Kritisk til nye rapporter: – Uegnet som beslutningsgrunnlag for nytt finansieringssystem

– Det er svært urovekkende dersom Kunnskapsdepartementet legger disse rapportene til grunn for sitt arbeid, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

Kritisk til nye rapporter: – Uegnet som beslutningsgrunnlag for nytt finansieringssystem

Rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO har på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet utarbeidet to rapporter som skal danne kunnskapsgrunnlaget for regjeringens viktige arbeid med nytt finansieringssystem for private barnehager. – Rapportene har store feil og mangler, og er uegnet som beslutningsgrunnlag, sier PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup.

Publisert:

Dokumentasjonsnotatet Kostnadsanalyse av kommunale og private barnehager og rapporten Finansiering og regulering av private barnehagers eiendomskostnader ble presentert av BDO i regi av Kunnskapsdepartementet på Nasjonalt forum for barnehagekvalitet 13. juni.

Anbefaler ytterligere utredninger

– I møtet ble rapportene fremstilt som et godt grunnlag for beslutninger om fremtidig finansieringssystem. Det er vi totalt uenige i, og det er svært urovekkende dersom Kunnskapsdepartementet legger disse rapportene til grunn for sitt arbeid, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.

Han fortsetter:

– Rapportene er heftet med store feil og mangler, og de er uegnet til å fatte beslutning om fremtidig finansiering av private barnehager. Vi anbefaler derfor ytterligere utredninger,

Notat med faglige innvendinger

PBL mener det er helt avgjørende at det faglige grunnlaget er bunnsolid når regjeringen skal jobbe videre med regulering og finansiering av barnehagesektoren.

I etterkant av møtet i Nasjonalt forum for barnehagekvalitet i midten av juni, har PBL derfor sendt inn et notat til departementet med våre innvendinger til rapporten og med momenter som bør brukes for å fremskaffe ytterligere kunnskapsgrunnlag om private barnehager.

Les også: Notat fra PBL om BDO-rapporter

Overvurderer kommunenes kostnader

I notatet påpeker PBL 12 punkter som departementet bør ta hensyn til i sitt videre arbeid. Dette er blant annet:

  • I kostnadsanalysen av kommunale barnehager baserer BDO seg på et tallgrunnlag som overvurderer kommunenes kostnader til drift av kommunale barnehager. Tallgrunnlaget er over tid 6-7 prosent høyere enn det tallgrunnlaget kommunene selv bruker i beregning av tilskudd til private barnehager.
  • BDO ser på utviklingen av de fire ulike satsene for kapitaltilskudd. Kapitaltilskuddet er en trappetrinnsmodell der barnehagene får en lavere tilskuddssats desto eldre barnehagen blir. Den økonomiske effekten av at kapitaltilskuddet trappes ned etter hvert som barnehagene blir eldre er ikke tatt med i BDOs beregninger. Dermed ender BDO opp med å overvurdere kapitaltilskuddet som kommer til barnehagene gjennom de nasjonale tilskuddssatsene.

Hensyntar ikke kvalitetskrav

Avslutningsvis i notatet gir PBL en samlet vurdering til Kunnskapsdepartementet:

PBL kan ikke se hvordan rapportene fra BDO tar hensyn til eksisterende og fremtidige nasjonale krav om pedagogtetthet og bemanningstetthet, ei heller samtidig finansiering av disse.

Etter PBLs vurdering mangler rapportene fra BDO en kobling mellom de kostnadene barnehagene har, og den kvaliteten barnehagene er satt til å levere på i dag og i fremtiden.

Denne koblingen er sentral for å vurdere om de ressursene samfunnet bruker på barnehage gir et best mulig tilbud til en lavest mulig pris for samfunnet.

Grundigere undersøkelser av sammenhengen mellom kvalitet og ressursbruk innenfor alle velferdstjenenestene har tidligere blitt etterspurt av Velferdstjenesteutvalget. BDOs grunnlag gir ikke et godt bilde, verken på de kostnadene barnehagene har eller på den kvaliteten barnehagene leverer.

Les hele PBLs notat her!