Nye forslag kan gjøre at enda flere barn og familier må vente lenge på barnehageplass

Nye forslag kan gjøre at enda flere barn og familier må vente lenge på barnehageplass

I dag kan kommunale og private barnehager tilby barnehageplass til barn uten lovfestet rett på plass, men de private vil kun få finansiering for disse dersom kommunen har flere telletidspunkter. PBL frykter at varslede forslag fra regjeringen vil gjøre situasjonen vanskeligere for mange barn og foreldre.

Publisert:

PBL (Private Barnehagers Landsforbund) oppfordrer kommunene til å legge til rette for at ledig kapasitet kan tilbys barn uten rett på plass, slik at flere får barnehageplass når de trenger den.

Nå frykter PBL at nye forslag fra regjeringen - som er varslet i løpet av høsten 2023 - i stedet vil begrense private barnehagers mulighet til å tilby barnehageplasser til barn født på «feil» tid av året.

Les mer: Advarer mot nye forslag – kan gi lengre barnehagekøer

Bakgrunn:

Regjeringen har varslet at de vil legge frem forslag til nye reguleringer av private barnehager innen utgangen av 2023. Forslagene vil bygge på Storberget-utvalget og regjeringens barnehagestrategi.

I Storberget-utvalget mente KS og flertallet at det er et problem at private barnehager tilbyr barnehageplass til barn uten rett til plass.

Storberget-flertallet ønsker derfor å gi kommunene såkalt demokratisk styring med dette, ved at «kommunene kan bestemme at tilskudd kun skal ytes til barn med rett til plass».

I regjeringens barnehagestrategi følges forslagene om «demokratisk styring» fra Storberget-utvalget opp.

Regjeringen foreslår å gi kommunene «større mulighet til å bestemme finansiering og krav til alle barnehager» og «styringsrett når det gjelder godkjenning av barnehager, opptak, dimensjonering og kapasitet».

Dersom kommunene får slik mulighet og styringsrett, kan det innebære at private barnehager ikke lenger får muligheten til å tilby barnehageplass til barn uten rett på plass.

Det er liten tvil om at KS og flertallet i Storberget-utvalget ser på private barnehagers opptak av barn uten rett til plass som en problematisk ekstra-utgift for kommunene.

Mye tyder derfor på at enda flere barn vil stå uten barnehageplass når de trenger det, dersom regjeringen følger opp forslagene fra Storberget-utvalget og sin egen barnehagestrategi.

Fra Storberget-utvalgets rapport, om barn uten rett til plass:

Opptak av barn uten rett til plass i private barnehager er et «problem» som flertallet omtaler flere steder i Storberget-utvalgets rapport (PBLs understrekninger):

6.5.1 Demokratisk styring

«Barnehageloven § 16 angir hvilke barn som har rett til barnehageplass. Private barnehager står fritt til å tilby barnehageplass til barn uten rett til plass, og kreve kommunal finansering for disse barna fra og med lokalt eller nasjonalt fastsatte telledatoer. Flertallet mener dette svekker den kommunale styringen med barnehagesektoren.» (Storberget-utvalgets rapport, side 98)

6.5.2 Kapasitet

«Private barnehager kan ta opp barn uten rett til plass. Om lag to av tre barn under 1 år som går i barnehage har plass i private barnehager. Dette fører til ulike vilkår for private og kommunale barnehager. Kommunene er i liten grad kompensert for kostnadene dette medfører. At private barnehager benytter denne muligheten sikrer de som oftest tilskudd over flere år, da terskelen for å bytte barnehage for de fleste er høy.

Flertallet mener at om det er politisk ønske om å utvide retten til plass kan dette løses med økonomiske og juridiske virkemidler og slik sikre likere konkurransevilkår mellom kommunale og private barnehager. Kommunen kan ikke begrense opptaket i de private barnehagene, men må forholde seg til antall plasser barnehagen er godkjent for. Dette kan føre til at det er de kommunale barnehagene som må legges ned ved overkapasitet. Det er en ulempe med dagens finansieringssystem at det er ulike rettigheter og plikter for kommunene og private barnehager.» (Storberget-utvalgets rapport, side 100)

6.7 Ressursbruk

«Flertallet mener plikten til å finansiere barn uten rett til plass bidrar til vesentlig økte kostnader i kommunene, utfordringer med økonomiplanlegging og lite effektiv ressursbruk i både kommunale og private barnehager.» (Storberget-utvalgets rapport, side 104)

6.8 Kommersialisering og konkurranse

«Flertallet viser til at kommunene plikter å tilby alle barn med rett til det, plass i barnehage. Private barnehager står fritt til å definere egen opptakskrets og prioritere barn uten rett til plass og få finansiering av disse på lik linje med andre barn. To av tre 0-åringer går i private barnehager. Dette fører til økte utgifter for kommunene, uten mulighet for kontroll over kostnadene til private barnehager.» (Storberget-utvalgets rapport, side 108)

8.1.2.2 Tildelingskriterier

«Større kommunalt handlingsrom vil kunne motvirke uheldige effekter av dagens tilskuddssystem for eksempel ved at kommunene kan bestemme at tilskudd kun skal ytes til barn med rett til plass.» (Storberget-utvalgets rapport, side 160)