Ny undersøkelse avliver myte om folkelig motstand mot private barnehager

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe.

Ny undersøkelse avliver myte om folkelig motstand mot private barnehager

En fersk undersøkelse utført av analysebyrået YouGov avkrefter myten om folkelig motstand mot private barnehager. Mer enn dobbelt så mange stiller seg positive som negative til private barnehager. Aller mest positive er foreldre til barn i barnehagealder.

Publisert:
 • Seks av ti mener det er viktig med både offentlige og private barnehager.
 • Omtrent halve befolkningen er positive til private aktører i helse- og omsorgssektoren, mens en av fire er negative til slike aktører.
 • 44 prosent av befolkningen mener private barnehager som driver med overskudd selv må få bestemme hvordan overskuddet disponeres. 24 prosent er uenige i at de bør dette.

Det er noen av funnene analysebyrået YouGov har gjort etter å ha gjennomført to landsomfattende undersøkelser om nordmenns holdninger til private omsorgsaktører og private barnehager.

─ Forstår at de er viktige

Administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe mener resultatene står i skarp kontrast til bildet partiene Rødt og SV tegner av private velferdsaktører og private barnehagers virksomhet og verdiskapning.

─ De forsøker å gi et inntrykk av at det finnes en sterk folkelig opinion mot slike aktører, noe som ikke medfører riktighet. Nordmenn flest forstår at private velferdsaktører og private barnehager er viktige, både for familiene og for samfunnet, sier Anne Lindboe.

Barnehagereformen som åpnet for fremveksten av private barnehager har vært et premiss for at vi i Norge i dag har full barnehagedekning, og private barnehager leverer et minst like godt tilbud til barna som kommunale barnehager, men til en lavere kostnad for samfunnet.

Positive ringvirkninger

─ Det at vi har private barnehager og har fått full barnehagedekning har gitt gode og varierte barnehager til 140.000 barn og store, positive ringvirkninger for samfunnet. Det har også gitt langt flere kvinner mulighet til å ta utdanning, komme seg ut i arbeidslivet og lukke lønnsgapet til mennene, sier Anne Lindboe.

Dette bekreftes langt på vei i regjeringens perspektivmelding hvor det pekes på inntektsvekst, en eksplosjon innen høyere utdanning, mer likestilling og full barnehagedekning som nøkkelfaktorer for utviklingen i det norske samfunnet i perioden 1980 – 2020.

Dette mener det norske folk

I september 2020 og januar 2021 gjennomførte analyseselskapet YouGov PBL en landsrepresentativ undersøkelse om nordmenns holdninger til private omsorgsaktører og private barnehager. Noen av hovedfunnene i denne undersøkelsen er:

 • 18 prosent av de spurte svarer at de er negative til private barnehager, mens nesten halvparten av de spurte (48%) svarer at de er positive.
 • Familier med små barn er mest positive til private barnehager. I denne gruppen er det 57 prosent som svarer at de er positive.
 • 23 prosent av befolkningen er negative til private aktører i helse- og omsorgssektoren.
  46 prosent svarer at de er positive til slike aktører.
 • Ved sammenlikning er altså folk noe mer positive til private barnehager enn til andre private aktører i helse- og omsorgssektoren.
 • 57 prosent av befolkningen mener det er viktig med både offentlige og private barnehager
 • 44 prosent av de spurte mener konkurranse mellom private og kommunale barnehager bidrar til å gi barna et bedre tilbud i barnehagene.
 • Mer enn fire av ti (43 prosent) mener den faglige kvaliteten er like god eller bedre i private barnehager som i det offentlige, mens bare 10 prosent er uenige i dette.
 • Nesten halvparten av de spurte (47 prosent) mener det er greit at private barnehager driver med overskudd. Halvparten så mange (23 prosent) mener det ikke er greit at private barnehager driver med overskudd.
 • 44 prosent av befolkningen mener private barnehager som driver med overskudd selv må få bestemme hvordan overskuddet disponeres. 24 prosent er uenige i at de bør dette.

Fornøyde foreldre

Resultatene listet under er fra Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse. Høsten 2020 deltok 127.879 foreldre fra 3.181 barnehager i 259 kommuner i denne undersøkelsen. 

 • Undersøkelsen viser at kommunale barnehager har en stabil tilfredshetsscore på 4,4, mens private barnehager har en stabil tilfredshetsscore på 4,6. Der det er forskjell på resultatene, scorer private barnehager gjennomgående litt høyere enn kommunale barnehager på alle parametere.
 • Tendensen fra Utdanningsdirektoratets foreldreundersøkelse bekreftes av EPSI Rating årlige undersøkelse hvor de måler tilfredsheten i hele utdanningsløpet. Utdanning - EPSI Rating (epsi-norway.org)

Fakta om private barnehager

 • I dag er om lag 3.000 av landets 5682 barnehager private.
 • I år 2001 gikk om lag seks av ti barn i alderen 1-5 år i barnehage. Det var stor mangel på barnehageplasser. I 2011 gikk 90,1 prosent av alle barn i alderen 1-5 år i barnehage. I alderen 3-5 år går nå nesten alle barn i barnehage.
 • I 2019 hadde ordinære private barnehager i gjennomsnitt et årsresultat på 2,2 prosent. Det er mindre enn gjennomsnittlig driftsresultat i norske kommuner.
 • Mer enn én av tre private barnehager gikk i 2019 med underskudd.
 • 75 av 2485 ordinære private barnehager betalte utbytte til eierne i 2019. Dette inkluderer enkeltpersonsforetak der eier ikke mottar lønn for egen arbeidsinnsats.
 • Totalt utbytte fra sektoren var i 2019 på 111 millioner kroner. Av dette utgjorde overskudd (inkludert godtgjørelse for eiers arbeidsinnsats) i enkeltpersonsforetak – oftest familiebarnehager – 93 mill.kr.
 • Ifølge Agenda Kaupang har samfunnet i løpet av perioden 2008-2018 spart 25,7 milliarder kroner på å la private drive barnehager sammenlignet med om kommunene skulle drevet alle barnehagene selv.