Lovendring: Statsforvalteren fører tilsyn med kommunenes likebehandling og uavhengighet

Lovendring: Statsforvalteren fører tilsyn med kommunenes likebehandling og uavhengighet

Stortinget har gitt statsforvalteren hjemmel til å føre tilsyn med om kommunene overholder sine plikter som barnehagemyndighet, knyttet til det å likebehandle private og kommunale barnehager, samt å skille rollen som barnehagemyndighet fra rollen som barnehageeier.

Publisert:

Kommunenes roller som både barnehageeier og barnehagemyndighet kan i en del tilfeller ha problematiske sider.

I en undersøkelse fra 2018 utført av Trøndelag Forskning og Utvikling oppga 40 prosent av kommunene at eierrollen og myndighetsrollen innenfor barnehagefeltet ble utøvd av samme ansatt. I overkant av en tredel av kommunene oppga at ansatte som utøvde eierrollen og myndighetsrollen, var organisert under samme leder.

I syv prosent av kommunene ble kommunens myndighetsoppgaver utført av kommunale barnehagestyrere.

Lovkrav om uavhengighet og likebehandling

I juni 2020 vedtok Stortinget en ny bestemmelse i barnehageloven § 11 om at kommunen skal likebehandle private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet.

Det ble også vedtatt at kommunene skal organisere oppgavene som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet.

Denne bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2021.

Risiko for lovbrudd

At kommunene både har oppgaver som barnehageeiere og barnehagemyndighet gir ifølge Kunnskapsdepartementet risiko for at myndighetsoppgaver kan bli utført i strid med kravene i loven.

I høringsnotatet fra januar 2022 skriver Kunnskapsdepartementet:

«Departementet mener at det kan få vesentlige konsekvenser for kvaliteten på tilbudet til barna dersom kommunen ikke likebehandler private og kommunale barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Videre kan det få vesentlige konsekvenser dersom kommunen ikke organiserer oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som barnehagemyndighet. Manglende uavhengighet kan utfordre objektiviteten og tilliten til kommunen som barnehagemyndighet og gi vesentlige konsekvenser for kvaliteten på tilbudet for barna.»

Veiledning – og nå også tilsyn

Fra før har statsforvalterne hatt i oppgave å veilede kommunene om hvordan de kan ivareta kravene til likebehandling og uavhengighet etter barnehageloven § 11.

«Det kan likevel oppstå tilfeller der veiledning ikke er et tilstrekkelig eller egnet virkemiddel. Da kan tilsyn være et nødvendig virkemiddel for å sikre at kravene blir etterlevd, og at eventuelle brudd på kravene blir avdekket og rettet», heter det i høringsnotatet.

Statsforvalterens oppgave med å føre dette tilsynet er hjemlet i barnehageloven § 54. Bestemmelsen ble vedtatt før sommerferien og trådte i kraft 1. juli 2022.

NB! Statsforvalterens hjemmel til å føre tilsyn med likebehandling av private og kommunale barnehager omfatter ikke bestemmelsene i barnehageloven § 19 om økonomisk likeverdig behandling. Denne delen av barnehageloven er det ingen offentlige instanser som fører tilsyn med.