PBL: Mye positivt i regjeringsplattformen

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe

PBL: Mye positivt i regjeringsplattformen

– Den nye regjeringsplattformen har mye positivt i seg. Nå er jeg spent på hvordan intensjonene blir fulgt opp i praksis, sier PBLs administrerende direktør Anne Lindboe.

Publisert:

Torsdag kveld ble det kjent at KrF går inn i regjering sammen med Høyre, Frp og Venstre. I regjeringsplattformen til flertallsregjeringen går det blant annet fram at regjeringen vil gjennomgå reguleringen og finansieringen av private barnehager. Den vil sikre en mangfoldig eierstruktur og barnehager med ulike profiler. Og den vil lovfeste retten til et godt barnehagemiljø.

Satsing mot vold og overgrep

Anne Lindboe mener regjeringsplattformen gir et godt utgangspunkt for å utvikle sektoren videre til beste for barna og familiene deres.

Spesielt er hun glad for den tydelige satsingen på barnas rett til å bli beskyttet mot mobbing, vold og overgrep.

– Der blir det viktig å få lovfestet retten til et godt barnehagemiljø. Og gjennom å ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene, vektlegger regjeringen forebygging. Begge disse punktene vil kreve økt kompetanse i barnehagene. Det vil bli krevende, men det er en viktig jobb som vil kunne få stor positiv betydning for mange barn der ute, sier Lindboe.

Finansiering og likebehandling

Hun er veldig glad for at regjeringen vil se på reguleringen og finansieringen av private barnehager for å sikre god kvalitet og likebehandling av barn.

I dag skiller det mer enn 100.000 kroner i tilskudd per barn under 3 år mellom kommunene som gir minst og mest i tilskudd til barnehage. For en gjennomsnittlig stor barnehage vil det kunne skille nærmere fire millioner kroner i tilskudd, alt etter hvilken kommune den befinner seg i. PBL er også tydelig på at den vedtatte bemanningsnormen ikke er finansiert for mange av de private barnehagene.

– Dette er en forskjellsbehandling av barn som en regjering som vektlegger likebehandling av barn ikke kan videreføre, sier Anne Lindboe.

Mange punkter

Her er noe av det som står om barnehagesektoren i regjeringserklæringen at regjeringen vil jobbe med:

 • Fortsette arbeidet med kompetanseheving for å heve kvaliteten i barnehagen.
 • Over tid øke andelen barnehagelærere i barnehagene til 50 prosent.
 • Lovfeste retten til et godt barnehagemiljø.
 • Styrke etter- og videreutdanningen slik at flere ansatte får barnefaglig kompetanse.
 • Sikre et mer forutsigbart opptakssystem.
 • Gjennomgå reguleringen og finansieringen av private barnehager for å sikre god kvalitet, likebehandling av barn og mangfold i barnehagesektoren.
 • Styrke språkopplæringen i barnehagene.
 • Vektlegge trening i sosial kompetanse og utvikling av sosiale ferdigheter.
 • Sikre en mangfoldig eierstruktur og barnehager med ulike profiler.
 • Legge til rette for at alle barn får mulighet til å gå i barnehage.
 • Styrke rekrutteringen av menn til barnehagene.
 • Ha seksualitet og grensesetting som tema i barnehagene.
 • Utvikle et bedre og mer uavhengig tilsynssystem for barnehagene.
 • Videreføre likebehandlingen av offentlige og private barnehager.
 • Styrke samarbeidet mellom foreldre, barnehage, skole, skolefritidsordning og andre kommunale tjenester.
 • Styrke kompetansen i barnehage og skole for å avdekke og forebygge vold og overgrep.
 • Sikre gode undervisningsopplegg i barnehage og skole, slik at barn og unge har kunnskapen, ferdighetene og holdningene de trenger for å respektere hverandre og ta informerte valg.