering til samarbeid

Han mener den polariseringen som de senere år har preget debatten om private barnehager, har skadet mer enn det har gagnet sektoren.

–  Selv om vi på langt nær er i mål, er det derfor gledelig at politikerne nå viser sterk vilje til å komme til enighet på vesentlige punkter, sier PBL-direktøren.

Brevet som partiene på Stortinget har sendt til Kunnskapsdepartementet, inneholder blant annet et tydelig ønske om fortsatt å finansiere private barnehager etter nasjonale regler. Dette var noe både private barnehager og kommunene var tydelige på at de ønsket da spørsmålet i vinter var på høring.

Viktig notat fra PBL og KS

I høringen i vinter foreslo regjeringen å avvikle de nasjonale reglene for finansiering av private barnehager og i stedet la det være opp til hver enkelt kommune hvordan dette skulle skje.

Både private barnehager og kommunene var i høringen tydelige på at nasjonale regler må bestå.

På bakgrunn av denne tilbakemeldingen har PBL og KS utarbeidet et notat om hvordan nasjonale regler for finansiering kan videreføres, samtidig som kommunene får bedre verktøy til å utforme viktige områder innenfor barnehagepolitikken lokalt.

Notatet er blitt et viktig dokument i stortingspolitikernes arbeid.

«Balanserer rammebetingelser og lokaldemokrati»

I en felles uttalelse fra KS og PBL heter det blant annet:

Vi er glade for at flere av elementene i vårt felles forslag er reflektert i de prinsippene som et samlet storting legger til grunn for det videre arbeidet, herunder:

 • Fortsatt likebehandling av private og kommunale barnehager
 • En forutsigbar modell for grunnfinansiering av private barnehager, og en mulighet for ekstratilskudd som også er koplet til krav om satsinger, for eksempel på økt bemanning
 • Samtidig finansiering av private og kommunale barnehager, for å unngå dagens etterslep i finansieringen.

KS og PBL kommenterer dette i fellesskap slik:

«I lys av ønsket om et bredt politisk forlik om regulering av private barnehager, har PBL og KS – til tross for ulike utgangspunkt – samarbeidet om et felles innspill til det videre arbeidet med saken. Vi har en felles interesse av å utarbeide en regulering som balanserer hensynet til lokaldemokratisk styring av barnehagetilbudet og gode rammebetingelser for private barnehager. Det er også viktig for alle parter å skape rammebetingelser som er forutsigbare og ligger fast over tid. Innspillet fra PBL og KS bygger på et langvarig samarbeid om veiledning til sektoren, og flere felles anbefalinger for eksempel om håndtering av ekstrakostnader knyttet til pandemien.»   

En sektor i knestående

Jørn-Tommy Schjelderup gleder seg over retningen samtalene på Stortinget har tatt, men vil ikke forskuttere noe resultat før en avtale eventuelt er på plass.

– Den private delen av barnehagesektoren er i dag i knestående. Forskjellsbehandlingen har økt de siste årene. 45 prosent av barnehagene gikk i minus i 2022, og rammevilkårene er ikke blitt bedre siden den gang. Derfor forventer vi at samtalene på Stortinget vil føre til en mer reell økonomisk likeverdig behandling av private og kommunale barnehager enn det som er realitetene i dag, sier Jørn-Tommy Schjelderup.