PBL svarer på to representantforslag

PBL svarer på to representantforslag

De to siste ukene har PBL sendt innspill til to komiteer på Stortinget i forbindelse med behandlingen av to representantforslag. Her kan du lese notatene.

Publisert:

For PBL er det viktig at eventuelle endringer i regelverket som rammer inn barnehagesektoren, legger til rette for å styrke arbeidet som medlemsbarnehagene gjør for langsiktig kvalitetsutvikling.

Med dette som utgangspunkt har PBL sendt inn innspill til Stortinget i forbindelse med to representantforslag som skal behandles i løpet av vinteren.

Representantforslagene handler om:

  1. Salg av private barnehager og -eiendommer.
  2. Lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i private virksomheter som arbeider på vegne av det offentlige.

Begge notatene fra PBL finner du nederst i artikkelen.

Bortfall av finansiering

I slutten av januar sendte PBL innspill til utdannings- og forskningskomiteen i anledningen deres behandling av et to punkts representantforslag fra Bjørnar Moxnes (Rødt) om salg av barnehager og barnehageeiendommer.

De konkrete forslagene lyder slik:

  1. Stortinget ber regjeringen raskt vurdere om gevinster fra salg av barnehageeiendom kan anses som ulovlig offentlig støtte til en kommersiell eiendomsvirksomhet, snarere enn støtte til en ikke-økonomisk barnehagevirksomhet. Videre ber Stortinget regjeringen avklare hvordan eventuell ulovlig statsstøtte kan kreves tilbakeført, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte.
  2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag om at den offentlige finansieringen av private barnehager faller bort ved salg eller etter en viss tidsperiode.

Forslag bidrar ikke til bedre barnehager

PBL er opptatt av at eventuelle endringer i rammebetingelser og regelverk i barnehagesektoren skal kunne bidra til å styrke kvaliteten på tilbudet til barna, opprettholde det store mangfoldet av ulike tilbud, ivareta valgfriheten for familiene, bidra til åpenhet og fortsatt høy tillit til aktørene og også sikre minst like effektiv bruk av samfunnets ressurser.

PBL kan ikke se at de aktuelle forslagene vil bidra til dette.

«Eiendommer utgjør store verdier i mange sektorer og næringer etter de siste tiårenes prisutvikling, så også i barnehagesektoren. Både stat, kommuner, fylkeskommuner og private har nytt godt av prisstigningen innenfor eiendom, det er altså ikke et fenomen som er spesielt for barnehagesektoren og barnehageselskaper», skriver PBL i sitt notat.

Vilkår for ansatte

Første uken i februar sendte PBL innspill til arbeids- og sosialkomiteens behandling av et representantforslag – også det fra Moxnes – om gode arbeidsvilkår for gode velferdstjenester.

I fem punkter ber representanten blant annet om å sikre at aktører som har oppdrag på vegne av det offentlige har tariffavtaler, og at det ved anbudsutsetting av offentlig finansierte velferdstjenester, stilles krav om at ansatte har like gode pensjonsavtaler som i det offentlige.

Preges av svært ordnede forhold

I sitt notat til Stortinget velger PBL ikke å gå i dybden på de konkrete forslagene. I stedet redegjør PBL kort for at barnehagesektoren preges av svært ordnede lønns- og arbeidsforhold. Blant momentene som trekkes frem, er følgende:

  • 97 prosent av de barnehageansatte i Norge er fornøyde med jobben sin, de trives like godet uavhengig av om eieren er privat eller offentlig.
  • Over 95 prosent av de ansatte i private barnehager er omfattet av tariffavtale som sikrer de ansatte konkurransedyktige lønns- og pensjonsvilkår.
  • Siden 3. kvartal 2012 har sykefraværet i private barnehager vært systematisk lavere enn sykefraværet i offentlige barnehager.
  • Pedagog- og bemanningsnormene som Stortinget vedtok i 2018 er i snitt oppfylt både i private og kommunale barnehager.