Barnehagevalget: Lokalpolitikerne ønsker ikke kommunal overstyring av sektoren

Totalt har 802 lokallag til de politiske partiene som er representert på Stortinget, tatt stilling til konkrete påstander om barnehagepolitikk. Hele undersøkelsen finner du på nettsiden barnehagevalget.no.

Barnehagevalget: Lokalpolitikerne ønsker ikke kommunal overstyring av sektoren

Regjeringen foreslår å skyve ansvaret for finansiering, regulering og dimensjonering av barnehagene til kommunene. Men politikerne ute i kommunene ønsker ikke dette ansvaret, viser PBLs kartlegging i forbindelse med årets kommunevalg.

Publisert:

I forbindelse med årets lokalvalg, ba PBL de lokale partiene i samtlige kommuner som har barnehager med PBL-medlemskap om å ta stilling til konkrete påstander om barnehagepolitikk.

Svarene fra lokalpolitikerne i din kommune kan du finne på nettsiden barnehagevalget.no.

– Det store bildet er at lokalpolitikerne er tydelige på at kommunen ikke skal kunne legge ned private barnehageplasser som foreldrene ønsker å benytte. De mener at barnehagene, i samarbeid med foreldrene, skal bestemme nivået på kostpenger. Og de mener at politikerne ikke bør få mer styring over innholdet og tilbudet i barnehagene. Dette står i skarp kontrast til regjeringens ønske om å skyve ansvaret for alt dette over på kommunene, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.

PBL-lederen mener både regjeringen og aktørene i sektoren bør merke seg hvilke holdninger de lokale politikerne – fra alle partier – har til de forslagene som nå er fremmet av regjeringen, i høringsnotatet om fremtidig styring og finansiering av private barnehager:

  • Det er bare lokalpolitikere i SV og Rødt som tenderer mot å ønske mer kommunal overstyring av barnehagene, viser PBLs kartlegging i forbindelse med årets kommunevalg.
  • Blant de ikke-sosialistiske partiene synes det å være et klart flertall mot den type reguleringer som regjeringen har foreslått.
  • Men heller ikke blant de lokale representantene for regjeringspartiene, er det bred støtte for de nå foreslåtte endringene fra regjeringen: For også blant de rødgrønne regjeringspartienes lokalpolitikere er det en betydelig overvekt av dem som ikke ønsker å gi kommunene styring på de nevnte områdene.

– Dette er svært interessante funn som bør få innvirkning på det videre arbeidet med disse spørsmålene. Ute i kommunene vet de at barnehagesektoren er blant de tjenesteområdene som stort sett fungerer veldig bra, og at det er på andre områder at kommunene fremover vil ha de største utfordringene. Derfor er det heller ingen grunn til at de lokalt, i hver enkelt kommune, skal bruke utrolig mye mer ressurser på lokale tilskuddsberegninger og styring på ulike områder, sier PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

– Noen vil kanskje hevde at dette gjør at sektoren ikke har noe å frykte med nye reguleringer. Men for barnehagene og foreldrene vil forutsigbarheten forsvinne dersom det nasjonale regelverket avvikles og ansvaret for å finansiere og regulere sektoren skyves over på hardt pressede kommuner. Da vil mange barnehager bare være et litt uklokt vedtak unna skifteretten, sier Jørn-Tommy Schjelderup.